Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Kammarkollegiet behandlar de personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen.
Senast uppdaterad: 18 juni, 2018 - 14:17

Personuppgiftsansvar

Kammarkollegiet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersatte då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet.

Läs mer information om GDPR på Datainspektionens webbplats. Du hittar en direktlänk under rubriken ”Länkar” längre ner på den här sidan.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, en bild, fingeravtryck eller ett ärendes diarienummer med mera.

Offentlighetsprincipen

Kammarkollegiet är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Anmälningar till prenumerationer, evenemang och samt beställningar av material

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av Arvsfondens nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, organisation, e-post, särskilda önskemål om mat eller hjälpmedel) som lämnas i samband med anmälningar till evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, ta referenser om föreningar, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Personuppgifter (namn, organisation, adress, e-post) som lämnas i samband med beställning av material sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Kammarkollegiet behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Kammarkollegiet och att få uppgifter rättade.

Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens webbplats. Du hittar en direktlänk under rubriken ”Länkar” längre ner på den här sidan.

Kontakta oss  

Om du har frågor eller synpunkter som gäller Kammarkollegiets behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till Kammarkollegiets funktionsbrevlåda via e-post: GDPR@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer). Du kan även skriva ett brev till Kammarkollegiet, GDPR, Box 2218, 103 15 Stockholm.