Till innehållet

Bra mat för alla

Projektet drevs av: Astma- och Allergiförbundet

Beskrivning av projektet

Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå behoven hos personer med matallergi.

Astma- och Allergiförbundet genomförde 2016 förstudien Bra mat för alla med medel från Vinnova tillsammans med KI, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Förstudiens behovsanalys pekade på behovet av ett nationellt oberoende center som kan sammanlänka forskning, livsmedelsföretag, myndigheter och verka som en bro till och från målgruppen – där målgruppen kan påverka och ge input till – och från deras perspektiv. Syftet är att tillsammans skapa en god livskvalitet för personer som har matallergi. Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center som ska drivas som en ideell förening, med och för målgruppen. Syftet är att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och förstå målgruppens behov. Centrets främsta syfte är att hjälpa målgruppen att navigera i en livsmedelsvärld som många gånger är svår att förstå och kan få stora allvarliga konsekvenser om man som individ inte kan tolka informationen på rätt sätt. Det nationella centret ska vara en bro mellan å ena sidan myndigheter och forskning och å andra sidan personer med matallergi.

Målet med projektet är att målgruppen, personer med matallergi och överkänslighet för mat får en bättre livskvalitet.

Efter projektet ska det nationella centrumet drivas som ideell förening främst genom medlemsavgifter från livsmedelsföretag.

Efter projektet

Projektet har skapat nya sektorsöverskridande samarbeten mellan aktörer som tidigare inte samarbetat. Satsningen och visionsbilden har förankrats hos målgruppen och man har arbetat för att minska utanförskapet hos målgruppen. En undersökning med föräldrar till barn med matallergier genomfördes och en rapport med sammanställd evidens och erfarenhet togs fram. Flera olika typer av informationsspridande aktiviteter har genomförts såsom webbinarium, föreläsningar, rundabordssamtal med myndigheter liksom möten med politiker. Projektet och föreningen har kommit att bli ett nav för samarbeten och nätverkande på nya arenor där man även arbetar med opinionsbildning.

Projektet lever vidare i Astma- och allergiförbundets egen regi men också i de nya nätverk som skapats. Resultat, kontakter och samarbeten är grunden i det fortsatta arbetet. Inför Almedalen 2022 ombads man delta i paneler och i möten med myndigheter. Ett intresse har skapats delvis genom ett flertal mediala utspel. Föreningen fungerar numera ofta som remissinstans inom området.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • KRIS Livsstilskoordinator

    Projektet syftar till att skapa en ettårig folkhögskoleutbildning som kan leda till arbetsmöjligheter för personer med bakgrund av missbruk,…

  • Baby It's Cold Outside

    Syftet med projektet är att den dagliga verksamheten Medis 5 tillsammans med andra dagliga verksamheter, funktionshindersorganisationer samt…

Sidan uppdaterades 2022-10-14.