A27

A27 arbetar för att utveckla en strukturerad metodik och verksamhet som lyfter fram styrkor och medvetandegör rättigheter samt skyldigheter hos personer med intellektuella funktionshinder så att de aktiva kan bidrag till samhällsutvecklingen. 

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Bollnäs

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Adress: 
Heden 126
821 31 Bollnäs
Telefon: 
070-5380646, 073-5834701

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med A27 är att vi utför och driver arbeten i företagsform. Tack vare avgränsande skillnader i projektets verksamhetsform, får individen automatiskt kunskaper och erfarenheter från olika arbetsformer som finns på arbetsmarknaden. I projektet kommer det ingå en administrativ form, tekniskform, kulturell form och kontroll av befintliga samhällsanpassade installationer.

Ett syfte är också att medvetengöra individens prsonliga utveckling, vid ett tidigt stadium i görs en analys av individens behov. Denna analys görs för att på ett tydligt sätt kunna uppfölja, utvärdera samt göra utvecklingen synbar. Dokumentationen uppdateras fortlöpande för att hela tiden bära den individuella utvecklingen framåt.

Vi medvetengör att våra arbeten sker under viss tid och har en deadline för att återspegla övriga arbetsmarknaden.

I projektet sker utbildning från berörda fackliga representanter, för att skapa kunskaper hos individerna om deras rättigheter samt skyldigheter mot arbetsmarknaden

 

Mål

Vi vill att målgruppen ska vara en naturlig del i arbetsmarknadskulturen och kan tas till vara på och ses som en resurs.

Via utbildning, utvecklingsinsatser och medvetandegörande får målgruppen kunskap om både sina rättigheter men även skyldigheter mot arbetsmarknaden.

Ambitionen att projektet ska fortsätta i en form som socialt företag som fortsätter att jobba mot föreningar och kommunen. Målgruppen ska vara på god väg att tillhanda ha verktygen och kunskaper att hantera den öppna arbetsmarknaden. Aktuella instanser i regionen så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsmarknadsenheten, föreningar, socialkontor, dagliga verksamheter m.fl. ska få information i föreläsningsform från målgruppen.

Att sprida metodiken vid färdigutvecklande, målgruppen sprider information i föreläsningsform om den metodik som behövs för att ta sig ur hämmande särbehandlande anpassningar.

 

 

Projektets överlevnad

Den praktiskt aktiva delen av projektet har stora möjligheter till efterlevnad som socialt företag där samarbetet med Coompanion aktiveras, intensifieras vid projektidens slutfas. Under projektåren byggs hållbara kontakter och arbeten upp. Metodiken avses spridas till verksamheter, föreningar och kommuner i övriga Sverige.

Genom att utföra den metodik som ger individen hållbara kunskaper och erfarenheter i livet i samspel med lokala och regionala aktörer i vår region, tar projektet tillvara på den kunskap som finns i närsamhället och förankrar det till den målgrupp som behöver lyfta fram sina specifika kunskaper för att få en mångfald i samhället. Projektet skapar möjlighet till att ge resurser till arbetsmarknaden utifrån målgruppens egna resurser i närmiljön. 

Genom socialt drivna företag där alla aktörer är aktiva medarbetare samt med smart samverkan med befintliga strukturer där behovsanalys utförs och ger målgruppen reella värdiga arbetsuppgifter i olika arbetsformer inom regionen (teknisk, administration, arrangemang) detta skapar erfarenheter så målgruppen kan vara förberedd på en mängd olika arbetsrelaterade situationer. 

På grund av det innovativa användandet av partners från redan befintliga sammanhang skapas förutsättningar för ett hållbart metodiksätt och efterlevnad efter metodikutveckling, och att de kunskaper som målgruppen tillgodogör sig via metodiken ger en livslång hållbarhet i arbetslivet. 

Målgruppens delaktighet

 

Gruppen kommer genom våra utbildningsinsatser förberedas till att ge information till olika instanser som tex fackföreningsförbund, arbetsförmedling, försäkringskassan. 

Samarbete

Unionen, Kommunal: Utbildningsinsatser till projektet 

Bollnäs Kommun: Bidrar med finansiering

Ockelbo Kommun: Uppsökande verksamhet på serviceboende. 

Coompanion : Ger kunskap och utbildning om att starta sociala företag och är nära arbetet med metodikmodellen

HSO: (Afasiföreningen, Diabetesföreningen, DHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Psoriasisförbundet, Epilepsiföreningen, Reumatikerföreningen, Riksförbundet för social och mental hälsa, Riksförbundet för trafik- polioskadade, Hörselskadadesförening, Schizofreniföreningen, FUB, Hjärt och Lungföreningen. ) Bidrar med målgruppens behov och är en starkt bidragande faktor i metodikutvecklingen.

Arbetsförmedlingen Bollnäs, Arbetsförmedlingen Söderhamn: Bidrar med ett arbetsmarknadsperspektiv som en del i metodikutvecklingen

Studieförbundet Vuxenskolan: Bidrar med spridning av metodikmodell via dess olika regionala verksamheter samt agerar koordinator för konferenser både nationellt, regionalt.

På kort sikt ser vi möjlighet till en markant förbättrad regional situation för målgruppen. På lång sikt ser vi en möjlighet till en förbättrad situation nationellt. 

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 16:00

Följ projektet på