Till innehållet

Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektet drevs av: Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ)

Beskrivning av projektet

I projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning arbetar vi tillsammans för att förebygga, uppmärksamma och synliggöra våld och övergrepp mot kvinnor och män med funktionsnedsättning. Det gör vi genom samverkan och utbildning.

Projektets syfte är att öka kunskaperna om våld och övergrepp mot kvinnor och män med funktionsnedsättning genom utbildning och samverkan. Våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning är ett problem som sällan uppmärksammas. Enskilda studier och forskning visar på att personer med funktionsnedsättning i vissa fall är mer utsatta än befolkningen i övrigt. Vissa grupper är dessutom mer utsatta än andra och dessa är personer med neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar och personer med utvecklingsstörning. Det finns ett stort behov av insatser för att öka kunskaperna om våld och övergrepp och därför startade Brottsofferjourens projekt. Vår organsation har kunskap om brottsoffers reaktioner, skadestånd och rättegångsprocessen med mera. Vår samverkanspart Handikappförbunden har kunskap om funktionsnedsättning och funktionshinder. I vårt projekt samarbetar vi även med Studieförbundet Vuxenskolan som har lång erfarenhet av verksamhet som riktar sig till målgruppen.  Genom samverkan inom projektet vill vi öka kunskapen och genom det förbättra stödet till brottsutsatta med funktionsnedsättning. I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är det fastslaget att den som blir utsatt för ett brott har rätt till ett bra stöd och bemötande. 

Projektets övergripande mål är att ge brottsutsatta kvinnor och män med funktionsnedsättning ett bättre stöd och bemötande. Ett av våra delmål är att förbättra tillgängligheten så att alla oavsett funktionsförmåga ska kunna ta del av vår information och kommunikation samt få ett bra stöd och bemötande.

Grunden för projektets framtid är den lokala samverkan som byggts upp mellan Brottsofferjouren, funktionshinderorganisationer (HSO) och Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa är vad vi kallar våra projektorter. Där har grunden för fortsatt samarbete vuxit fram under projektets gång. Alla projektorter befinner sig i olika faser. En del har varit med sedan projektet startade, 2011 och andra har tillkommit under åren fram till 2014. Tanken är att de ska fortsätta sitt engagemang på egen hand. För att säkerställa fortsatt samverkan efter projektets slut har varje pilotort formulerat en egen handlingsplan för hur de ska gå vidare på egen hand. Projektet har även tagit fram en bok som heter Våldsamt osynligt. Om brottsutsatthet och funktionsnedsättning. Boken är tänkt att spridas för att öka kunskaperna inom området. Inga förkunskaper krävs. Inom projektet pågår arbetet med att ta fram ett informationsmaterial till personer med funktionsnedsättning om vart de kan vända sig om de blir utsatta för brott.  För att säkerställa arbetet med att förbättra tillgängligheten i Brottsofferjouren har vi tagit fram en policy för tillgänglighet i Brottsofferjouren.     

Brottsofferjourens mål är att alla oavsett funktionsförmåga ska få ett bra stöd och bemötande. För att vi ska uppnå det målet är fler än vi engagerade. I vårt projekt har vi sju lokala pilotorter; Luleå, Lund, Karlskoga, Karlstad, Kristianstad, Stockholm och Varberg. Där samverkar den lokala brottsofferjouren, olika funktionshinderorganisationer (HSO) och Studieförbundet Vuxenskolan. Samverkan består i regelbundna möten där viktiga områden ringas in och lokala aktiviteter planeras gemensamt. Exempel på aktiviteter är att pilotorterna anordnar seminarier, konferenser, frukostmöten och studiecirklar för att öka kunskapen om brott mot personer med funktionsnedsättning. Det är mellan åtta till tio personer från olika organisationer som regelbundet möts och tillsammans planerar vad som ska göras och hur. Vi strävar även efter att samverka med yrkesverksamma som kommer i kontakt med vår målgrupp.    I projektet finns en referensgrupp med representanter från olika riksförbund som Attention, Hjärnkraft, FUB, Autism- och Aspergerförbundet, Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund. De är projektets bollplank i vårt arbete med att förbättra tillgängligheten i Brottsofferjouren utifrån ett funktiosnhinderperspektiv. Projektet har även en styrgrupp.  Alla som deltar i projektet är delaktiga i arbetet och alla erfarenheter och synpunkter tas tillvara.    

Vår närmaste samverkanspart är Handikappförbunden och Studieförbundet Vuxenskolan. En representant från vardera organsation ingår i projektets styrgrupp.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2010 och avslutades i augusti 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Ögonblick att minnas - film för levande samtal

    Genom att producera korta filmer som väcker minnen till liv och som underlättar samtal med anhöriga och personal vill projektet bidra till en ökad…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.