Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse för 2017 har lämnats in till regeringen. Den visar att Arvsfonden fördelade nästan 597 miljoner kronor till 369 nyskapande projekt och lokaler runt om i Sverige under 2017.
Senast uppdaterad: 18 april, 2018 - 10:57

Arvsfondsdelegationen fattade under 2017 beslut om projektmedel uppgående till nästan 597 miljoner kronor. Detta gjordes genom 369 bifallsbeslut till projekt runt om i landet, små lokala projekt och stora nationella satsningar.

Andelen nya projektansökningar som beviljades medel ur Allmänna arvsfonden under 2017 (369) var något lägre än under 2016 (438), men relativt hög jämfört med åren innan dess. Det fanns under året minst två pågående arvsfondsprojekt i samtliga län i landet. 63 procent av de nystartade projekt som beviljades medel under 2017 hade inte fått medel ur Allmänna arvsfonden tidigare. Se en komplett lista över alla organisationer som tilldelats pengar och hur mycket i bilaga 2.

De uppföljningar av avslutade arvsfondsprojekt som genomförts under 2017 visar att mer än hälften, 54 procent, av projekten lever vidare i någon form efter det att finansieringen ur Arvsfonden upphört. Projekten blir på det sättet en investering i samhället, med en nytta för Arvsfondens målgrupper långt efter det att finansieringen ur fonden upphört. I bilaga 1 finns de överlevande projekten kortfattat beskrivna.

Ta närmare del av verksamhetsberättelse och bilagor under rubriken ”Dokument” nedanför.