Till innehållet

Artikel 19 som verktyg

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19.

Projektets syfte är att stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19. Projektet syftar till ökat självbestämmande, ökad delaktighet och bättre livsvillkor för en målgrupp som inte ges jämlika möjligheter. Projektet

  • ska ta fram ett instrument, självbestämmandebarometern, som utifrån framtagna indikatorer bli ett kraftfullt verktyg för målgruppen att hävda och även få sina rättigheter tillgodosedda.
  • kommer med hjälp av samtalsgrupper inom olika verksamheter och organisationer samla in upplevelser och utarbeta indikatorer för att bedöma hur Sverige efterlever kraven i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningen artikel 19.
  • kommer genomföra träning i praktisk rättighetskunskap genom anmälningsskolor, samtalsgrupper, studiecirklar och poddar. Anmälningstjänsten kommer att produceras som en app.
  • kommer genomföra en juridisk analys av vilka lagändringar som krävs för att stödja genomförandet av rättigheterna i artikel 19. Dessa kommer resultera i en guide för implementering och transformering av artikel 19 samt en kommentar till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Projektet kommer att genomföras av målgruppen själva, personer med olika erfarenheter av funktionsnedsättning.

Samarbete sker med flera funktionshinderorganisationer, kommuner och flera relevanta myndigheter.

Efter projektet

Projektet har arbetat med tre olika målområden. Det första har varit att arbeta för en ökad medvetenhet hos målgruppen om rätten till självbestämmande och delaktighet. Detta har man gjort genom att bland annat ta fram ett studiematerial, genomfört studiecirklar, samtalsgrupper, seminarier och rådgivning.

Det andra målområdet var att ta fram ett bedömningsverktyg med indikatorer för att bedöma hur väl Sverige efterlever kraven i Funktionsrättskonventionens artikel 19. Som en del av bedömningsverktyget togs ”barometern för självbestämmande” fram.

Det tredje målområdet innebar en juridisk analys av vilka lagändringar som krävs för att stödja genomförandet av rättigheterna i artikel 19. En gapanalys av det svenska rättsläget har genomförts. Arbetet har lett fram till förslag på lagändringar samt underlag för en statlig handlingsplan.

Projektet har genomförts i nära samverkan med flera andra föreningar och kommuner. Under hela projektperioden har man aktivt arbetat med förankring med syftet att de produkter som projektet tagit fram ska användas av samarbetsparterna även efter projektets slut.

Flera av de verksamheter och metoder som utvecklats inom projektet kommer att vidareutvecklas inom Stiftelsen Institutet för Independent Living. Flera samarbeten med andra föreningar och kommuner fortlöper och de metoder och det material som utvecklats är tillgängligt att använda.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Farsta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-09-05.