ParaMe

Projektet drivs av: Svenska Parasportförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning.

Svenska Parasportförbundet ska tillsammans med referensgrupper bestående av barn och unga med funktionsnedsättning arbeta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen. Projektet ska kartlägga alla idrottsföreningar i Sverige som idag erbjuder parasport och sammanställa dem i ett digitalt verktyg. ParaMe kommer bidra till att fler i målgruppen hittar sin idrott och börjar testa idrott i sitt lokalområde. Projektet kommer även parallellt genomföra en stor utbildningssatsning inom svensk idrott i syfte att göra den mer tillgänglig för alla. ParaMe kommer också fungera som en kontaktpunkt för barn och unga, deras anhöriga och andra relevanta personer i målgruppens närhet. Man kommer intervjua målgruppen och lyfta fram inspirerande berättelser om tillgängligt idrottande på målgruppens villkor. Projektet vill genom det digitala verktyget, utbildning, informations- och spridningsinsatser så som spridningskonferenser informera målgruppen, anhöriga och andra viktiga personer i barns och ungas närhet om vikten av fysisk aktivitet och glädjen i att idrotta.

ParaMe kommer fortsätta drivas av Parasportförbundet efter projektslut.

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Projektets tidstatus

58%

Projektet startade i februari 2019 och avslutas i februari 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm