Lipödem

Projektet drivs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och allmänhet.

Lipödem är en kronisk och progressiv störning i fettvävnaden som påverkar de ytliga lymf- och blodkärlen samt nerverna. Sjukdomen drabbar nästan uteslutande kvinnor och leder i allmänhet till en livslång funktionsnedsättning. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den relativt okänd, vilket leder till att många kvinnor får fel behandling och ett bemötande som kan ge skuld, skam och ytterligare ohälsa. Inom projektet ska ett lipödemprogram för målgruppen utvecklas, vilket bland annat ska innehålla behandling, stöd och råd. Inom projektet ska även en intervjubok och en utställning produceras. I samarbete med Riksförbundet HOBS ska information, tips m.m. läggas ut på HOBS lärplattform. På samma plattform ska det även skapas nätverk för patienter och anhöriga, självhjälpsgrupper och studiecirklar om lipödem. Efter projektets slut förvaltas plattformen av HOBS. Lipödemprogrammet kommer att implementeras i Bräcke diakonis rehabiliteringsverksamheter och vara tillgängligt för andra verksamheter runt om i landet. Vidare kommer material som tas fram att finnas på Bräcke diakonis, Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms läns och Svenska Ödemförbundets hemsidor. Projektmaterial som rör anhörigstöd kommer även att vara tillgängligt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

71%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Göteborg