Till innehållet

Barnrättsbyrån

Projektet drevs av: Barnrättsbyrån

Beskrivning av projektet

Barnrättsbyrån erbjuder enskilda barn och unga socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.

Barnrättsbyråns idé är att i praktisk handling tillgängliggöra barns rättigheter. Med tillgängliggöra menas att ge barnet och berörda vuxna kunskap om rättigheter och att i praktisk handling se till att de respekteras. Idén grundar sig på begreppet child advocacy, barnombudsmannaskap, som är ett beprövat och väl utvecklat arbetssätt internationellt. Barnrättsbyrån är en oberoende instans och en samhällsfunktion för barn som inte funnits tidigare.

Verksamhetens övergripande mål är att bidra till att säkerställa barn och ungas rättigheter utifrån de principer som fastställts i FN:s konvention om barnets rättigheter samt svensk lagstiftning och förbättra deras livsvillkor här, nu och i framtiden. Målet med projektet inom ramen för Arvsfonden är att fortsätta att utveckla Barnrättsbyrån genom att enskilda barn ska få tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning och genom detta stärka sina rättigheter i kontakten med samhället.

Det har arbetats intensivt med att säkra projektet och verksamheten efter projekttidens slut på Ersta diakoni 31 dec 2014. I samråd med Ersta diakoni, som ser positivt på utvecklingen, kommer tre av medarbetarna – Elin Wernquist Roberts, Maria Soares Lindberg och Ida Hellrup – att driva verksamheten vidare i egen regi i den nystartade föreningen Barnrättsbyrån Sverige. Verksamheten finns kvar på Ersta till och med februari 2015 och från mars tar Barnrättsbyrån Sverige över driften. Den nya organisationen Barnrättsbyrån Sverige kommer till en början att bestå av ett barnombud, en jurist och en generalsekreterare, men alla medarbetare kommer att arbeta operativt med barnuppdrag. Arbetet kommer att fortsätta  utifrån samma mål med tillägget att fokusera ännu mer på opinion och påverkan för att förbättra ännu flera barns situation. De största finansiärer, vid sidan av Arvsfonden, är Stockholms stad, World Childhood foundation, Reach for Change och Erikshjälpen. Det arbetas för att få större och mer långsiktiga offentliga medel.

I och med projektets metod, är målgruppen ständigt delaktig i projektets genomförande och planering. Både vad gäller de uppdrag barnen ger Barnrättsbyrån men även i olika sakfrågor, arbetas det strukturellt utifrån barnens samlade erfarenheter. Projektet har utvärderats av Ersta Sköndal Högskola. Forksningsrapporten visar på mycket bra reslutat, att det uppdrag som formuleras i Barnrättsbyråns måldokument är väl uppfyllda. Den bild som intervjuade ungdomar ger är mycket positiv. Verksamheten har en omfattande bredd i såväl de rättsområden där Barnrättsbyrån agerar som ombud eller rådgivare, som i kontaker med myndigheter, ideella organisationer med flera. Forssell, Kappfjell-li & Schiratzki, Barnrättsbyrån i barnrättslig och socialvetenskaplig belysning, 2013-2014 (2014)

Projektet samarbetar med flera barnrättsorganisationer, bland annat i ett barnrättsjuristnätverk med UNICEF, Rädda Barnen, BRIS, ECPAT och Plan Sverige, och även andra viktiga aktörer som Allmänna barnhuset, Barnombudsmannen, Länsstyrelsen i Stockholm och deras enhet för prostitution och människohandel, CBSS (Östersjöstaternas råd) och deras internationella projekt PROTECT Children on the Move och Maskrosbarn. Projektet har även medverkat i ett litet nätverk av organisationer som möter barn som är papperslösa, tillsammans med representanter för Röda Korset, Stadsmissionen och Rädda Barnen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Folkbildningsfältare

    Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

  • ARTmovement

    ARTmovement är ett folkbildande konstprojekt med integrationssyfte. Projektet kommer aktivt att söka upp unga nyanlända och etablerade svenskar som…

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

Sidan uppdaterades 2020-06-10.