Till innehållet

... när vi lyser för varandra...

Projektet drevs av: Kollaborativet

Beskrivning av projektet

Projektet är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som pågick juni 2015 - juni 2018. Det var uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna.

...när vi lyser för varandra … är ett 3-årigt scenkonstnärligt undersökande projekt som pågick juni 2015 - juni 2018. Det var uppbyggt kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn och unga samt deras vuxna. I projektgruppen var både döva och hörande verksamma. Projektet drevs av scenkonstgruppen Kollaborativet.

Övergripande syften: • Att synliggöra och skapa nyfikenhet för svenskt teckenspråk. • Att öka teckenspråkiga barn och ungas delaktighet i kulturlivet. • Att utveckla nya former för samarbeten mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet. Därutöver hade projektet en brobyggande målsättning att skapa förutsättningar för gemensamma upplevelser för döva, hörselskadade och hörande barn och deras vuxna, genom projektets sceniska produktione

Projektets första år genomfördes i samarbete med teckenspråkiga barn och pedagoger på Motettens förskola i Malmö. I en undersökande process bestående av möten mellan kroppar, rum, material, ljus och ljud skapades föreställningen … när vi lyser för varandra…  riktad till både döva, hörselskadade och hörande barn, pedagoger och föräldrar. Föreställningen spelades över 200 gånger och nådde över 6000 barn och deras vuxna, i Skåne, Stockholm, Göteborg och Växjö. År två genomfördes i samarbetade med Uroxens förskola i Lund, barn, unga och föräldrar inom DHB Södra samt studerande vid Mo Gård folkhögskola med flertalet deltagare som är nya i Sverige och håller på att lära sig svenskt teckenspråk. Samarbetet med andra årets deltagargrupper utgjorde grunden för projektet andra sceniska produktion: Det som rör oss - ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum, som färdigställdes i början av projektets tredje år. Produktionen presenterades i samarbete med Skissernas museum i Lund, Unga Klara i Stockholm och Malmö museer.  Den nådde 2000 barn och unga och deras vuxna. Samarbetet med deltagare från Mo Gård folkhögskola Åkarp, resulterade även i filmen Flykt och framtidsdrömmar - att vara döv i en hörande värld, inom vilken de medverkande berättar om sina livserfarenheter.

Under projekttiden skedde ett kontinuerligt arbete med målsättningen att bygga upp ett en verksamhet riktad till barn och unga med fokus på kropp, kommunikation och flerspråkighet liksom barnens uttryck, berättelser och delaktighet, inom modeller där konstnärliga processer utgör en plattform för kunskapande och olika aktörers möten och samverkan. Ett steg i denna målsättning, vidareutveckling och fördjupning av projektets arbetssätt där erfarenheterna tas till vara och lever vidare, är Jag är tid, jag är rum, ett 2-årigt projekt med grundfinansiering från Svenska Postkodstiftelsen. Inom detta projekt ligger fokus på nära samarbetsprocesser med pedagogiska verksamheter i ett sökandet efter förutsättningar till delaktighet genom konst och sinnlighet oavsett språk, ålder eller funktion.

Målgruppens deltagande har under hela projekttiden utgjort grunden för projektets uppbyggnad och existens.  Projektet har en teoretisk ansats hämtad från posthumanistiska perspektiv och Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, vilken knyter an till frågor som rör deltagande, identitetsskapande, makt, normer och gemensamt kunskapande. Dokumentation i foto och film har används som ett verktyg för att föra processerna framåt i dialogen med de olika deltagargrupperna. 

Projektår 1 genomfördes tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden, Kultur Skåne, Malmö kulturstöd, Lunds kommun, Crafoordska stiftelsen och Längmanska kulturfonden. Projektår 2 genomfördes tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden.  Projektår 3 genomfördes tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden, Statens kulturråd, Kultur Skåne, Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Amningskurs för blivande föräldrar

    Amningsprojektet riktar sig till landets blivande föräldrar som genom samtal och utbildning vill förbereda sig inför amningens verkligheter och lära…

  • Sverige berättar eller "Marija från Osijek

    Vårt projekt ger unga i första, andra och tredje generationens invandring möjlighet att berätta sin och familjens historia om hur de flyttade till…

  • Nära dig - en rättighet

    Målet med projektet är att inkludera en bredare målgrupp, att utveckla och kvalitetssäkra organisationens kanaler för distansstöd samt att stärka…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.