Till innehållet

Det ingen får veta…

Projektet drevs av: Ideella föreningen Göteborgs Räddningsmission

Beskrivning av projektet

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen möter och ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse eller frivård.

Nu vill Solrosen ta fram en modell där syftet är att skapa social förändring, stärka barns kunskaper om deras rättigheter samt att skapa förståelse hos, utbilda och mobilisera andra grupper som finns nära dessa barn i deras vardag. Dessa målgrupper är klasskamrater, föräldrar, skolpersonal och andra vuxna.

Projektet ska, genom en teaterföreställning på skolor runt om i Västra Götaland och Jönköping, öppna upp för samtal och diskussion. Det medföljande lärarmaterialet kommer att tas fram tillsammans med målgruppen och ska sedan användas som samtalsunderlag med elever för att på bästa sätt gagna, stärka och utbilda målgruppen och andra barn.

Vidare kommer man att handleda de kommuner man möter i att ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunerna har kapacitet och är redo att ge stöd åt de behov som finns hos målgruppen. Det kommer även att tas fram en modell för mobilisering av och stöd till föräldrar som kan spridas till fler intresserade kommuner och områden. Teaterföreställningen kommer att spelas in så att den kan bli en del av materialet som sprids. Modellen kommer att dels implementeras i Solrosens ordinarie verksamhet, dels spridas över landet.

Efter projektet

Projektet ledde till Sammanlagt har 11 028 barn och 1 738 vuxna har sett föreställningen. Vi har spelat föreställningen 283 gånger, i 27 olika kommuner.

Att ta fram och implementera handlingsplaner i kommuner har inte varit en framkomlig väg så i stället har Solrosen tagit fram ett brett kunskapsstöd till hjälp för yrkesverksamma som möter målgruppen

vilket de ser som ett värdefullt komplement till det mer riktade kunskapsstöd till socialtjänsten som Socialstyrelsen arbetar fram. Socialstyrelsen känner väl till detta och ser att det fyller ett behov.

I syfte att rusta och stärka föräldrar, för att kunna vara ett stöd för sina barn, har man även arbetat med föräldramobilisering där man utgått från området Tynnered i Göteborg. I de samtal och intervjuer som genomförts med yrkesverksamma, föräldrar samt barn och unga har man fått bekräftat att;

 • Stärkt kunskap om föräldrars upplevelse av att uppfostra barn i närhet till kriminalitet (dilemman, strategier, anpassa sitt vardagsliv till det faktum att man bor i ett “risk - eller särskilt utsatt område”).
 • Hur möter och bemöter (plattform och det mellanmänskliga mötet) man föräldrar som uppfostrar barn i närhet till kriminalitet (i form av fysiskt område) på ett tidigt stadium på bästa sätt?
 • Hur stöttar man bäst initiativ till föräldramobilisering i ett/flera områden, och vid behov kapacitethöjer dessa.
 • Det är viktig att ha en ökad kunskap om hur föräldrar organiserar sig i områden som präglas av kriminalitet.

Verksamheten lever vidare hos Räddningsmissionen dels genom material med bland annat studiematerial för skola och barngrupp (föreställningsfilm, kringfilmer samt pedagoghandledning) och kunskapsstöd för yrkesverksamma finns tillgängligt via www.solrosen.se, som digitalt stöd och i form av trycksak. Efter projektets slut är föräldramobilisering en del av Räddningsmissionens Områdesarbete. Den kunskap och de kontakter/relationer som påbörjats inom projektet är en grund för arbetet framåt. Modellen som tagits fram fokuserar på dialogmöten där även polis, skola, socialtjänst samt missbruksvård möter föräldrarna.

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i december 2023.

I förgrunden står en medelålders kvinna. Bakom henne står en äldre man som blundar och sträcker ut armarna åt sidorna. I bakgrunden syns en kvinna suddigt.

Fotograf: Jimmy Meurling

Beviljat belopp

9 861 747 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • Lek för livet

  Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

 • Min resväska

  Projektet Min resväska syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa…

 • Varför finns inte ni överallt? Ett projekt för att stärka det enskilda barnets rättigheter i Sverige 2016-2017

  Projektet syftar till att etablera Barnrättsbyråns idé och modell i Sverige och genom detta skapa fler oberoende instanser i Sverige dit barn och…

Sidan uppdaterades 2024-03-26.