Arvsfonden uppmärksammar Agenda 2030

Under år 2020 uppmärksammar vi Agenda 2030 genom att varje månad lyfta projekt som finansieras av Arvsfonden och har kopplingar till de globala målen i Agenda 2030.
Senast uppdaterad: 1 juni, 2020 - 13:28

De globala målen har tagits fram av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och är agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit och finns till för att uppnå fyra saker fram till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. UNDP stöttar länder att nå de Globala målen fram till år 2030.

Har din förening en idé?

Har din förening en nyskapande idé som bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 för barn, unga och personer med funktionsnedsättning?

Börja gärna med att testa din idé här på vår webbplats för att se om den faller inom ramen för vad Arvsfonden kan ge pengar till.

Testa din idé

Mer information om Arvsfondens projekt-och lokalstöd, kriterier och hur man ansöker om stöd hittar du här på webbplatsen. Följ länkarna under rubriken Länkar nedan.


Globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. I juni lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till detta mål. 


Globala målet 13 -  Bekämpa klimatförändringar 

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. I maj lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till detta mål.

Vardagsklimatet

Projektet Vardagsklimatet, som drivs av den ideella organisationen Vardagens civilkurage, fokuserar på hur man kan engagera sig i klimatkrisen på vardagsnivå. Projektet innehåller träningar där man tränar praktiskt på att skapa konstruktiva klimatsamtal, förändra oekologiska normer och bidra till institutionell omställning.

Läs om Vardagsklimatet

Spilloteket

Spilloteket är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Spilloteket är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande. Projektet jobbar med norm- och banbrytande lösningar med de Globala målen för hållbar utveckling som utgångspunkt.

Läs om Spilloteket


Globala målet 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället. I april lyfter vi arvsfondsprojekt som har koppling till detta mål.

Växthuset

Arvsfondsprojektet Växthuset skapar arbetsplatser som ska ge anställning till personer med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden. Det innovativa och nyskapande i projektet är att kombinera metoden grön rehabilitering med riktiga anställningar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Läs om Växthuset

UF-företagande för nyanlända

Projektet UF-företagande för nyanlända ska ge elever på språkintroduktionsprogram samma möjlighet att driva UF-företag som andra gymnasieelever genom ökad kunskap om samhället, företagande och arbetsmarknad och därmed stärka deras möjligheter till arbete.

Läs om UF-företagande för nyanlända


Globala målet 5 – Jämställdhet

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att avskaffa alla former av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor är avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. I samband med att det i mars är Internationella kvinnodagen vill Arvsfonden därför lyfta mål 5 denna månad.

TUSS

Arvsfondsprojektet TUSS vill ge fler fickor och tjejer möjlighet att spela fotboll och engagera sig i föreningslivet. Till TUSS är alla välkomna oavsett bakgrund, förkunskaper, socioekonomiska förutsättningar. Deltagande i idrott och föreningsliv utgör en aspekt av många för att öka jämställdhet mellan män och kvinnor. Genom att aktivt stärka flickor bidrar TUSS till mål 5, Jämställdhet.

Läs om TUSS 

Reality Check

Reality Check arbetar med att förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuell ohälsa bland ungdomar. Det görs bland annat genom att öka ungdomars kunskap om pornografins möjliga effekter och att erbjuda stöd till ungdomar som är i riskzonen för pornografiberoende. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och något som arvfondsprojektet Reality Check verkar för.

Läs om Reality Check


Globala målet 3 – Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Därför lyfter vi i februari arvsfondsprojekt som vi ser har koppling till detta mål.

We & Sports

Arvsfondsprojektet We & Sports strävar efter att minska den psykiska ohälsan bland idrottande barn, ungdomar och elitsatsande unga vuxna upp till 26 år. Detta görs genom olika metoder som tagits fram av We & Sports. Metoderna fokuserar på att stärka kännedom om psykisk ohälsa och stärka individens självkänsla. Genom det här arvsfondsprojektet får fler människor möjlighet att uppnå sin fulla potential.

Läs om We & Sports 

Multiplan i Svärdsjö

I Svärdsjö saknades en arena för spontanidrott. Ortens barn och ungdomar efterfrågade en yta där det skulle kunna gå att aktivera sig och umgås på både sommar och vinter. Svärdsjö IF såg behovet och sökte pengar från Arvsfonden. Föreningen hoppas att arenan får fler barn och ungdomar att aktivera sig mer, vilket skapar en grogrund för ett liv i rörelse.

Läs om Multiplan i Svärdsjö


Globala målet 4 – God utbildning för alla 

I år blir barnkonventionen svensk lag, därför vill Arvsfonden börja med att lyfta det globala målet God utbildning för alla. Målet handlar om att säkerställa likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Rättighetsreportrarna

Arvsfondsprojektet Rättighetsreportrarna som drivs av föreningen MR-piloterna är ett exempel på ett projekt som jobbar för att bidra till målet God utbildning för alla. Genom det interaktiva, digitala läromedlet som tagits fram i projektet uppmuntras elever att undersöka sin skola utifrån FN:s barnkonvention.

Läs om Rättighetsreportrarna 

Likarättsutbildning

Projektet Likarättsutbildning ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns rättigheter, trygghet och uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om rättigheter kränks. På så sätt bidrar projektet till målet God utbildning för alla. 

Läs om Likarättsutbildning