Över hälften av alla projekt lever vidare

Mer än hälften av de avslutade arvsfondsprojekt, vars slutredovisning Arvsfondsdelegationen godkände under 2017, bedöms leva vidare utifrån vad som hänt med verksamheten efter det att finansieringen ur Allmänna arvsfonden upphört.
Senast uppdaterad: 23 maj, 2018 - 15:07

Här redovisar vi kortfattat de projekt som efter godkänd slutredovisning under 2017, bedömts leva vidare på ett tydligt sätt efter projekttidens slut. Totalt bedöms 84 projekt leva vidare, vilket motsvarar 54 procent av samtliga avslutade projekt under 2017.

Projekt där verksamheten lever vidare

I dessa projekt är det hela, eller stora delar, av verksamheten som lever vidare och finansieras varaktigt av organisationen själv eller av andra.

Projekt: Mångfacetterad solidaritet
Drevs av: Fair Trade Återförsäljarna

Projektets syfte var att starta Fair-Trade caféer med ekologisk/närproducerat profil som drivs som sociala företag av ungdomar och personer med funktionsnedsättning som har svårt att få fäste på arbetsmarkanden. Utifrån erfarenheterna har föreningen utarbetat ett socialt franchise-koncept för att starta Fare Trade caféer där caféer kan bli medlemmar. Caféer finns nu runt om i landet.

Projekt: Aktiv Rehab & Ridterapi
Drevs av: Neuroförbundet Falun och Norra Dalarna

Syftet med projektet var att bredda tillgången till rehabilitering och friskvård genom ridterapi för personer över 18 år med en neurologisk sjukdom eller skada, med små möjligheter till rehabilitering och friskvård på annat sätt. Flera av de ridklubbar som deltagit i projektet driver nu verksamheten vidare med finansiering från Landsting och Kommuner. Målgruppen har på flera platser utökats att också omfatta personer med psykisk ohälsa.

Projekt: Hälsa – Ett steg i taget
Drevs av: Föreningen för de Neurosedynskadade

Syftet med projektet var att stötta personer med multipla extremitetsskador att få en mer hälsosam livsstil och att förebygga och minimera psykiska och fysiska hälsoproblem. Verksamheten fortsätter i föreningens regi som nu anordnar träffar lokalt och nationellt.

Projekt: Miljöverkstan – ett hållbarhetsprojekt
Drevs av: Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Projektets syfte var att skapa möten med naturen som en gemensam nämnare mellan unga och erfarna representanter för miljö, kultur och naturvetenskap. Verksamheten fortsätter i en nystartad förening kallad Miljöverkstan som ingått ett IOP med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Projekt: Stärkt föräldraskap: ett KRIS 08 projekt
Drevs av: KRIS

Projektet syftade till att stärka unga mammors föräldraskap och banden mellan mamman och sitt barn. Projektet skulle erbjuda en trygg miljö till unga föräldrar i Stockholm samt verktyg för att stärka föräldraskapet och möjligheten till förändring. Detta skulle ske genom samtal och rådgivning med olika organisationer och genom studiecirklar för stärkt föräldraskap. Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi.

Projekt: Borlänge – möjligheternas stad
Drevs av: Borlänge St Tuna BK

Projektets syfte var att utveckla intresset hos flera att ta en aktiv roll i integrationsarbetet genom föreningslivet. Nu finns skolidrottsföreningar i alla skolor i kommunen och på skolor runt om i landet finansierade av Riksidrottsförbundet. Unga och föräldrar utbildas till lärare och en ny organisation som arbetar med sportotek har bildats.

Projekt: Jämlik ishall
Drevs av: Svenska konståkningsförbundet

Syftet med projektet var att etablera konståkning för barn, unga och personer med funktionsnedsättning i föreningens ordinarie verksamhet. Verksamheten fortsätter i föreningens regi och liknande verksamheter finns nu på flera orter runt om i landet.

Projekt: Allergifamiljestöd
Drevs av: Astma- och allergiförbundet

Projektet syfte var att stärka familjer där barn har en svår allergi genom att ge dem möjligheter att hantera sin vardag. Nu finns föräldragrupper i föreningens regi runt om i landet där hela familjer kan träffas och utbyta erfarenheter. Föreningen har också skapat en digital mötesplats för unga.

Projekt: I FOKUS
Drevs av: Intressegruppen för Assistansberättigande

Projektets syfte var att stärka självbestämmandet i den personliga assistansen för vuxna personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet har utvecklat en metod med bildstöd. Metoden har tagits fram tillsammans med DART och sprids via assistanssamordnare, personliga assistenter och anhöriga. Målgruppen har varit med och utformat metoden och utbildningar som nu hålls runt om i landet.

Projekt: Utvecklingen av kamratstöd för personer med synnedsättning
Drevs av: Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län

Projektets syfte var att förbättra folkhälsan för personer med synnedsättning. Föreningen har tagit fram en modell för kamratstöd synskadade emellan med fokus på stöd framförallt i den psykosociala delen av rehabiliteringen. Metoden sprids nu med hjälp av riksförbundet och används av föreningar runt om i landet.

Projekt: Aktavuotha
Drevs av: Svenska Samers Riksorganisation

Syftet med projektet var att unga samer ska få större möjlighet till inflytande och delaktighet inom renskötseln och i samebyarna samt att verka för ett mer demokratiskt samhälle. Ett ungdomsråd har nu skapats inom SSR, unga har tagits plats i styrelsen och olika arbetsgrupper inom organisationen.

Projekt: MOBI-Mobil spontanidrottsplats
Drevs av: Freemotion Parkour klubb

Syftet med projektet var att fler unga ska känna sig stimulerade till ett aktivt föreningsliv. En gratis näridrottsplats, tillgänglig dygnet runt och med fokus på några föreningsstyrda aktiviteter, skulle locka dem som i dagsläget inte är aktiva inom massidrottssporter. Nu finns en mobil parkouranläggning som drivs vidare i föreningens regi med ekonomiskt stöd av kommunen. Alla kommunens idrottslärare har fått utbildning och idag kommer även särskolor till föreningens verksamheter.

Projekt: Aktiva killar
Drevs av: FIFH-Föreningen Idrott För Handikappade

Syftet med projektet var att killar med rörelsenedsättning skulle blir mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och samhället. Nu finns en mötesplats för unga män där de kan träffa vänner och medverka i olika aktiviter så som att testa olika idrotter, gå på bio och delta i gruppdiskussioner. Verksamheten fortsätter nu som en egen sektion inom FIFH Malmö.

Projekt: Vimmerbymodellen
Drevs av: Vimmerby IF

Syftet med projektet var att föreningen tillsammans med flyktingbarn och ensamkommande unga bygga upp och utveckla ideella nätverk och mötesplatser som skapar bättre möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro. Föreningen driver nu verksamheten vidare tillsammans med kommunen med stöd från Postkodlotteriet bland annat.

Projekt: CEFAIA
Drevs av: KFUM Nässjö Basket

Syftet med projektet var att starta fysisk aktivitet bland unga. Projektet hade tre målgrupper; ensamkommande barn och ungdomar, flyktingbarn och överviktiga barn som i brist på aktiviteter riskerar att hamna i utanförskap. Föreningen har skapat mötesplatser för målgrupperna och driver verksamheten vidare med stöd av kommunen.

Projekt: Work
Drevs av: Share Music Sweden

Syftet med projekt var att stärka och förbereda ett antal personer för arbete och skapa förutsättningar för att kunna anställa fler personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet. Föreningen fortsätter nu att anställa personer ur målgruppen för att arbeta i olika uppsättningar.

Projekt: Scenkonstguiden
Drevs av: Teater Nu

Föreningen har tagit fram en scenkonstguide och skapat en mötesplats för unga skapare. Unga själva har initierat och genomfört projektet. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi med stöd från Västra Götalandsregionen.

Se en kort film om projektet här nedan.

Projekt: Vi sjunger hjärna
Drevs av: Studieförbundet Bilda

Projektet syftade till att starta körer i hela Sverige för personer med demens, afasi, alzheimer, stroke, förvärvad hjärnskada och deras närstående och eller vårdare. Ett utbildningsmaterial har tagits fram och en utbildning för körledare. Verksamheten drivs vidare i föreningens regi i samarbete med bland annat kommunernas äldreboenden. Körer har också bildats på flera platser runt om i landet.

Projekt: Scen Medis 5
Drevs av: Sensus Studieförbund Stockholm – Gotland

Föreningen har startat en funkisscen i Stockholm, Scen Meidis 5. Scenen drivs av personer med funktionsnedsättning som är verksamma som arrangörer och marknadsförare. Målgruppen har fått utbildning i arrangörskap, bokning av artister, marknadsföring och i sitt eget artisteri så som musik, teater, film och dans.

Projekt: Interaktiva Växjö
Drevs av: Öppna Kanalen Växjö

Visionen med projektet var att skapa Sveriges första fullt ut interaktiva samhälle via en plattform och struktur som sammankopplar politiska beslutsfattare med målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Målet var att öka målgruppernas påverkningsförmåga i samhället och underlätta kommunikationen mellan målgrupperna och beslutsfattarna. Detta har föreningen gjort genom att bl.a. placera videoportaler runt om i Växjö där alla förbipasserande får möjlighet att stanna och spela in ett kort meddelande. Föreningen har nu också en ungdomsredaktion där unga gör sina egna program.  

Projekt: Barnrättsbyrån
Drevs av: Ersta diakoni – Erikshjälpen och Barnrättsbyrån Sverige

En första öppna verksamhet som arbetar med barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktiskt hjälp, stöd och rådgivning har startat. Socialstyrelsen och Stockholms stad finansierar.

Projekt: Hjälbo samverkan Små Barn
Drevs av: Närhälsan

Projektet syftade till att i en multietisk stadsdel pröva en lokal samverkansmodell som arbetar över huvudmannagränser för att tidigt upptäcka, utreda och behandla små barn 0-4 år med autism och andra svårigheter. Nu finns ett multiprofessionellt team som har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Ledtider från upptäckt på BVC till utredning och insatser har avsevärt förkortats i jämförelse med ordinarie vårdkedja. Efter projekttid har den lokala samverkansformen övergått i permanent verksamhet.

Projekt: Insatser för små barn med autism: Kunskap, metodutveckling och bemötande ur ett delaktighetsperspektiv
Drevs av: Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Enheten för Barneuropsykiatri.

Projektets syfte var att förbättra omhändertagandet av små barn med autism och deras föräldrar i utredning och diagnos. En metod har tagits fram som nu används i föräldrautbildningar och i utbildning av professionella. Verksamheten finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet. Efterfrågan finns om att också ge kurser för föräldrar som har kontakt med BUP.

Projekt: Filmriket
Drevs av: Reaktor Sydost

Syftet med projektet var att med hjälp av film från hela världen stärka ungas självkänsla, öka ungas samhällsengagemang och skapa möten och arenor för reflektion och lärande. Föreningen har tagit fram en modell där unga själva driver klubbar samt gör och pratar film. Verksamheten fortsätter i filmklubbar runt om i landet i föreningens regi och via Bilda som håller workshops på HVB hem och för nyanlända.

Projekt: Unga arrangörer
Drevs av: Riksteatern Halland

Syftet med projektet var att ge ungdomar verktygen för en långsiktig modell där de genom utbildning kan stå på egna ben i allt vad ett arrangörskap innebär; budget, tillstånd, lokalbokning, kontakt med artister/grupper, avtal etc. Målet var bl.a. att stimulera och stödja ungas initiativ som kreatörer och utvecklare med syfte att vitalisera arrangörskap och entreprenörskap. Den metod som tagits fram används på estetprogrammet på gymnasieskolor. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med ekonomiskt stöd från kommunen som köper in tjänster.

Projekt: Sporty Friday
Drevs av: IFK Trollhättan

Föreningen är en fotbollsförening som ville bidra till att området skulle blir tryggare och lugnare att vistas och bo i och att projektet skulle leda till ökad integration. Det ville man göra genom att väcka de boendes intresse för områdets breda föreningsliv och aktiviteter och låta alla idrottsföreningar hålla öppet varannan fredag. Verksamheten lever nu vidare med stöd från Västra Götalands Idrottsförbund och Trollhättans stad. 

Projekt: Kom HIT. Kommunikationsstödjande hjälpmedel och IT i barnsjukvård och barntandvård – utveckling och utvärdering av nationell resurs
Drevs av: DART, Kommunikations-dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Syftet med projektet var att ta fram ett material för att förbereda barn och unga med olika kommunikationssvårigheter för sjukhus- och tandläkarbesök. Nu finns ett webbaserat kommunikationshjälpmedel som används i habiliteringen runt om i landet. Universitetssjukhusets ansvarar för läromedlet som har översatts till de tio mest tolkade språken. Materialet har utvecklats för att också användas i mötet med nyanlända. Västra Götalandsregionen finansierar.

Projekt: Tillitsverket
Drevs av: Stiftelsen Johannedalsinitiativet

Syftet med projektet var att utveckla en verksamhet kring fri lek och skapande med målet att stärka tilliten bland barn, unga och vuxna. Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi. Föreningen säljer också utbildningar runt om i landet.

Projekt: Kärleken är fri
Drevs av: Rädda Barnen

Syftet med projektet var att ta fram metoder för att nå barn och unga som lever med hedersrelaterade begränsningar och informera dem om deras rättigheter och att stödet till utsatta för hedersrealterat förtryck och våld ska utvecklas och stärkas. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Östergötland och Folkteatern i Gävleborg/Örebro Länsteater och ett stort antal frivilligorganisationer och myndigheter runt om i landet.  Samarbetet fortsätter på flera platser och den stödchat för barn och unga samt den lärarplattform för att stödja yrkesverksamma inom skolan som tagits fram drivs vidare i Rädda Barnens regi med stöd från Postkodlotteriet.

Projekt: Mamma, pappa, lam – att vara förälder och ryggmärgsskadad
Drevs av: Stiftelsen Spinalis

Syftet med projektet var att höja kunskapsnivån kring frågor som rör ryggmärgskadades personers fertilitet, graviditet, förlossning och föräldraskap. Nu finns en kunskapsbank på webben och UR har gjort fem timmars material som finns tillgängligt under minst 5 år. Verksamheten fortsätter genom att föreningen ger stöd till föräldrar, föreläser och har en aktiv grupp på Facebook.

Projekt: Paracykel – cykling för personer med funktionsnedsättning
Drevs av: Svenska Cykelförbundet

Syftet med projektet var att integrera paracykling i ”cykelsverige” samt att bygga upp och implementera samarbete, från skada till aktivt vardagsliv, mellan rehabilitering/habilitering och idrottsrörelsen. Nu finns verksamheten på flera orter i Svenska Cykelförbundets regi.

Projekt: Begripsam
Drevs av: Dyslexiförbundet

Projektet ville skapa en utbildning där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar får tid och möjlighet att förebereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I förlängningen skulle målgruppen kunna påverka produkt- och tjänsteutvecklingen, samt standards. Målgruppen skulle också kunna testa nya metoder för insamling av brukarerfarenheter från personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Nu har de medverkande bildat en ekonomisk förening och ett företag som anlitas av myndigheter och företag.

Projekt: Anpassad IT – Vägen till digital delaktighet
Drevs av: FUB:s Stiftelsen ALA

Projektet har utvecklat en tvåårig eftergymnasial distansutbildning vid Mora Folkhögskola för personer med måttlig utvecklingsstörning. En webbaserad distansutbildning för stödpersoner som ska kunna bistå eleverna har också tagits fram. Verksamheten omfattar nu också av gymnasiesärskolan och Lärvux och drivs med stöd från SPSM och Post- och Telestyrelsen.

Se en kort film om projektet här nedan.

 

 

Projekt: Ormprojektet
Drevs av: Kulturföreningen Ormen

Projektet riktade sig till unga mellan 16 och 24 år som har behov av olika typer av individuellt anpassade självförstärkande insatser för att på sikt kunna få sysselsättning. Målgruppen är unga som varken studerar eller arbetar. Efter projektets slut fortsätter verksamheten i ett ESF-projekt på tre och ett halv i kommunens regi och folkhögskolor köper in kurser.

Projekt: SKI CAMP- skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta
Drevs av: Friluftsfrämjandet Region Öst

Projektet syftade till att bygga upp ett helhetskoncept kring funktionell skidåkning i Småland. Föreningen har nu en prova-på-verksamhet och en utbildning för ledare.

Projekt: Volleybompa. En bra start.
Drevs av: Habo Wolley

Projektet syftade till att vidareutveckla, konceptualisera och sprida en ny modell för barn- och ungdomsverksamhet inom volleyboll. Verksamheten fortsätter i föreningens regi och finns i andra föreningar runt om i landet. 

Projekt: Lanhost
Drevs av: NBV Väst

Projektet har drivits i samarbete med Lidköpings Dataförening och syftade till att bygga upp ett e-sportcenter i Lidköpings kommun. Nu finns en mötesplats och ett forum som är unikt i Sverige. Verksamheten fortsätter i Lidköpings Dataförenings regi. Kommunen finansierar hyran och Riksföreningen Goodgame ger ekonomiskt stöd. En grupp från daglig verksamhet sköter underhåll av lokalen och bemannar caféet. Några av dem arbetar utöver det ideellt som volontärer kvällar och helger. En Kidz Club för barn har tillkommit på målgruppens önskemål. Nära samarbete med kommunen har gjort att man också kunnat erbjuda praktikplatser och APU.

Projekt: Process Kedjan i Kriminalvården
Drevs av: Föreningen Process Kedjan

Föreningen har vidareutvecklat en coachingmodell som följer ungdomar 15-18 år som dömts till sluten ungdomsvård för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning till att också innefatta unga vuxna 18-24 år. Modellen är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhöriga och kreativ utveckling. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från Kriminalvården.

Projekt: Norma
Drevs av: Forum Skill, Göteborg

Föreningen har startat upp en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa. Verksamheten fortsätter i föreningens regi. Ett IOP med Göteborgs stad – Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och psykiatrisamordningen i Göteborg har inletts.

Projekt: Stall Bergtorp
Drevs av: Tälje Skog och Ungdom

Syftet med projektet var att ge barn och ungdomar en möjlighet att få ta del av föreningen Stall Bergtorps unika miljö. Projektet omfattar utomhuspedagogik för kommunens skolbarn och ungdomar samt möjliggör arbetsträning för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och socialmedicinsk problematik. Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från Arbetsförmedlingen som skickar praktikanter och finansieras till del med EU-medel under ytterligare ett och ett halvt år.

Projekt: Unga satsar jämt – ett jämställdhetsprojekt med fokus på idrott, maskulinitet och normer
Drevs av: Örebro läns idrottsförbund

Projektet syftade till att förnya jämställdhetsarbetet i idrottsföreningar. Den primära målgruppen är idrottsaktiva barn och unga samt unga ledare. Sekundär målgrupp är ledare, tränare och andra som har påverkan på barns och ungdomars idrottande. Ett metodmaterial och ett antal filmer har tagits fram Verksamheten fortsätter i föreningens regi med stöd från MUCF och Regionen Örebro län. Ledarutbildningarna fortsätter och projektledaren har anställts för att vidareutveckla arbetet med jämställdhets- och maskulinitetsarbetet.

Projekt: Idrott åt Alla
Drevs av: Södermanlands Idrottsförbund

Syftet med projektet var att utveckla en verksamhet där barn och unga kan idrotta i sin närmiljö till minimal kostnad och på egna villkor. Föreningen anordnar nu 35 aktiviteter för över 1000 barn varje vecka samt lovaktiviteter med ekonomiskt stöd av Riksidrottsförbundet.

Projekt: Afrosvenska Akademin
Drevs av: Afrosvenskarna i Stockholm

Syftet med projektet var att stärka ungdomar i sin identitet och kunskap. Målgruppen är afrosvenska ungdomar i åldern 13-26 år samt deras föräldrar. Föreningen har hållit ledarskapsutbildningar, workshops, föreläsningar och haft föräldragrupper. Verksamheten fortsätter i mindre skala i föreningens regi och en ungdomssektion har bildats.

Projekt: Dellenmodellen
Drevs av: Föreningen Staffansgården

Syftet med projektet var att skapa fritids- och arbetsmöjligheter på en specialanpassad båt på sjöar i Hälsingland. Nu anordnar föreningen guidade turer på Dellensjöarna för bl a andra gruppboenden i närheten. Verksamheten drivs inom ramen för dagligverksamhet. Personal och boende går kurser tillsammans.

Projekt: Gatsmart
Drevs av: Kulturverket/Umeå kommun

Syftet med projektet var att ta fram en metod för att ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning, elever i gymnasiesärskolan och daglig verksamheten ges möjlighet till konstnärligt skapande där det de skapar stå i fokus och inte deras funktionalitet. Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi. Målgruppen gör bl a radioprogram, skriver och framför musik.

Projekt: Qrut
Drevs av: RFHL, Riksförbundet

Syftet med projektet var att hitta former för att stötta mammor som riskerar att få sina barn omhändertagna av socialtjänsten. Och att utgöra ett stöd under en redan pågående omhändertagandeprocess, hitta former för att underlätta fortsatt kontakt mellan biologisk mamma och ett redan omhändertaget barn samt underlätta hemtagningen av barn som redan varit omhändertagna. Idag är Qrut en egen förening som finansieras via Socialförvaltningen som köper deras tjänster som medlare och föreläsare. Föreningen har en egen lägenhet där mammorna och barnen kan träffas i mer hemlikande miljö. 

Projekt: Unga som resurs i arbetslivet
Drevs av: RSMH

Syftet med projektet var att ge unga mellan 16-30 år möjlighet att på egna villkor slutföra utbildningar som de inte kunnat klara av på grund av psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Idag fortsätter föreningen verksamheten på en gymnasieskola i Sundsvall. SPSM finaniserar verksamheten med två tjänster under tre och ett halvt år. 

Projekt: Life Ring
Drevs av: Skyddsvärnet

Projektet syftade till att erbjuda personer som är kemiskt beroende eller f.d. missbrukare som inte känt sig hemma i befintliga självhjälpsgrupper en ny metod för självhjälp. I föreningens regi finns nu grupper runt om i landet som leds av före detta missbrukare.

Projekt: Unga engagerar unga
Drevs av: Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Syftet med projektet var att sprida information till unga i Sverige om kvinnors situation och rättigheter i krigs- och konfliktområden, samt skapa möjligheter till engagemang bland svenska ungdomar kring dessa frågor. Ett material, en handbok och ett rollspel samt olika quiz som har tagits fram har varit viktiga verktyg. Ledarskaps utbildningar har hållits i samarbete med Sensus studieförbund och en digitalmötesplats har skapats. Nu finns informatörsgrupper runt om i landet och verksamheten vänder sig idag också till nyanlända unga kvinnor. 

Projekt: HOBS, hälsa oberoende av storlek
Drevs av: Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende av storlek

Projektet syftade till att översätta, anpassa och implementera en internationellt tvärvetenskaplig beprövad metod med fokus på hälsa och välmående. Målgruppen är personer som har lång erfarenhet av övervikt, fetma och återkommande problem med stigmatisering och mobbing i samhället. Kursen finns nu i traditionell studiecirkelform på flera platser i landet och i digital form.

Projekt: Den mystiska lådan
Drevs av: Berättarministeriet

Föreningen har tagit fram ett utbildningsmaterial som syftar till att lyfta kunskaperna i det svenska språket. Nu finns en lärarhandledning med material som kostnadsfritt skickas ut till de skolor som vill använda det. Materialet används av skolor runt om i landet. Verksamheten finansieras av föreningens samarbetspartners kommuner, företag, stiftelser och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Projekt: Katalysator
Drevs av: Intresseföreningen för Tidsnätverket i Bergsjön

Syftet med projektet var att unga ska kunna engagera sig för, och känna sig delaktiga i samhällets utveckling. Genom projektet ska unga få kunskap om hur samhället är uppbyggt vilka utbildningar som leder till arbete. Unga har fått möjlighet att skapa film och en mötesplats där de möter andra unga. Idag finns en filmverksamhet där unga gör film som sedan visas på en filmfestival och ett ungdomscafé som finansieras av Kulturskolan Östra Göteborg.

Projekt där erfarenheterna från projekten lever vidare

I dessa projekt har man utvecklat en verksamhet, metod eller ett nytt arbetssätt som efter projektets slut används i organisationen eller av aktörer utanför organisationen, till exempel inom offentlig sektor. För dessa projekt är det svårare att uttala sig om den precisa omfattningen av överlevnaden.

Projekt: Det ligger i tiden
Drevs av: Regionmuseet i Kristianstad

Barn, ungdomar och unga vuxna från olika skolor i Kristianstad och Skövde har utformat en vandringsutställning om tiden och vilka olika betydelse den kan ha beroende på vilka erfarenheter och vilka infallsvinklar man har. Regionmuseet och mottagande museer finansierar.  

Projekt: Artiklar för livet
Drevs av: Kulturföreningen Viva

Föreningen har tagit fram en bok och en lärarhandledning för att skolor ska kunna arbeta med barns rättigheter. Utbildning av pedagoger och idrottsledare fortsätter i mindre skala i föreningens regi.

Projekt: Mat, musik och minnen
Drevs av: Huddinge Hushållningssällskapet Väst

Projektet syftar till att ta fram en metod anpassad för personer med demens för att stimulera minnet och skapa trygghet. En app och en webbsida har tagits fram som kan laddas ner av personal som möter målgruppen. Föreningen håller utbildningar i äldreomsorgen runt om i landet.  

Projekt: Rätten till sin identitet – ett ungdomsprojekt
Drevs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Syftet med projektet var att genom berättelser av, med och för ungdomar inom subkulturer, främst Goth, lyfta fram och synliggöra erfarenheter av mobbing, diskriminering och brott av hatbrottskaraktär som de utsatts för. Fem stora event och flera konferenser har genomförts runt om i landet. En bok har tagits fram och musik har skapats och kan följas på Youtube. En ny riksorganisation SUB, Riksförbundet för subkultur har bidats och fortsätter arbetet med dessa frågor.

Projekt: Med delaktighet i sikte
Drevs av: FUB, forskningsstiftelsen ALA

Syftet med projektet var ökad egenmakt för personer med utvecklingsstörning och rusta dem för att bättre kunna företräda sig själva i dialoger med kommunal beslutsfattare. En handbok och en ny modell för att arbeta med delaktighet har tagits fram. Materialet distribueras via FUB. Vuxenskolan ger studiecirklar och kommuner köper kurser.

Projekt: Meritprojektet
Drevs av: Europiska teckenspråkcenter

Projektet syftade till att skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning att tillgodogöra sig meritpoäng i kursen ”Teckenspråk för hörande” inom ämnet Moderna språk. Läromedlet finns nu på Föreningen Teckenpedagogernas hemsida. Teckenspråkspedagogerna driver verksamheten vidare uppdaterar hemsidan och använderden  i undervisningen. Nu finns material också för nyanlända.

Projekt: Inspelet
Drevs av: Örebro läns handikappidrottsförbund

Projektets syfte var att erbjuda barn och unga med funktionsnedsättningar meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ökat deltagande i idrottsföreningars verksamhet i Örebro län. Idag har fler organisationer verksamheter för målgruppen och SISU idrottsutbildarna fortsätter utbildningen för ledare för att fler föreningar ska kunna utöka sitt kursutbud att också omfatta barn och unga med funktionsnedsättningar.

Projekt: Vad väljer du? Dövidrottens satsning på ungdomar och ANDT frågor
Drevs av: Svenska Dövidrottsförbundet, Stockholm

Förbundet har tagit fram fyra filmer på teckenspråk och ett handledningsmaterial som handlar om riskerna med att pröva på olika droger. Förbundet har också bildat ett barn- och ungdomsutskott. Utskottet träffas fyra gånger om året och har ansvar för Skol-SM, Idrottslyftsfrågor tillsammans med föreningens Utvecklingsutskott. Utskottet anordnar nu helg- och sommarläger.

Projekt: Verktyg för bättre hälsa
Drevs av: Förbundet Sveriges Dövblinda

Föreningen har tagit fram ett koncept för familjehelger för familjer som har barn med dövblindhet. Föreningen anordnar nu familjehelger tillsammans med Mo Gård. Tillsammans ansvarar man för finansieringen.  

Projekt: Unga Kris Power Kalmar
Drevs av: Unga Kris i Kalmar

Projektets syfte var att agera arbetsförmedlare för ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarkanden och vara en trygg och säker länk mellan de unga och arbetsgivaren. Verksamheten fortsätter nu i föreningens regi och NBV finansierar kurser.

Projekt: Make Equal Stories
Drevs av: Make Equal

Syftet med projektet var att skap en digital plattform online med barns och ungas positiva och negativa berättelser om diskriminering, begränsande normer och exkludering med utgångspunkt i diskrimineringsrunderna. Nu finns en webbsida i föreningens regi och föreningen säljer sina tjänster till skolor och andra föreningar.

Projekt: Läget
Drevs av: Landstinget Västmanland

Syftet med projektet var att främja ungas psykiska hälsa genom ökad kunskap om vilka faktorer som inverkar på hälsan. Projektet baserar sig på undersökningen Liv och Hälsa Ung. Unga får ta del av resultaten och tolka dessa via sina egna berättelser och genom olika kulturella uttryck. Genom att skapa en brygga mellan kultur och idrott har man bildat ett nätverk av ungdomscoacher som sprider kunskap om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor vidare till unga. En modell har tagits fram. Verksamheten fortsätter i mindre omfattning i Region Västmanlands regi och har spritt sig till andra delar av landet.

Projekt: Brytiga böcker
Drevs av: Sensus region norra Norrland

Syftet med projektet var att ta fram enkla och bra arbetsmetoder för att förebygga kränkningar och trakasserier bland barn och unga. Föreningen ger nu kurser i den metod som tagits fram.

Projekt: Taxi A-leg
Drevs av: Mellansel folkhögskola

Folkhögskolan, Dyslexiförbundet och Taxiförbundet har startat en specialanpassad taxiförarutbildning som riktar sig till personer med dyslexi och svåra inlärningsproblem. Många av dem som gått kursen har fått arbete men det har varit svårt att få deltagare då de varit rädda att mista sitt aktivitetsstöd. Nu finns en kurs, men i mindre skala som finansieras av folkhögskolan.

Projekt: Nätaktivisterna
Drevs av: Föreningen Norden, Ungdom mot Rasism och Ung media

Projektet syftade till att genom antirasistiskt engagemang möta och bemöta rasism där den finns och sprids på nätet. Målet var att fler unga skulle bli nätaktivister. En antologi har tagits fram och kurser har hållits på gymnasieskolor runt om i landet. Ung Media fortsätter att sälja kurser efter projektets slut.

Projekt: Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser
Drevs av: Riksförbundet Sällsynta Diagnoser

Syftet med projekt var att stärka förbundets regionala närvaro via en struktur för brukarmedverkan för personer med sällsynta diagnoser och på så vis vara en påtagligare resurs för den enskilde diagnosbäraren. Nu finns regionala nätverk runt om i landet.

Projekt: Funktek
Drevs av: Göteborgs stadsmuseum

Syftet med projektet är att utveckla nya former för medskapande och deltagarkulturella upplevelser i museer genom innovativ användning av teknologi. Det övergripande syftet med projektet var att öka möjligheterna för fler människor att delta i samtal om städers och platsers historia och framtid. Museets verksamheter arbetar nu efter den modell som tagits fram. En app för personer som har funktionsnedsättning har tagits fram tillsammans med 130 personer med funktionsnedsättning och personalen har utbildats. Ett hinder har varit försäkringskassans regler om ersättning. En digital manual med workshopsupplägg har tagits fram och används också av andra museer i staden.

Projekt: Gilla vatten
Drevs av: SK Poseidon

Syftet med projektet var att införa en ny undervisningsmetod i simning. Metoden är speciellt lämplig för barn som känner rädsla för att vara i vatten eller inte kan simma när man går i mellanstadiet. Målgruppen har nåtts via skolor och i samarbete med en rad andra föreningar. Föreningen har utbildat 300 instruktörer runt om i landet. Även personer med invandrarbakgrund och personer med funktionsnedsättning har varit med i projektet. Föreningen fortsätter nu att erbjuda kurser och metoden används runt om i landet.

Projekt: KRITA
Drevs av: Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet

Syftet med projektet var att starta kulturkurser på olika nivåer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Kurser finns nu i föreningens regi.

Projekt: SKAKA OM
Drevs av: Kumulus

Projektets syfte var att öka ungas möjligheter till delaktighet i glesbygdskommuner. Målet var att skapa ett digitalt verktyg för unga att göra sin röst hörd i kommunala och regionala sammanhang. En demokratiportal på nätet där unga enkelt kan lämna medborgarförslag, ställa frågor och söka information har tagits fram. Projektet genomfördes i samarbete med regionförbundet och ett stort antal kommuner, ungdomsråd och ideella föreningar. Idag har fler kommuner startat liknande verksamheter.

Projekt: Vi deltar
Drevs av: Neutral Ungdomsförening

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för unga i Biskopsgården att ta plats och försöka att påverka det egna livet, stadsdelen och göteborgssamhället i stort. Workshops, föreläsningar och en mängd aktiviteter har genomförts. Åtta unga med kriminell livsstil och drogberoende har lämnat kriminalitet och blivit drogfria och har fått anställning. Unga i Biskopsgården arbetar vidare i föreningens regi.

Projekt: Unga mot extremism
Drevs av: Föreningen Galka Utbildning och Utveckling

Syftet med projektet var att utveckla och pröva lokalt förankrade metoder för att motverka att unga utvecklar sympatier för extrema religiösa åsikter. Verksamheten fortsätter i mindre omfattning i föreningens regi. Ett utskott som arbetar med frågorna har bildats och man fortsätter hålla seminarier för att öka medvenheten om unga och extremism.

Projekt: Roll – Koll. Vem gör vad för unga med stöd av god man?
Drevs av: Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Syftet med projektet var att bidra till ökad rättssäkerhet för unga med psykiska funktionsnedsättningar som har ställföreträdare så som god man eller förvaltare. Föreningen har tagit fram ett informationsmaterial som används av överförmyndare runt om i landet och lokala nätverk har bildats. Erfarenheterna har också mynnat ut i ett nytt projekt med ensamkommande som målgrupp. 

Projekt: Ekonomisk förståelse för unga
Drevs av: Ung Företagsamhet i Sverige

Syftet med projektet var att erbjuda grundskoleelever i årskurs 7-9 utbildning i ekonomisk förståelse. Föreningen har tagit fram ett läromedel som nu används i skolor och i utbildningar för lärare.

Projekt: Att synliggöra det osynliga och bredda kunskapen om det man inte ser
Drevs av: Syntolkning nu i Sverige

Syftet med projektet var att tillsammans med Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade bygga upp en nationell samordning av syntolkningsverksamheten i landet. Målet var att skapa en struktur för att tillgängliggöra kultur- och nöjesevenemang för synsvaga medborgare. Någon samordning har inte kommit till stånd men föreningen säljer sina tjänster till olika kulturevenemang.

Projekt: Min skola
Drevs av: Riksförbundet Attention

Syftet med projektet var att bidra till att öka målgruppens delaktighet i att utveckla och förbättra sin egen skolsituation och att sprida kunskap om hur man i praktiken kan få skolan att fungera för elever med olika funktionalitetsnivå. Projektets målgrupper var elever med NPF-problematik i åldern 13-18 år. Filmer som tagits fram sprids nu på YouTube och en skolportal har skapats. Föreningen använder materialet i sina utbildningar och SPSM i sitt webbaserade skolpaket.

Projekt: KUB -Projektet – Varje människa kan göra skillnad
Drevs av: Raoul Wallenberg Academy

Syftet med projektet var att sprida budskapet att varje människa kan göra skillnad. I tio kommuner har barn i skolor gjort kuber med FN deklarationer om mänskliga rättigheter. Kuberna lånas nu ut mot en mindre kostnad till skolor runt om i landet. Metoden med kuberna sprids nu vidare till gymnasieskolor i andra länder som skolorna har utbyte med. Verksamheten finansieras av stiftelser och fonder.

Projekt: Unga Romska Hälsoinspiratörer
Drevs av: Romska Ungdomsförbundet

Syftet med projektet var att utbilda unga romska hälsoinspiratörer som under projektets gång ges möjlighet att utbilda fler unga romer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Närmare 200 inspiratörer har utbildats runt om i landet och flera kommuner startar kurser i samma anda. Nu finns hälsoinspiratörer på lokalavdelningarna runt om i landet som med ekonomiskt stöd från MUCF fortsätter utbilda inspiratörer.

Projekt: Berättelser i en väska
Drevs av: Artikel 31

Syftet med projektet var att ta fram ett arbetssätt för ungdomar och unga vuxna att gestalta sina pågående livsberättelser i en väska och med dem ta plats i ett offentligt rum och i samtal. Professionella konstnärer har handlett deltagarna i en konstnärlig process, där de utforskat ett konstnärligt förhållningssätt och språk. Den metod som tagits fram används nu på särskolor runt om i landet och av Eskilstuna kommun där Ebelingmuseet använder metoden i sitt arbete med nyanlända. Dessutom används metoden av ett antal museer runt om i landet.

Projekt: Om jag hade en röst
Drevs av: Riksförbundet FUB

Projektets syfte var att ta fram nio pedagogiska filmer om hur man språktränar barn som är i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling. FUB fortsätter sprida filmerna och de används i specialpedagogutbildningarna runt om i landet.

Projekt: Våga låta
Drevs av: Karlshamns kommun

Syftet med projektet var att förstärka barnperspektivet och ge barn och unga med omfattande behov av stöd som bor i korttidsboende möjlighet till inflytande och medbestämmande. Metoder för individuellt anpassad kommunikation har tagits fram och används nu på flera av kommunens korttidsboenden.

Projekt: Nina med flera
Drevs av: Moliére Ensemblen

Syftet med projektet var att intervjua unga som försökt ta sitt liv och unga med självskadebeteende och utifrån detta skriva två olika föreställningar om självskadebeteende och missbruk. En föreställning för mellanstadiet och en för högstadiet och gymnasiet. En referensgrupp med specialister från Ericastiftelsen, Mind självmordslinjen och Suicidprevention i Väst har varit samarbetspartners. Föreställningarna bygger på ungas egna berättelser. En lärarhandledning har tagits fram och föreningen fortsätter spela teater och hålla workshops med stöd från Postkodlotteriet och Erikastiftelsen. Föreningen samarbetar nu också med Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa.