Krönika: "Samverkan för välfärdsutveckling"

Civilsamhället har genom sin verksamhet unika möjligheter att medverka till bättre livsvillkor för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden å sin sida kan genom finansiellt stöd bidra till att idéer och uppslag i föreningslivet om projekt till förmån för dessa grupper kan prövas och förverkligas. Tillsammans har vi därmed fantastiska möjligheter att bidra till fortsatt välfärdsutveckling i Sverige.
Senast uppdaterad: 25 februari, 2019 - 15:40

En av förutsättningarna för att stöd ska kunna lämnas ur Arvsfonden är att det finns rimliga möjligheter för ett projekt att leva vidare i någon form efter det att det finansiella stödet har upphört. Arvsfondsdelegationen följer kontinuerligt upp i vilken utsträckning detta uppnås.

Med tanke på att de projekt som beviljas stöd handlar om att pröva nya idéer och verksamhetsformer får man säga att resultaten är goda. Jag vill påstå bättre än vad som gäller för projektverksamhet generellt. Lite drygt hälften av alla projekt som sätts i gång med stöd ur fonden lever vidare även efter det att stödet upphört. Ofta handlar det om att verksamheten fortgår på lokal eller regional nivå. Inte sällan är resultaten så goda att ett tidigare projekt leder till att verksamhet slår rot och permanentas på nationell nivå. Exemplen på sådana verksamheter är många; färdtjänst, personlig assistans, Bris stödtelefon för barn och unga, Cirkus Cirkör, Självmordslinjen med flera.

Under förra året inledde vi en särskild satsning med inriktning på äldre personer med funktionsnedsättning. Gensvaret har varit skapligt, men vi ser gärna många fler ansökningar om stöd på detta angelägna område. Inom kort lanserar vi ytterligare en särskild satsning, denna gång för att främja psykisk hälsa hos Arvsfondens målgrupper. Vi kommer senare i vår att informera om den här satsningens inriktning.

Vårt mål är att förverkliga idén om hela Sveriges arvsfond. Vi har kommit en bra bit på den resan. Åtskilliga tusental föreningar har under åren beviljats stöd ur fonden och därmed kunnat pröva nya idéer. Men en hel del arbete återstår. Vi vet att vi fortfarande är tämligen både okända och oprövade i delar av föreningslivet.

Alltjämt finns betydande blottor i välfärdssystemen. Tillsammans kan vi medverka till att en del av dessa blottor undanröjs. De här raderna ska ses som en uppmaning till alla Sveriges föreningar. Slå på kreativiteten och fundera över hur just din förening kan bidra till höjda röster, aktivare liv och allmänt bättre livsvillkor för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Håkan Ceder
Ordförande i Arvsfondsdelegationen