Krönika: "Långsiktig utveckling förutsätter hög delaktighet"

Jag hade nyligen förmånen att få medverka vid ett seminarium anordnat av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på temat Utvecklingskraft i vård och omsorg. Ett av passen gällde projektverksamhet som kraft för utveckling i vård och omsorg. Som företrädare för en viktig finansiär – Allmänna arvsfonden – var min uppgift att berätta om fondens erfarenheter när det gäller projektens potential.
Senast uppdaterad: 9 oktober, 2017 - 20:13

Allmänna arvsfonden lägger mycken kraft på att utvärdera projekten. Under den senaste 10-årsperioden har 49 större utvärderingar genomförts, av väl renommerade forskare vid olika högskolor och universitet. De flesta har varit tematiska och inrymt ett stort antal enskilda projekt. Under den aktuella perioden har drygt tusen projekt på detta sätt utvärderats.

En central fråga i utvärderingarna är överlevnaden hos projekten efter det att stödet ur fonden upphört och vad som karaktäriserar ”överlevarna”, det vill säga vad som kännetecknar de projekt som bidrar till välfärdsutveckling på längre sikt. Svaret på den senare frågan är entydigt. Ju större inflytande och delaktighet målgruppen själv för ett projekt har – barn, unga och personer med funktionsnedsättning – desto bättre är förutsättningarna. Det handlar om hög delaktighet i planering, formulering av mål och genomförande. Det är en sympatisk slutsats, men också verklig och helt logiskt. Vilka kan bättre än de som ett projekt gäller identifiera brister i välfärden och se lösningar? Det jag nu beskriver är det vi i Allmänna arvsfonden kallar delaktighetskriteriet. Om en projektansökan inte tydligt kan visa att målgruppen har en hög delaktighet avslås ansökan.

Detta är slutsatser som kanske också offentliga huvudmän borde ta till sig, och – på riktigt – samråda med barn, unga och personer med funktionsnedsättning när man utformar reguljär och skattefinansierad verksamhet. Det skulle vara till förmån inte enbart för brukare och patienter, utan också för skattebetalarna.

Håkan Ceder
Ordförande i Arvsfondsdelegationen

P.S. Allmänna arvsfondens uppföljningar och utvärderingar visar att cirka hälften av projekten överlever (i någon form) efter det att stödet ur fonden upphört.