Nyfiken - sex och relationer för unga nyanlända

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning RFSU Stockholm

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att förbättra unga nyanländas sexuella hälsa och kunskap om sina sexuella rättigheter.

Målet är att målgruppen (15-25 år) ska ha ökad kunskap samt reflekterat och fått en djupare förståelse kring normer kopplat till sexualitet och relationer. Detta ska ske över landet genom workshops och samtalsträffar med målgruppen utifrån de beprövade metoder som används inom RFSU, vilka kommer att anpassas och utvärderas kontinuerligt efter målgruppens behov. Vidare ska man utbilda personal som möter målgruppen till exempel på HVB-hem, ungdomsmottagningar och fritidsgårdar. Efter projektets slut ska metoden integreras i RFSU:s reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm