Till innehållet

Begripsam - ett projekt om kognitiv tillgänglighet

Projektet drivs av: Dyslexiförbundet FMLS Riksförbundet FUB Autism- och Aspergerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en utbildning där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet ska skapa en utbildning där personer med olika kognitiva funktionsnedsättningar får tid och möjlighet att förbereda sig för att själva bli företrädare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. I förlängningen ska de kunna påverka produkt- och tjänsteutveckling, samt standards. Projektet ska även testa nya metoder för insamling av brukarerfarenheter från personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att utveckla kunskap och arbetsformer som ska utgöra en plattform för att kunna förbättra den kognitiva tillgängligheten.


 • utbilda ett antal personer som själva har kognitiva och språkliga funktionsnedsättningar, så att de kan förmedla sina kunskaper och insikter - kunskapsutvecklare (detta är projektets kärna),
 • sammanställa och utveckla kunnandet på kognitionsområdet utifrån brukarerfarenheter,
 • påverka utvecklingen av produkter och tjänster, samt nationella och internationella standarder.

Genom Begripsam har flera funktionhinderorganisationer fått möjlighet att visa sin kompetens när det gäller kognitiv tillgänglighet. Samtidigt, oberoende av detta, har debatten om Centrum för Lättlästs framtid och förslaget om ett kunskapscentrum, baserat på det utvidgade textbegreppet, förlagt till Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) aktualiserats. I mars 2014 läggs proposition om detta och på Begripsams dialogseminarium deltog företrädare för både MTM och Centrum för lättläst. Projektet har en god dialog med MTM och tror att det perspektiv, den kunskap och det kontaktnät som skapats ska kunna landa väl i ett sådant centrum. Projektet arbetar dessutom med standardiseringsfrågor på olika sätt i olika SIS-grupper. En utbildningen formas tillsammans med personer på Runö folkhögskola. Alla erfarenheter och resultat samlas på fungerandemedier.se och slutligen har intresset och engagemanget för dessa frågor inom organisationer vuxit mer än vad som förväntades när arbetet inleddes. Metoderna ska fortsätta att användas av organisationerna, samt myndigheter och företag, efter projekttidens slut. Utbildningen ska förhoppningsvis leva vidare som en folkhögskolekurs.

Vi har inledningsvis samlat den yrkeskompetens som finns på området (43 personer) till ett seminarium kring frågan ”Kan man mäta begriplighet?” Detta seminarium finansierades huvudsakligen av Konsumentverket. Seminariet inklusive två kunskapsinventeringar, genomförda av KTH med medel från PTS, har skett på initiativ från Begripsam-projektet och ligger nu till grund för det övriga arbetet. Det har också bidragit till att väcka intresse för det arbete Begripsam utför bland många aktörer. Vi har rekryterat 17 personer med kognitiva svårigheter pga adhd, asperger, autism, dyslexi, utvecklingsstörning. Dessa personer är med och utformar en utbildning som syftar till att utbilda dem till kravställare och kunskapsspridare. Vi har byggt utbildningen på fördjupad kunskap om olika kognitiva funktionsnedsättningar dels genom att olika deltagare berättat om sina nedsättningar, dels genom att experter gett mer övergripande information om diagnoserna. Vi har haft medverkan från olika tjänsteutvecklare och deltagarna har testat och utvärderat prototyper och digitala tjänster. Vi har även testat och utvärderat verktyg och metoder för att samla in brukarerfarenheter. Allt detta har vi fört diskussioner med deltagarna om.

Några av våra samarbeten: KTH CSC: Studier av kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation – en översikt av forskningslitteratur. Studier av kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation – en översikt av grå litteratur. Funka Nu AB (medsökande). Konsumentverket och projektet Konsumenten i Centrum: Kravställning, test/utvördering av Hallå Konsument, en ny konsumentwebb. Stelacon AB: Test av lösenordshanteringsprogram. Darub AB: Utvärdering av Tidning för alla. Tidningen 8-sidor/Centrum för lättläst: Test/utvärdering av Kommentarsfält för alla samt allavaljare.se. Rule Communication: deltagande i djupintervjuer, fokusgrupper, anvödningstester vid av tillgängliga digitala nyhetsbrev. HiQ: Test/utvärdering av mobilappen Resledaren- ett kognitivt stöd i kollektivtrafiken för personer med framför allt diagnoser inom autismspektrumtillståndet. Arbetsförmedlingen: Kravställning och test/utvärdering av deras nya tillgängliga webb. Försäkringskassan: Samarbete med en rad olika projekt och grupper, t ex kravställning och test/utvärdering av olikadigitala tjänster samt utvärdering av informationstexter. Mynigheten för tillgängliga medier: Kravställning samt utvärdering av appen Legimus. 1177 Vårdguiden: Utvärdering av informationstext samt informationsfilmer. Intaktus AB: kravställning och utvärdering av deras tjänst LiveShop.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

 • Livskraft

  Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

 • Rätt från början

  Projektet ska höja kunskapen, skapa strategier och metoder för att arbeta med universell utformning. Målet är att bidra till att miljöer, tjänster…

 • Coachprojektet

  Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.