Start för nya utvärderingar

Arvsfonden följer pengarnas väg från inkommen ansökan till avslutat och redovisat projekt. För att ta tillvara alla de kunskaper, erfarenheter och resultat som arvsfondsprojektens deltagare och projektledare samlar på sig genom projekten initierar vi varje år ett antal utvärderingar som genomförs av forskare inom det område som utvärderingen ska omfatta.
Senast uppdaterad: 28 mars, 2018 - 08:03

I år startar tre nya utvärderingar som samtliga planerar att slutredovisa under 2020. Två utvärderingar på temat barn och delaktighet och en utvärdering om sexualitet och funktionsnedsättning.

Tema: barn och delaktighet

Ett av Arvsfondens kriterier för att beviljas stöd är målgruppens delaktighet i den verksamhet som ska bedrivas. Två nya utvärderingar har som syfte att öka kunskapen om hur barns delaktighet ser ut i arvsfondsprojekt som handlar om habilitering och rehabilitering och i kultur.

Barn – Habilitering – Rehabilitering – Delaktighet  

Karin Osvaldsson vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet kommer att utvärdera tjugo projekt som handlar om habilitering och rehabilitering med fokus på barn. Majoriteten av projekten genomförs i samarbete med sjukvården.

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur barns delaktighet ser ut i mötet med professionella inom vård och omsorg och hur de organisationer som samverkar med de offentliga aktörerna kan göra sina röster hörda.

Barn – Kultur – Delaktighet  

Anna Lund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet kommer att följa upp och utvärdera tjugofem kulturprojekt som vänder sig till barn. Genom olika konstnärliga uttryck får barnen lära sig om barnkonventionen, arbeta tillsammans med professionella konstnärer och engagera sig i olika samhällsfrågor. Projekten genomförs av en rad olika organisationer som exempelvis studieförbund, teatrar och organisationer bildade på etnisk grund. Majoriteten av projekten når barnen via förskola eller skola.

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om vilka barn som projekten når i ett intersektionellt perspektiv, hur barns delaktighet ser ut och vilken betydelse projekten har för barnen.

Sexualitet och funktionsnedsättning

Genusvetaren Matilda Svensson Chowdhury vid Linnéuniversitetet kommer att följa upp och utvärdera ett tjugotal projekt som handlar om sexualitet och funktionsnedsättning. Projekten omfattar ett brett spektra av verksamheter. Exempelvis att bryta det tabu som råder kring sexualitet, funktionsnedsättning och personlig assistans och förändra föreställningen om rörelsehindrade som icke-sexuella individer. Att samla berättelser från hbtq-personer med olika typer av funktionsnedsättningar så att deras erfarenheter och behov ska kunna ligga till grund för att förbättra deras livssituation. Eller att tillsammans med särskolelever ta fram ett informationsmaterial som bygger på målgruppens egna önskemål.

Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om funktionsnedsättning och sexualitet och att bidra till att bryta bilden av personer med funktionsnedsättning som asexuella.

Vill du veta mer om Arvsfondens utvärderingar?

Annica Thomas utvärderingsansvarig
Telefon: 08-700 07 94
E-post: fornamn.efternamn@arvsfonden.se