Arvsfondsprojekt på Almedalsveckan 2018

Under årets Almedalsvecka finns Arvsfonden på plats i eget tält på Barnrättstorget vid Gotlands konstmuseum måndag 2 juli till torsdag 5 juli klockan 10-16, dit du kan komma och testa din idé. Arvsfonden kommer även att finnas representerat under Almedalsveckan genom flera av de projekt som vi finansierar.
Senast uppdaterad: 29 juni, 2018 - 15:24

Se en sammanställning nedan av seminarier som anordnas av projekt som finansieras med hjälp av pengar ur Arvsfonden och där en eller flera representanter från oss på Arvsfonden kommer att närvara för att säga några ord om Arvsfonden och svara på eventuella frågor.

2 juli – arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Hälsa för nyanlända anordnar seminariet Droger och psykisk ohälsa hos nyanlända ungdomar.

Kort beskrivning:
Många nyanlända ungdomar lider av psykisk ohälsa. Kan vi genom att informera om hälsans påverkansfaktorer förebygga psykisk ohälsa i målgruppen och därmed underlätta en etablering i samhället?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Mitt lugn deltar på seminariet Psykisk ohälsa för unga – den viktigaste samhällsutmaningen.

Kort beskrivning:
Ett seminarium om unga människors utsatthet och stress. AnneMarie Brodén samtalar med Anna Maria Corazza Bildt och Patrik Sjöberg.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Modellprojektet anordnar seminariet Ett liv som räddas ska också levas – hur kan hjärnskaderehabiliteringen utvecklas?

Kort beskrivning:
Omkring 20 000 personer per år får en traumatisk hjärnskada. Gruppen är sårbar, bortglömd och icke prioriterad. Socialstyrelsen rapporterade 2012 om stora brister i rehabiliteringen. Vad krävs för att den ska bli bättre? Hur kan förståelsen för konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada öka?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


3 juli – arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Projekt Vuxensyskon anordnar seminariet Skam den som skäms – om att synliggöra samhället ur vuxna syskon perspektiv.

Kort beskrivning:
Förutsättningarna för familjer där någon har en funktionsnedsättning eller sjukdom har ändrats dramatiskt de senaste 100 åren. Politiska beslut kliver rakt in i vardagsliv och självbild. Vad har hänt med skammen och hur ser samhället på svaghet?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Den egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration anordnar seminariet Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som migrerat till Sverige?

Kort beskrivning:
Migration är en riskfaktor för den psykiska hälsan och många med migrationsbakgrund får inte rätt psykiatrisk vård. Hur kan vi förbättra möjligheten till en god psykisk hälsa för personer som flytt eller invandrat till Sverige? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för målgruppens etablering?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Orden på jobbet anordnar seminariet Vem krossar jobbdrömmarna.

Kort beskrivning:
Idag måste man läsa och skriva i alla jobb. Vad är onödiga hinder och realistiska möjligheter i arbetsmiljön för den som har dyslexi?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet ADHD på jobbet deltar på seminariet Hur ska du rekrytera för att inte missa kompetensen?

Kort beskrivning:
Social kompetens och förmåga att ha ”många bollar i luften” är vanliga krav vid rekryteringar, men ibland kan det vara uthållighet, expertkunskap och förmåga att fokusera som behövs. Hur ska arbetsgivare få del av kompetensen hos personer med ADHD och annan NPF?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Mitt lugn deltar på seminariet Ungdomars psykiska ohälsa med stress i skolan är allvarligt. Mindfulness och stillhet gör skillnad.

Kort beskrivning:
I dag är den psykiska ohälsan bland ungdomar ytterst oroande. Ökad stress och brist på studiero är några av orsakerna. Vi lyfter exempel där lärare och elever ges en bättre arbetsmiljö genom satsningar på mindfulnessträning.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Hjärna tillsammans anordnar seminariet Hjärna Tillsammans. Från stuprör och utanförskap till delaktighet och samverkan för hjärnskadade.

Kort beskrivning:
Personer med stroke/förvärvad hjärnskada vittnar om att akutsjukvården fungerar utmärkt, men att det finns stora brister när det gäller samordning, rehabilitering, planering och uthålliga insatser i samhället som kan möjliggöra återgång till ett så aktivt liv som möjligt. Hur kan trenden vändas?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Vi vill bidra anordnar seminariet Vem får och kan bidra? Andra perspektiv kring funktionsnedsättningar och arbetsliv.

Kort beskrivning:
Vem får och kan bidra? Om föreställningar/normer kring funktionsnedsättningar och arbetsliv. Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning/variation?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Jag är bara en påse med pengar anordnar rundabordssamtalet Att göra barn delaktiga.

Kort beskrivning:
Maskrosbarn arbetar för att ge barn möjlighet att växa upp till att bli välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt. Välkommen till ett rundabordssamtal om barns möjligheter att göra sin röst hörd i frågor som gäller dem.


4 juli – arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Barnrätt för alla anordnar seminariet Hur undervisar vi barn om deras rättigheter?

Kort beskrivning:
Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter- då måste de också förstå dem. Det har tidigare saknats material som vänder sig direkt till barnen och förklarar rättigheterna på ett enkelt sätt.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Växa och må bra deltar på seminariet Hur hjälper vi bäst barn och unga med psykisk ohälsa?

Kort beskrivning:
Det finns stora vinster, mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. För det behövs helhetsperspektiv och samordning. Hur bör ansvars- och rollfördelningen för en långsiktig strategi utformas för bättre psykisk hälsa hos unga?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Idrott för alla anordnar seminariet Hur ska alla barn få del av idrottens positiva effekter?

Kort beskrivning:
Barn med ADHD och autism idrottar inte lika mycket som andra barn, de slutar också tidigare. Kraven är för höga i den vanliga idrotten samtidigt som de inte tillhör parasporten. Vad kan idrotten göra för att de här barnen ska inkluderas, och hur kan kommunen medverka till att fler barn idrottar?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet VI SKA MED anordnar seminariet Anställningsbarhet eller inte hos offentlig sektor.

Kort beskrivning:
Vad har personalpolitik inom offentlig sektor att göra med döva, personer med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning? Våra kompetenser, utbildningar och nätverk är inte mycket värda – mest på grund av tolkkostnader men det är också en attitydfråga.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Begriplig text och information för alla anordnar seminariet Begriplig text – är texterna det?

Kort beskrivning:
Alla har rätt till begriplig samhällsinformation. Hur ser det ut idag? Hur är det för personer med olika kognitiva svårigheter? Vad är det som gör texter enkla att läsa och förstå för dem?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projekten Hållbart engagemang och ledarskap och Drömmen om det goda anordnar seminariet Vad är hälsa och välmående idag? – hur påverkas ungas samhällsengagemang av stress och ohälsa?

Kort beskrivning:
Hur påverkas vårt demokratiska engagemang och vår hälsa av det uppskruvade och hårda samtalsklimatet? Vad händer med vår förmåga att lyssna och samarbeta? Sveriges ungdomsorganisationer samlar över 750 000 medlemmar, av dessa upplever 83% en stressproblematik. Hur vänder vi den negativa trenden?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet Vi vill bidra anordnar seminariet Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor.

Kort beskrivning:
Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning/variation? Vad händer i individen, på arbetsplatsen och i samhället? Och hur ska vi tänka framåt? Om nya former för delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


5 juli – arvsfondsprojekt i Almedalen

Projektet Egenmakt anordnar seminariet Kunskap är makt och självbestämmande inom personlig assistans.

Kort beskrivning:
Vad måste en assistansberättigad själv veta kring LSS för att kunna hävda sitt självbestämmande, bevara integriteten samt möjliggöra valfriheten? Och vad är rimligt?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program


Projektet DiBU - Diskriminering mot Barn och Unga anordnar seminariet Kan du skärpa dig?! Vuxnas ansvar för elevers arbetsmiljö, på nätet och utanför.

Kort beskrivning:
Arbetar du med barn och unga?  Ditt ansvar för en trygg arbetsmiljö kan sträcka sig ända till nätet.


Projektet Framtidens E-sport anordnar seminariet E-sport är framtiden.

Kort beskrivning:
Alla barn spelar spel, och e-sport är idag en av de största branscherna. Under seminariet kommer vi prata om e-sportens fördelar och utmaningar, men med det tydliga fokuset att e-sport är här för att stanna.


Projektet Vi vill bidra anordnar seminariet Vem får och kan bidra? Andra perspektiv kring funktionsnedsättningar och arbetsliv.

Kort beskrivning:
Vem får och kan bidra? Om föreställningar/normer kring funktionsnedsättningar och arbetsliv. Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning/variation?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckan program