Till innehållet

Brukarkraft

Projektet drevs av: Verdandi

Beskrivning av projektet

Projektet Brukarkraft utvecklar nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner bland annat för grupper med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan projektledningen i Stockholm och försöksverksamheten i Örebro.

Med hjälp av brukarrevisioner på nya enheter som riktar sig till grupper inom arbetsmarknadsåtgärder, tar vi inom projektet fram anpassat studiematerial och enkätverktyg som kan användas av personer med funktionsnedsättningar. Under projekttiden utvecklar vi – med Örebro län som testområde - ett samarbete med kommunala arbetsmarknadsenheter och samordningsorganet Finsam för att nå ut till fler grupper. Vi utvecklar revisionsstöd för arbetsmarknadsenheterna och i förlängningen andra viktiga samhällsfunktioner som ger stöd och service såsom försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst. Vår målgrupp har uttryckt uppfattningar om hur insatser för att få ingång på arbetsmarknaden fungerar utifrån brukarnas aktuella situation, och brukarrevisioner är ett sätt för verksamheterna att få del av användarnas synpunkter och förbättringsförslag. Dessa verksamheter behöver information och kunskapsöversikter inför beställningar av framtida brukarstyrda brukarrevisioner. Vi kommer att ta fram och erbjuda olika typer av informations- och materialstöd: Ett resurscentrum för metodhandledning, utbildning och revisionsmanualer bildas med Verdandis rikskansli som säte.

Projekt Brukarkraft syftar till att förstärka brukamedverkan till ökat brukarinflytande för personer utanför arbetsmarknaden och att förbättra kvaliteteten på insatser inom vård, social service och arbetsmarknadsåtgärder. Genom att skapa en ny arbetsmodell med ett gemensamt resurscentrum för stöd- och utvecklingsarbete för brukarstyrda brukarrevisioner och brukarråd, skapas viktiga synergieffekter och förbättrad spridning. Målet med resurscentrumet är att fungera som nationellt kunskapsstöd och fortsatt metodutveckling för att förstärka brukarstyrda brukarrevisioner som ett medel för kvalitetsutveckling. Resurscentrumet innebär en ny verksamhet med ett nytt arbetssätt som förenar stöd och utveckling av både brukarstyrda brukarrevisioner och brukarföreningar samtidigt. Inom tre år planerar vi att ha nått samtliga län med de nya metoderna för brukarrevisioner för projektets målgrupper. Detta kommer att ske i samarbete med regionalt och lokalt verksamma brukarföreningar.

Vår målsättning är att tillse att metoden brukarstyrda brukarrevisioner som kvalitetsverktyg i offentligt finansierade verksamhet är väl förankrad som ett återkommande och naturligt inslag i uppföljning och utvärdering. Beställare ska efter projekttidens slut kunna anlita resurscentrumet för planering och vägledning i brukarrestyrda brukarrevisioner, med målsättning att finnas för konsultation för beställare och utförare av brukarrevisioner i hela landet.

Behovsanalysen har vi gjort i samarbete med en rad ideella organisationer och brukargrupper verksamma i sociala frågor. Brukarråd/organisationsråd och enskilda föreningar deltar fortsättningsvis under det tänkta projektet jämte nyrekryterade brukarrevisorer som huvudsakliga deltagare. Erfarenheterna från verksamheten i projektet kommer fortlöpande under projektet att delges de brukarråd och brukarföreningar vi samarbetar med, och vi inhämtar erfarenheter från revsioner som utförs av våra samarbetspartners - regionala nätverk av brukarföreningar, brukarråd.

Vi samarbetar med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, och Sveriges Kommuner och Landstings SKL:s nätverk av brukarråd/organisationsråd som växt fram under projekttiden inom Kunskap till praktik.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • LifeRing

    LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert liv. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och…

  • Hörande föräldrar till hörselskadade barn

    Föräldrar saknar ofta egen erfarenhet av att leva som hörselskadad. De behöver få kunskap om sina barns möjligheter och rättigheter i skolan. HRF…

  • Jämlik ishall

    Projektet Jämlik ishall handlar om att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar. Genom nya hjälpmedel ska föreningar och kommuner ge…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.