Till innehållet

Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

Projektet drivs av: LARM

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

Arbetet kommer att innefatta såväl nutid som historia och spänna över mångfalden av religioner och kulturer i det svenska samhället. Även aspekter kring biologisk mångfald och hållbarhet ingår i projektet. Utöver att väcka barns och ungas nyfikenhet och öka deras kunskap ska projektet, med utgångspunkt i Barnkonventionen, utveckla verktyg för att tydligare implementera målgruppens perspektiv i begravningsverksamheten. En viktig del i detta blir att stärka målgruppens delaktighet och inflytande och att bereda plats för barn och unga i de utvecklings- och beslutsforum som arbetar med planering och utformning av landets begravningsplatser. Som en del i detta ska även ett barn- och ungdomsråd inrättas. Ett digitalt verktyg, en handbok och en utställning tas fram inom ramen för projektet. Stödmottagaren ansvarar tillsammans med ett stort antal samverkansparter för att materialet fortsatt utvecklas och sprids, att den pedagogiska verksamhet som tas fram i projektet fortsätter samt att barn- och ungdomsrådet permanentas.

Beviljat belopp

8 271 079 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

8 271 079 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Tamam Luna

    Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett…

  • Early Strengthening System - Värdegrundsarbete i praktiken

    Projektet ska stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.