Till innehållet

Arvsfondsdelegationen: Lenita Freidenvall

Det är Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd ur Allmänna arvsfonden. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen. Lenita Freidenvall är ledamot sedan juni. Här berättar hon om sin bakgrund och hur hon vill bidra i delegationen.

Bakgrund

Lenita Freidenvall är docent och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskar inom områdena politisk representation, medborgarskap och jämställdhetspolitik. Hon har skrivit flera böcker och rapporter, deltagit i utredningar och bland annat fungerat föredragande i Talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor under perioden 2009-2014. Hon har även varit utredningssekreterare i Jämställdhetsutredningen 2014-2015 och arbetat som ämnesråd vid Socialdepartementet och Arbets-marknadsdepartementet med fokus på jämställdhetsfrågor.

Vad är din drivkraft och din roll i delegationen?

–Jämställdhet berör alla områden, arenor och sektorer där det finns människor, därför är det viktigt att integrera ett jämställdhets-perspektiv i alla frågor. Då kan bristande jämställdhet och osakliga skillnader i villkor och fördelning av resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, synliggöras och motverkas. Jag kan bidra med de perspektiven.

Vilket är ditt specialområde?

– Jag är inriktad på feministisk statsvetenskaplig forskning och kan bland annat bidra med aktuell forskning och idéer om hur man kan integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten. Här finns ny lagstiftning och jag kan se en utvecklingspotential! Det handlar till exempel om relationer mellan kvinnor, och män och att kön finns med i alla målgrupper. I Arvsfondens nya målgrupp äldre finns gruppen äldre kvinnor som utsätts för våld - med och utan funktionsnedsättning. Det är viktigt att pengarna når fram där de gör störst nytta.

Vad är det viktigaste med Arvsfondens verksamhet?

– Att vi når angelägna målgrupper, de som behöver det mest. Att vi ger medel till social gemenskap och projekt som skapar tillhörighet, vilket bidrar till att forma det kitt som håller ihop ett samhälle och gör det starkt och resilient. Men också att vi har ett fokus på hälsa ur ett brett perspektiv: psykisk hälsa, ohälsa och så vidare. Vår verksamhet bidrar till ett bättre samhälle och en bättre hälsa för individen. Vi ska fortsätta att bättre fördela medel över hela landet och sprida våra goda resultat, metoder och erfarenheter!

Beslut om nya projekt

Allmänna arvsfonden finansierar projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar, äldre och…

Alla projekt

Över 10 000 projekt har fått stöd ur Allmänna arvsfonden sedan 1970. Projekten är i alla storlekar…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.