Till innehållet

Demokratiprojektet

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Kamraterna / IFK Umeå

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att öka barns och ungas delaktighet i den demokratiska processen inom idrottsföreningar.

Målet är att skapa en hållbar metod som stärker barnrättsperspektivet och som är anpassningsbar för föreningars olika förutsättningar. Målgruppen för projektet är föreningsaktiva barn och unga i åldrarna 7–18. Projektet kommer att arbeta för att denna grupp ska ta och tillåtas ta mer plats i beslutsprocessen.

Genom projektet ska man tillsammans med målgruppen skapa strukturer och utrymme –så kallade ungdomsråd – för unga att förmedla sina upplevelser, önskemål, frågeställningar och goda idéer kring sin fritidssysselsättning. Dessa strukturer ska fungera som det självklara sättet för målgruppen att påverka sin fritid och de ska bli en naturlig del av föreningens beslutsprocess. Samtidigt som ungas delaktighet och inflytande ökar så stärks också deras kunskaper om föreningsdemokrati.

I projektet samverkar man med bland andra Umeå universitet, RF-SISU och Rädda Barnen för att utveckla och sprida modellen. Efter projekttiden ska modellen kunna användas på bred front inom idrottsrörelsen, med hjälp av det startmaterial och stöd som tas fram.

Beviljat belopp

5 258 830 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2026.

Beviljat belopp

5 258 830 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i augusti 2023 och avslutas i augusti 2026.

Liknande projekt

  • AC Live

    Projektet vill skapa ett sammanhang för erfarenhetsutbyte och samarbete för att överbrygga de geografiska avstånden, jämna ut skillnader mellan…

  • Rörelserika offentliga anläggningar

    Föreningen ska tillsammans med målgruppen barn och unga 0-25 år utveckla miljöer och aktiviteter som stimulerar rörelserikedom.

  • Perspektivbyrån normkreativa metoder för likabehandling

    Projektet ska förebygga och motverka diskriminering av barn samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och…

Sidan uppdaterades 2023-09-21.