Till innehållet

DEMO - Demokrati Engagemang Medmänsklighet Organisering

Projektet drevs av: Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)

Beskrivning av projektet

DEMO utvecklar metoder för att sprida de demokratiska värderingar som präglar det unga civilsamhället i Sverige. Vi vill möta ungas engagemang, stärka dem i förståelsen om hur man går från tanke till handling och förenkla vägen till organisering.

Projektet syftar till att stärka demokratiska värderingar för att minska spridningen av antidemokratiska värderingar och skapa möjligheter för unga att påverka samhället i en positiv riktning.

Genom utvecklingslaboratorier, demokratidagar och öppenhetsverstäder på såväl skolor som fritidsgårdar hoppas vi nå en rad olika aktörer. Målsättningen är att nå 4000 ungdomar, 300 lärare, 40 nationella ungdomsorganisationer, 20 samarbetspartners samt 100 lokalgrupper. Vi använder oss av deltagande metoder genom hela projektet. 

Projektet drog igång i december 2013. Vi har under våren fokuserat mycket på att få till bra samarbeten med våra medlemsorganisationer, andra organisationer, fritidsgårdar och skolor. Vi är glada över att ha fått till så många bra samarbeten! För att förstå hur vi skulle utforma projektet på bästa sätt inledde vi projektet med att göra en  kartläggning över ungas engagemang och organisering. Vi har skapat koncept för utvecklingslaboratorierna och dragit igång dem. Vi har börjat utforma koncept för takeoff–/demokratidagarna och ska nu dra igång kommunikationssatsningen.  Vi tänkte ägna resten av våren åt att fortsätta med utvecklingslaboratorierna för att sedan ägna hösten till demokratidagar och öppenhetsverkstäder.  Under år 2 och 3 fortsätter vi med utvecklingslaboratorier, demokratidagar och öppenhetsverkstäder. Varje år arrangerar vi även spridningskonferenser och dialogträffar för såväl politiker som ungdomar.

Målgruppen ungdomsorganisationer, och genom dem, unga människor är en aktiv del i projektplaneringen. När det fanns ett första utkast till projektansökan kontaktades möjliga samarbetspartners för en remissrunda.Projektets målgrupper är delaktiga i att utforma projektet under dess gång. Målgruppens delaktighet säkerställs genom referensgrupper, nätverk eller andra mötesforum. Målgruppen är central i utformningen av projektet, i implementeringen av projektet och för att projektet ska leva vidare efter projektets slut. 

Samarbetspartnerna har som huvudsyfte att bidra till projektets måluppfyllelse och innehåll genom sina skilda kompetenser och sina breda erfarenheter. Ett av målen med samarbetet är att skapa ett nätverk som är bestående under hela projekttiden och som håller även efter projektets slut. Samarbetspartnerna får genom projektet även tillgång till det engagemang som finns på europeisk, nationell och lokal nivå bland unga. Vi ser att det finns många olika aktörer som arbetar med frågor kring demokrati, engagemang, medmänsklighet, organisering och antidemokratiska värderingar bland unga. Genom att få till ett bra och hållbart samarbete med flera parter kommer projektet bli framgångsrikt. Ett projekt som detta kräver många stora och små insatser samtidigt och mervärdet ligger i att vi är många som arbetar mot ett gemensamt mål. Går vi samman ser vi större möjlighet till genomslag än om vi hade försökt på egen hand. Samarbetsparternas roller kommer variera utifrån varje organisations möjligheter och behov, men det genomgående kommer vara att organisationen bidrar med framgångsrika metoder och perspektiv, deltar i olika referensgrupper och hjälper till att sprida projektet i sitt nätverk och till lokalavdelningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2013 och avslutades i november 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.