Språket som bryter isolering

Projektet Så ska det låta, med bas i Skellefteå, hjälper personer med den språkliga funktionsnedsättningen afasi och nyanlända att utveckla sitt språk. Det sker genom att använda en kanadensisk samtalsmetodik. Genom metoden har de som deltagit i projektet blivit betydligt mindre isolerade och på egen hand vågat söka sig ut i samhället.
Senast uppdaterad: 17 november, 2017 - 06:00

Samtalsträningen genomförs i små grupper och i lugn miljö och tar utgångspunkt i bilder och ämnen som finns i en pärm.

– Det viktigaste vi åstadkommit är att samtliga våra deltagare uttrycker att de har växt, har fått stärkt självförtroende och att de vågar kommunicera mer nu efter att ha varit med i grupperna. De vågar ta kontakt med personer ute i samhället och det går bättre på praktikplatserna eftersom de förstår mer och pratar tydligare, säger en stolt Lars-Gunnar Isaksson, projektledare.

De språkliga begränsningar som båda dessa målgrupper har, för ofta med sig en tillvaro i betydande isolering, vilket i många fall skapar en stor emotionell smärta.

– Det som gjorde oss mest glada är nätverksknytandet som sker genom våra träffar och att få se att deltagarna möts även utanför studierummet på fritiden. De tar en fika tillsammans eller bara småpratar med varandra. Många har fått nya, oväntade vänner, som de troligen aldrig annars skulle ha fått kontakt med, fortsätter Lars-Gunnar Isaksson.

Projektet utbildar samtalsledare och modellen ska spridas via studieförbunden i studiecirkelform.

Afasi är försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan.

Så ska det låta drivs av Afasiföreningen i Skellefteå i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten och SFI Skellefteå, och är en del av Arvsfondens nyanländasatsning.

Om Arvsfondens satsning på nyanlända

Regeringen har beslutat att ett av tolv prioriterade områden för Arvsfonden ska vara att stärka förutsättningarna för nyanländas mottagande och etablering. För att öka antalet projekt som riktar sig till målgruppen nyanlända barn och unga startade Arvsfondens satsning på nyanlända under 2016.

Satsningen har till syfte att underlätta nyanlända barns och ungdomars etablering och delaktighet i det svenska samhället. Målet är att finansera minst 150 nyskapande projekt över hela Sverige, nära målgruppen, under perioden 2016-2018.

Kraven och kriterierna är desamma i nyanländasatsningen som för alla ansökningar till Arvsfonden. Hittills har strax över 143 miljoner kronor beviljats till 77 projekt inom satsningen. Projekten är verksamma inom bland annat områdena hälsa, mötesplatser, mentorskap och stöd, kultur och kreativt skapande, familje- och föräldrastöd, arbetsliv och studier.

I satsningen på nyanlända ser vi ett stort engagemang och nya sätt att tänka från föreningslivet. Många projekt utvecklas till att bli mötesplatser för utökade nätverk, språkträning och socialt stöd.

I dag finns det flera projekt inom satsningen som är verksamma i Skåne, Stockholm och Göteborg, men vi efterfrågar ansökningar från hela landet. Vår målsättning är att det ska finnas minst två nyanländaprojekt i varje län.