Till innehållet

Det stora sjöslaget

Projektet drevs av: Göteborgs Kungliga Segelsällskap GKSS

Beskrivning av projektet

Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillträde till ordinarie fritidsaktiviteter.

Syftet med projektet är att i den ordinarie verksamheten skapa förutsättningar och möjligheter till segling för alla, oavsett funktionsnedsättning – en inkluderande arena, anpassad för alla.

   

Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillträde till ordinarie fritidsaktiviteter. Funktionsnedsättningen ställer krav på anpassade verksamheter något som många ideella idrottsföreningar har svårt att leva upp till. Begreppet anpassning innefattar många olika dimensioner. För en rörelsenedsatt är den fysiska anpassningen viktigast och för en intellektuellt nedsatt den lilla gruppen och kunskapen hos ledaren. Oavsett anpassningsbehov är vi alla i behov av att få uppleva gemenskap och delaktighet. Engagerade ledare och en verksamhet där vi är välkommen, som just den person vi är. Det lilla barnet ser få hinder. Det är vi vuxna som skapar de föreställningar som blir våra barns sanning. Det stora sjöslaget vill arbeta med barnen och ungdomarnas, funktionsnedsatt eller ej, tankar och låta deras åsikter vara styrande. Med hjälp av genomarbetade och anpassade aktiviteter kan möten mellan människor ske. Då fokus blir på aktiviteten istället för varje individs ”hinder” skapas gemensamma nämnare och mål mellan deltagarna. Detta bryter föreställningar om VI och Ni utan skapar ett OSS.

För att full delaktighet ska råda krävs en förändring av både den yttre och inre miljön. Med den yttre miljön menas anläggningens fysiska anpassning – om- och tillbyggnad av omklädnings- och våtutrymmen, utbildnings- och lektionsutrymmen, bryggor m.m.

Med den inre miljön menas attityder och värderingar runt personer med funktionsnedsättning. En förstudie har genomförts där klubbens barn och unga har pratat demokrati, delaktighet och integration. Det kommer att bildas en referensgrupp där bl.a. kommunen, habiliteringen, Svenska Seglarförbundet, Svenska Handikappidrottsförbundet, Passar In och Passalen kommer att ingå. Barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning kommer att tillsammans med föreningen inspirera och driva projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.