Till innehållet

Berätta, leka, läsa

Projektet drevs av: Föreningen Läsrörelsen

Beskrivning av projektet

BERÄTTA, LEKA, LÄSA är ett samarbete med förskolor och bibliotek om närläsning av bilderböcker med 1-, 2- och 3-åringar i kommunerna i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län under 2013 – 2015. 30 inspirations- och utbildningskonferenser anordnas.

Små barn i åldern 1-3 år är sällan en målgrupp för språk- och läsfrämjande arbete. Det samma gäller de små barnens pedagoger.   Genom vidareutvecklingen av projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA i tre län – efter ett pilotprojekt i Strängnäs kommun – ville vi visa hur en pedagogisk modell som utgår från närläsning av böcker med mycket små barn kan påverka och sätta fokus på språkutvecklingen på ett sätt som är helt nödvändigt i det informationssamhälle som vi befinner oss i och där alarmerande undersökningar kommer om bristande språk- och läsförmåga, inte minst hos pojkar. I Litteraturutredningen lyftes också förskolornas roll fram mycket starkt och som en viktig del i det Läslyft för Sverige som utredningen efterlyste.   Forskning visar också att det är grundläggande för den kommande språkutvecklingen att genom berättande, samtal, lekande och läsande stimulera det lilla barnet.   Sakkunniga i projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA är Susanna Ekström, litteraturpedagog, f.d. universitetsadjunkt Stockholms universitet och Marianne von Baumgarten-Lindberg, redaktör och barnboksexpert.   Projektledare är Läsrörelsen ordförande Elisabet Reslegård, med mångårig erfarenhet av landsomfattande folkbildningskampanjer och olika projekt.

För Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” känns ett genomarbetat projekt i samarbete med förskola och föräldrar och bibliotek som en självklar utgångspunkt i ett språk- och läsfrämjande arbete. Vår ambition är att på sikt nå barn upp till 3 år, deras föräldrar och förskolepersonal – över hela Sverige. När samarbetet inleddes med bibliotek och förskolor i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län var det inledningen på ett långsiktigt samarbete med dessa län, men också ett avstamp till att utveckla samarbetet med många andra län.   DELMÅLEN VAR OCH ÄR:Att i projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA nå förskolornas småbarnsavdelningar i de kommuner som ingår i de tre länen. Att utöka och stimulera barns tidiga möten med litteratur i olika former, i hem och i förskola.* Att öka förskolornas och bibliotekens kunskap om barnlitteratur och litteraturpedagogík för små barn. Att biblioteks- och förskolepersonal får mer erfarenhet av varandras verksamhet. Att stimulera föräldrarnas engagemang i barnens språkutveckling.  Det sker bland annat genom den pedagogiska skrift som tagits fram.   *Bilderböcker med ett rikt språk, uttrycksfulla bilder och goda pedagogiska möjligheter har valts ut. Alla barn som deltar i projektet får den bok som avdelningen arbetar med. Böckerna är: Här dansar Herr Gurka av Lennart Hellsing och Poul Ströyer, Kanel och Kanin. Dikter om kroppen av Ulf Stark och Charlotte Ramel och Gummi-Lisa hittar hem av Anna Bengtsson

Vi menar att arbetet har implementeras i de kommuner vi arbetar i på ett sådant sätt att det har möjlighet att leva vidare på kommunernas egna villkor. Strukturer och nätverk för samverkan mellan förskola och bibliotek har arbetats fram. Kontaktpersonerna i de olika förskolorna blir då ambassadörer och sakkunniga i arbetet med närläsning av bilderböcker med mycket små barn. Arbetet kan på det sättet både fortgå i de förskolor som deltagit i projektet och involvera nya förskolor i kommunen. Återsamlingar har redan arrangerats i länen för föregående terminer med siktet inställt på att projektet ska leva vidare och utvecklas i kommunerna, detta görs då av länen/kommunerna själva. Biblioteken har också fått möjlighet till en nystart i relationerna med ansvariga för förskolan. Nya nätverk för idéutbyte och metodutveckling har skapats inom kommunerna och mellan kommunerna. Från Läsrörelsens sida menar vi också att vi efter att ha genomfört både det första pilotprojektet i Strängnäs och det omfattande projektet i de tre länen Sörmland, Västmanland och Örebro har goda möjligheter att hitta en fortsatt finansiering av projektets vidareutveckling i nya län.   Dokumentation och spridning av erfarenheter Som utvärderare/följeforskare har vi kontrakterat docent Barbro Johansson vid Centrum för konsumtionsvetenskap Handelshögskolan Göteborgs universitet och fil. dr. Sandra Hillén vid samma institution. De genomför en etnografisk, kvalitativ följeforskning under hela projektet.  

En intresseanmälan för medverkan har skickats ut inför varje termin till ansvariga för de enskilda förskolorna. En kontaktperson på varje småbarnsavdelning i förskolan utses. Kontaktpersonens uppdrag i projektet är att hålla kontakt med föräldrar och bibliotek. Hon/han genomför litteraturarbetet tillsammans med sina kollegor på småbarnsavdelningen och dokumenter vad som sker med barnen under den process som pågår och talar med föräldrarna om detta. Kontaktpersonen deltar i de bägge halva konferensdagarna och delger sedan de övriga i personalgruppen. I konferenserna varvas teoretiska och konkreta inslag. Kontaktpersonen informerar föräldrarna om projektet och inspirerat dem till högläsning, berättande och till biblioteksbesök. Kontaktpersonen genomför senare den slutliga utvärderingen från avdelningens sida.   En motsvarande intresseanmälan för bibliotekens medverkan görs av ansvariga för det enskilda biblioteket. Huvudbiblioteket i varje kommun inbjuder – med medel från projektet – barn, föräldrar och förskolepersonal till aktiviteter. Fyra informationsmöten har anordnats i Arboga för chefer inom förskolor och bibliotek, som deltar i projektet. En inledande konferens arrangerades den 27 augusti 2013 i Västerås för politiker och höga chefer i alla de 31 kommunerna. Denna finansierades av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Vi samarbetar med landstingen i Sörmland, Västmanland och Örebro och deras länsbibliotek. Företrädare för dessa sitter med i styrgruppen, liksom personer som arbetar på hög nivå med förskolor. I arbetsgruppen och i referensgruppen finns personer med bred kunskap av barnbiblioteksverksamhet och med arbete i förskolor. Förskolor och bibliotek från samtliga kommuner i de tre länen har inbjudits att delta i projektet under olika terminer.   KOMMENTAR OM KONTAKTPERSONERNA Vi har nått motiverade kontaktpersoner som aktivt har deltagit i de bägge halva konferensdagarna och aktivt tillsammans med sitt arbetslag har valt den bilderbok som man arbetat med under en termin tillsammans med barnen.   Utöver de medel som projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA har beviljats av Arvsfonden har medel kommit från PostkodLotteriet Kulturstiftelse (för den inledande konferensen och följeforskningens första fas), från Lärarstiften/SAF(för följeforskningen), från landstingen i Västmanland, Sörmland och Örebro (för extra kulturaktiviteter i Västerås, Eskilstuna och Örebro) och från Landstinget i Västmanland (för följeforskningen).   KOMMENTAR OM FÖRÄLDRAR MED ANNAT SPRÅK Alla barn får en egen bok, något som liksom vad projektet går ut på har varit svårt att förklara för föräldrar med annan språklig bakgrund. Inför den avslutande terminen VT 2015 har vi därför ett samarbete med Exacta översättningar, om en kort informationstext på 11 språk.      

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2013 och avslutades i februari 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.