Med anledning av Expressens ledare 25 februari

Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder svarar på kritik som publicerats av Expressen 25 februari 2018.
Senast uppdaterad: 26 februari, 2018 - 15:45

Arvsfondsdelegationen har en omfattande utvärderingsverksamhet. Utvärderingarna, som genomförs av forskare verksamma inom det aktuella området, visar med stor tydlighet att de barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som deltar i projekten anser att projekten är meningsfulla. En hög delaktighet från projektens målgrupper är ett krav för att få stöd ur Arvsfonden och något vi följer upp. Därför är en viktig del i projektens redovisningar beskrivningar av hur målgruppen inkluderas och projektens betydelse för målgruppen. Jag vill gärna dela med mig av ett par exempel:

Citat från projektet Radio Totalnormal: ”Har man varit med och utretts i 16 år som jag – sociala utredningar, psykiatriska utredningar, polisutredningar… Jag har verkligen manglats av maskineriet och det skapar psykisk ohälsa i sig. Radio Totalnormal blir då en motvikt”.

Citat från projektet Föreningarnas hus: ”Jag fick börja arbetsträna i februari 2009. Jag hade aldrig haft ett jobb, aldrig kommit till någon praktik och var fortfarande väldigt sluten, men här fick jag sätta mig i receptionen och svara i telefonen… Det var ganska skönt. Jag fick vara som jag var”.

Man kan naturligtvis ha olika åsikter om vad som är ett meningsfullt projekt och vad som inte är det. För mig är det en självklarhet att det är de som deltar i och på olika sätt berörs av projekten som avgör om ett projekt är meningsfullt eller inte.

Jag kan konstatera att fonden under årens lopp medverkat till att en rad viktiga utvecklingsprojekt kunnat sättas i gång som i dag spelar en central roll för barns, ungas och funktionshindrade personers välfärd. Organisationen Maskrosbarn gör ett fantastiskt jobb för barn och ungdomar i dysfunktionella familjer, men även som samarbetspartner till socialtjänsten. Personlig assistans är idag en självklar del i välfärdssamhället. Glada Hudikteatern är numera ett välkänt begrepp och Självmordslinjen räddar livet på ungdomar varje vecka. Listan på meningsfulla arvsfondsprojekt som lever vidare efter det att Arvsfondens finansiering upphört kan göras lång. Den fortlöpande uppföljning som görs av beviljade projekt visar att drygt hälften lever vidare i någon form efter att finansieringen ur Arvsfonden upphört. Jag vill påstå att det är ett gott resultat i förhållande till vad som gäller för projektstöd generellt.

Arvsfondsdelegationen gör, som framgår av bland annat den myndighetsanalys som Statskontoret överlämnade till regeringen i november förra året, omfattande kontroller innan beslut om stöd fattas. Bland annat tas referenser från planerade samarbetsorganisationer, berörda kommuner och ofta expertmyndigheter på området. Även under projektens levnad görs uppföljningar och kontroller. Exempelvis genomförs över hundra projektbesök på plats varje år och en auktoriserad revisor granskar de årliga projektredovisningarna. Ungefär var fjärde ansökan beviljas stöd och övriga får avslag.

Under den senaste femårsperioden har vi förstärkt vår kontroll och uppföljning av projekten. Samtidigt strävar vi hela tiden efter att bli bättre på alla områden. Inte minst tar vi till oss av de förbättringsförslag som granskande myndigheter presenterar. Med tanke på det goda betyg vi fick av Statskontoret känner vi oss väldigt inspirerade och motiverade att fortsätta göra bra ifrån oss.

Ideella organisationer har en viktig roll i det svenska samhället. Och Arvsfonden har en viktig roll för de ideella organisationerna.

Håkan Ceder
Ordförande i Arvsfondsdelegationen