Med anledning av tidningen FOKUS artikel om Arvsfonden

Tidskriften FOKUS publicerade den 2 februari i år en artikel om Allmänna arvsfonden. Artikeln innehåller en mängd sakfel som Arvsfondsdelegationens ordförande Håkan Ceder nedan kommenterar.
Senast uppdaterad: 6 februari, 2018 - 07:50

Statskontoret överlämnade den 29 november 2017 en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen. Min bedömning är att Statskontoret gjorde en bra analys och presenterade ett antal slutsatser och rekommendationer som är väl värda att ta till sig. Som ordförande blev jag faktiskt stolt över den samlade bedömning som presenterades i rapporten (sid 83 - 84):

”Delegationens huvudsakliga uppgift är att fatta beslut om att fördela medel och att kvalitetsgranska underlagen till dessa beslut. Statskontoret bedömer att delegationen utför denna uppgift väl. Delegationen arbetar utifrån de kriterier den har att förhålla sig till för att fördela medel och kontrollerna av medelsfördelningen fungerar bra. … Statskontoret har inte fått några indikationer på att det förekommer felaktigheter i någon betydande omfattning i fördelningen och hanteringen av projektmedel.”

Jag rekommenderar alla att ta del av Statskontorets rapport i sin helhet. Jag ställer mig frågan om artikelförfattaren har gjort det. Du hittar en länk till Statskontorets rapport under rubriken ”Länkar” längst ner på den här sidan.

Vad gäller Riksrevisionens pågående revision väntar vi med spänning på deras slutsatser och rekommendationer. Jag hoppas att även de har förslag på åtgärder som gör att kvaliteten i verksamheten kan öka ytterligare.

Vi värvar inte aktivt projektsökare, men vi informerar väldigt brett och så mycket vi kan om Arvsfonden. För oss är det en demokratifråga att så många som möjligt känner till de möjligheter Arvsfonden ger. Av de nya ansökningar som inkommer får ca var fjärde bifall och resten avslås. Räknar man in fortsättningsansökningarna (pågående arvsfondsprojekt måste få godkänt för att få fortsätta) är siffran givetvis högre, eftersom vi arbetar på ett sådant sätt att vi i ytterst få fall behöver avsluta ett projekt i förtid. De flesta projekt handlar inte om att finansiera lokaler. Att ”bevara och stärka kulturella särarter” och att gynna ”utländsk kultur” är inget mål för verksamheten. Vi följer löpande upp de samarbeten med offentliga aktörer som sökande organisation angivit. Vår erfarenhet efter uppföljning av mer än 1500 pågående och avslutade projekt är att samarbetet oftast fungerar väl. Dock kan problem uppstå när politiska majoriteter ändras eller nyckelpersoner slutar.

Allmänna arvsfonden är till för alla barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning i Sverige oavsett etnisk och kulturell bakgrund, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Arvsfonden kommer aldrig att ge stöd till organisationer som har våldsbejakande, diskriminerande, kvinnoförtryckande eller odemokratiska agendor.

Därmed har jag korrigerat några av de felaktigheter som finns i tidskriften FOKUS artikel om Allmänna arvsfonden.

Med tanke på artikelns rubrik: ”Okontrollerad pengarullning” kan det vara på sin plats att redovisa några av de rutiner vi jobbar efter:

Innan Arvsfondsdelegationen fattar beslut om att en organisation ska få pengar ur Arvsfonden genomförs alltid en kontroll av organisationen och den planerade verksamheten genom att vi:

  • Tar referenser på organisationen. Vi vänder oss till exempel till kommuner, andra samhällsaktörer och samarbetspartners.
  • Granskar organisationens protokoll, stadgar och årsredovisning. Vi granskar också självfallet den kostnadsbudget för projektet som skickas in tillsammans med ansökan.
  • Genomför en kontroll för att se om organisationen har några obetalda skulder.

Tio procent av projekten blir på plats kontrollerade av Arvsfondens controllers. Syftet med kontrollbesöken är både att vara ett stöd i ekonomiska frågor och att granska att Arvsfondens pengar har använts på ett riktigt och effektivt sätt. Utöver detta besöker handläggarna över 100 projekt varje år. Det betyder sammantaget att vart fjärde projekt får besök av Arvsfonden varje år. En godkänd eller auktoriserad revisor måste alltid ha granskat den årliga redovisning ett projekt lämnar. Projekten får godkänt att fortsätta med sitt projekt ett år i taget och stödet från fonden betalas ut i omgångar under respektive projektår.

Jag delar Statskontorets slutsats att vi utför vår uppgift väl. Jag delar även deras slutsats att vissa delar av verksamheten kan stärkas och bli ännu bättre. Vi är självklart beredda på att bli granskade av media och allmänheten. Det är en viktig del av vår demokrati och gör att vi ständigt utvecklas i takt med samhället. En annan viktig del i ett demokratiskt samhälle är att seriösa media kvalitetsgranskar sina artiklar.

Till sist vill jag uttrycka min förvåning över den ton med vilken artikelförfattaren dömer ut ett antal projekt i civilsamhällets regi.

Håkan Ceder
Ordförande för Arvsfondsdelegationen