Till innehållet

BOM - ett projekt för våldsutsatta barn och deras mammor

Projektet drevs av: Kvinnorättsförbundet Women´s Rights Association

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att våldsutsatta barn ska få vara just barn samt att deras mammor får ett socialt nätverk. 

Den professionella hjälpen som våldsutsatta kvinnor får av myndigheter och andra organisationer täcker inte alla aspekter av deras liv, särskilt när det gäller barnen. Dessa barn är väldigt isolerade och drabbade av mammans situation. Kvinnorna känner sig ofta övergivna och ensamma i sin vardag. Kombinationen av alla dessa bekymmer leder ofta till att kvinnorna känner sig svaga och hopplösa gentemot sina svårigheter.  Det allmänna och rutinmässiga stödet täcker tyvärr inte heller dessa ensamstående mammors känslomässiga behov av stöd. Ensamheten kan orsaka ångest och panik hos kvinnorna, deras självförtroende är dåligt och på så sätt påverkar det mycket barnet. Vi vill med hjälp av detta projekt hjälpa barnen och mammorna att lättare ta sig genom den svåra tiden. Det handlar om att skapa en kompletterande verksamhet som lägger kraft och fokus på det livsbejakande, som ger barn och mammor självförtroende och kraft att gå vidare i livet.  

Projektet har som övergripande mål att utveckla modeller för samverkan med samarbetspartners och välfungerande metoder och verksamheter för barn som utsatts för eller bevittnat våld i sin hemmiljö; modeller och metoder som fokuserar på livsbejakande humor, glädje, skratt, naturupplevelser och berättande. Erfarenheterna från detta utforskande och prövande av modeller och metoder, som stärker barn och mammor, ska spridas till andra organisationer som arbetar med barn och kvinnor i liknande omständigheter. Projektet har också som mål att förebygga fysisk och psykisk ohälsa bland barn. Projektet kommer att hjälpa barn i utsatta situationer och som lever i social och ekonomisk utsatthet. De mätbara målen för projektet är:

 • att det ska nå cirka 300 barn och cirka 100 mammor.
 • att cirka 200 personer som är verksamma inom kriscentrum, kvinnojourer och skyddade boenden samt tjänstemän i kommuner och vid länsstyrelser ska ta del av och utbildas om projektets arbete.
 • att vi ska dokumentera projektet och arbeta fram och sprida en metod- och inspirationsskrift.
 • att vi ska åstadkomma en fortlöpande, finansierad och högkvalitativ verksamhet efter projekttiden. 
Eftersom vi jobbar med våldsutsatta kvinnor och har nära samarbete med kvinnofridsprogrammet i Malmö, har vi goda möjlighet att nå detta mål.

Ett av projektets delmål är att fasa in modellerna, metoderna, aktiviteterna, samarbetet, mm i de egna och i andras ordinarie verksamheter efter projektets avslutande. Genom stödet från Arvsfonden får vi möjlighet att utveckla verksamheten och visa att den fungerar och ger bra resultat. Vi kommer parallellt med detta arbete att lägga mycket energi på att övertyga Malmö stad, länsstyrelsen i Skåne, stiftelser, fonder med flera finansiärer om behovet av fortsatt finansiering av de nya verksamheterna, så att de kan leva vidare. Arbetet med dokumentation i text och bild påbörjades år ett och avslutas år tre med att en metodskrift görs klar och trycks.Projektets dialogcaféer dokumenteras med stor noggrannhet eftersom de har en central funktion i utvecklings- och fördjupningsarbetet.Arbetet med dokumentation avslutas och en metodskrift med personliga berättelser, upplevelser, idéer mm, görs klar och trycks. I skriften får främst barn och mammor utrymme, men även projektledare och samarbetspartners berättar om genomförandet av projektet och vilka resultat vi kommit fram till. Det tredje året tar vi emot organiserade studiebesök med personal och aktiva som arbetar i kriscentrum, skyddade boenden med mera för lärande och inspiration.Under slutet av projektet genomförs en konferens för metod- och erfarenhetsspridning till verksamma inom jourverksamheter, kommunala tjänstemän med flera.

Vi i KRF har mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Sedan flera år driver vår förening ett center för våldsutsatta kvinnor som heter ”Rådgivningscenter”. Rådgivningscenter-projektet hjälper specifikt de utsatta kvinnorna. Detta har pågått de senaste åren med stöd av Skånes länsstyrelse. Från och med den 1 september 2010 driver vi Träffhuset, med stöd av Länsstyrelsen i Skåne och Malmö stad, som är en sysselsättningsverksamhet för våldsutsatta kvinnor. År 2009 anordnade vi heldagskonferensen ”Röster från röstlösa kvinnor” med stöd av Brottsofferfonden, där de utsatta kvinnorna själva kom till tals med publiken och berättade om sina erfarenheter och förväntningar. Detta blandade vi med föreläsare som resulterade i en stor succé. I dessa verksamheter har vi lyssnat till och lyft fram barns och mammors behov och önskemål. Andra organisationers erfarenheter bekräftar våra iakttagelser och erfarenheter. Under hösten 2010 har vi haft dialoger och fördjupade samtal med barn och mammor om behov och önskemål om aktiviteter. 

Projektet genomförs tillsammans med följande föreningar:

 • Clownronden, Norra Vallgatan 20, 211 25 MALMÖ, Kontakt Clary Malmsjö, Tel 0703-126561.
 • Teater Sagohuset, Revingegatan 8, 223 59 Lund, Kontakt Margareta Larson, Telefon 046-122141.
 • Iranska flyktingrådet IFRS, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg, Kontakt Susan Sabereri, Telefon 0708-544529.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Lek För Framtiden

  Genom projektet Lek för framtiden vill Retoy möjliggöra att barn får uppleva att det är kul att vara miljövänlig och att de kan vara med och forma…

 • Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

  Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som…

 • ÅterSKAPA - kreativt återbruk

  återSKAPA arbetar med kreativt återbruk. Det är en materialbank med en skapande verkstad, där vi återanvänder industrispill och ger det nytt liv som…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.