Till innehållet

Barn av vår tid - Stärkta barn i regnbågsfamiljer genom behovstyrt föräldrastöd

Projektet drevs av: RFSL Stockholm

Beskrivning av projektet

Barn av vår tid arbetar för att stärka barn i regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli eller är föräldrar. Vi skapar mötesplatser, bygger upp en informationsportal och utbildar verksamheter som möter familjerna.

Många regnbågsfamiljer och hbtq-personer som vill bli föräldrar upplever ett behov av stöd, information och sociala mötesplatser för att träffa andra familjer. Syftet med projeket är därför att stärka barnen som växer upp i dessa familjer samt deras nära vuxna. Detta görs genom att skapa trygga sammanhang där barn och familjer kan mötas samt stödjande aktiviteter för hbtq-personer som önskar bli föräldrar. Vi tar även fram en hemsida som innehåller korrekt, konkret och uppdaterad information om juridiska och praktiska frågor som är relevanta för målgruppen. I projektet vill vi  ta ett samlat grepp och vi kommer därför också att genomföra utbildningsinsatser för personal som möter målgruppen för att öka kunskapen om hbtq-frågor och verka för att alla familjer ska bli sedda och bekräftade på lika villkor.

Våra mål handlar om: 1. att stärka barn som lever i regnbågsfamiljer genom: - Att projektets sociala verksamheter erbjuder dem stöttning och spegling av andra barn och vuxna som också lever i regnbågsfamiljer. - Att projektets stödjande och informativa insatser stärker deras föräldrar i deras hbtq-identitet och val av familjebildning. - Att deras föräldrar ges tillgång till effektiva verktyg gällande att bemöta omgivningens normer gällande familjebildning. 2. att hbtq-personer som är/önskar bli föräldrar blir stärkta i sitt befintliga eller kommande föräldraskap. 3. att hbtq-personer som är/önskar bli föräldrar får större kunskap om hur det aktuella familjejuridiska läget påverkar just deras familjer. 4. att personer som arbetar med familjerätt inom Stockholms läns kommuners socialtjänster samt personal inom mödravård, förlossningsvård och barnavårdscentraler får ökad kunskap om familjebildning utanför heteronormen och kan därmed bemöta barn och föräldrar i regnbågsfamiljer på ett ickediskriminerande och inkluderande sätt.

Vår metod är att utforma, utveckla, samordna och sprida hemsidan, föräldrakurser, stödgrupper, sociala mötesplatser samt en utbildningssatsning. Hemsidan: Hemsidan ska innehålla med samlad och korrekt information om det aktuella familjejuridiska läget och pågående politiska processer. Vi vill att hemsidan ska hållas levande och uppdaterad och  verka som en samlad informationsbank på internet gällande hbtq-frågor och familjebildning. Mötesplatser och stödjande verksamhet: Behovet för att träffa andra i liknande situation är stort hos målgruppen och därför kommer olika typer av träffar att utvecklas för att tillgodose de skilda önskemål som finns inom målgruppen. Under hösten 2014 startar stödgrupper, föräldrautbildningar och sociala mötesplatser som kommer pågå under projekttiden och förhoppningsvis långt efter dess slut. Utbildning: Inom projektet ska vi genomföra en utbildningssatsning för att höja kunskapen om hbtq-frågor, familjebildning utanför heteronormen och bemötande. De som erbjuds utbildningen är personal som arbetar med familjerätt inom socialtjänsten ochpersonal inom mödravård, förlossningsvård och barnavårdscentraler. Den ökade kunskapen kommer att leda till att personal inom dessa yrkesgrupper bemöter barn och föräldrar i regnbågsfamiljer på ett ickediskriminerande och inkluderande sätt.

Inför projektet har vår främsta länk till den primära målgruppen, barn som växer upp i olika typer av regnbågsfamiljer, varit deras föräldrar. Det är via deras föräldrar vi har fått information om att behovet av sociala mötesplatser, stöd och information är stort. Och det är genom deras föräldrar som vi har fått information om bristerna i bemötandet hos myndigheter och vårdpersonal. Hbtq-personer som är/önskar bli föräldrar har löpande under projektplaneringen fått inkomma med önskemål, synpunkter och reflektioner. Denna inhämtning av information har skett främst genom vår befintliga medlemsgrupp för regnbågsfamiljer samt genom en föräldraenkät som genomfördes under maj 2013 och riktade sig mot hbtq-personer i Stockholm som är eller önskar bli föräldrar. Projektet och aktiviteterna är i alla delar utformad efter de önskemål, synpunkter och reflektioner som har framkommit i dessa sammanhang.

I nuläget är våra samarbetsparter; MVC Mamma Mia Södermalm, Föreningen för surrogatmödraskap och Diskrimineringsbyrån i Uppsala.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.