Till innehållet

Brytiga böcker

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Norra Norrland

Beskrivning av projektet

Tillsammans med bibliotek och kulturpedagoger utvecklar vi metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Hur kan mötet mellan normkritisk pedagogik och barnböcker ge upphov till nya arbetssätt och tankemönster?

Böcker, bilder och berättelser kan hjälpa oss att formulera komplexa svar på svåra frågor kring identitet, makt och norm. Men då behöver vi förmedla historier som alla barn kan känna igen sig i, genom metoder och material som inkluderar och inspirerar till samtal. I projektet Brytiga Böcker jobbar vi parallellt med normkritik och representation. Vi vill både använda böcker som verktyg för förändring och verka för att barn får möta litteratur som speglar dem själva och vår omvärld. På så vis vill vi bidra till att motverka diskriminering och främja likabehandling bland barn och unga, och i några av de verksamheter som möter målgruppen: Bibliotek och kulturpedagogisk verksamhet. Syftet är att utveckla nya och normkritiska arbetssätt för bibliotek och kulturpedagogisk verksamhet, med stöd i litteratur för barn och unga, som kan bidra till att motverka diskriminering och trakasserier bland barn och unga i åldern 3 till 12 år.

Målen med projektet är: Att ta fram och sprida normkritiska bokpaket som belyser de sju diskrimineringsgrunderna Att ta fram och implementera normkritiska metoder och arbetssätt för bibliotek och kulturpedagogisk verksamhet Att genomföra aktiviteter för projektets målgrupp, barn i åldrarna 3-12 år, i samarbete med projektets samarbetsparter Att framställa och sprida ett metodmaterial som sammanfattar projektets arbetssätt Att genomföra fortbildning och utbildning i normkritik och antidiskriminering för de bibliotekarier, kulturpedagoger och ev. andra yrkesgrupper som ingår som samarbetsparter i projektet Att anordna konferenser, lokalt, regionalt och nationellt, för spridning av projektets tematik, metoder och resultat

Projektets metoder och aktiviteter arbetas fram av en metodutvecklare tillsammans med bibliotekarier och kulturpedagoger, och införlivas i bibliotekens ordinarie barnverksamheter. På så vis når Brytiga Böcker också ut till alla de skolor, förskolor och familjer som ingår i våra samarbetspartners nätverk. År ett arbetar vi i första hand med och inom Umeå kommun. Erfarenheterna från projektet samlas sedan i ett metodmaterial för att enkelt kunna spridas till andra kommuner och verksamheter under år två. Metodmaterialet ska finnas tillgängligt på alla bibliotek i Umeå och övriga kommuner som ingår i projektet (år två). Projektet utbildar ambassadörer som kan sprida projektet vidare. En konferensturné sprider projektet nationellt. Projektägaren Sensus har en nationell struktur som underlättar projektets spridning och fortlevnad. Också det faktum att bibliotek finns överallt och bedriver likvärdig verksamhet underlättar för projektet at få fotfäste nationellt, också efter projekttidens slut. Själva grundtanken med projektet har varit att utforma det så att det på ett enkelt sätt ska kunna implementeras i redan existerande barnverksamheter.

Projektets metoder tas fram tillsammans med de barn vi vänder oss till, i aktiviteter på och tillsammans med våra samarbetsparters verksamheter. Det är barns egna upplevelser av diskriminering och trakasserier som ligger till grund för projektet. Dessa vill vi vara trogna genom att låta det normkritiska perspektivet genomsyra också hur vi ser på vuxenmakt och barnmakt - alltså vem har rätten, makten och möjligheten att definiera vad vi ska göra och hur vi ska göra det? När det gäller våra vuxna samarbetsparter, alltså bibliotekspersonal och kulturpedagoger, har de varit delaktiga från start i projektets utformande, och de är inte bara mottagare av projektet utan medskapare i och med sin kompetens och kunskap när det gäller litteratur, litteraturförmedling, offentlig barnverksamhet, kulturpedagogiska arbetssätt och inblick i samt kontakter med skola, förskola, fritidsverksamheter och familjer.

Utöver ovan nämnda parter samarbetar projektet med en rad lokala och regionala ideella aktörer på kulturområdet, liksom med Regio Västerbotten och Umeå Kommun - de sistnämnda framför allt när det gäller konferenser, kontaktnät samt geografisk spridning. Vi samarbetar med både projekt och verksamheter som på olika sätt arbetar normkritiskt eller med antidiskriminering och likabehandlingsfrågor. Vi har ett nära utbyte med Umeå Universitet och med folkbildningen.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Umeå, nationellt projekt

Liknande projekt

  • Familjehemscentraler

    En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En…

  • Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst

    Inom ramen för projektet produceras två professionella flerspråkiga föreställningar där elever i åk F-3 respektive åk 4-6 är med i alla delar av…

  • Anläggande av skicross-/cykelcrossbana och utegym, Leksands kommun

    Siljansnäs skid- och löparklubb har blivit beviljade medel till anläggande av skicross/cykelcrossbana samt ett utegym. Föreningen har även blivit…

Sidan uppdaterades 2021-02-11.