Till innehållet

Digital Social Fritid

Projektet drevs av: Malmö e-sport

Beskrivning av projektet

Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid, göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla.

Malmö e-sport vill, genom projektet Digital Social Fritid göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla. Projektet rymmer tre delar:

 • Jämlikhet – Den del av DSF med fokus på jämlikhet vill jämna ut möjligheterna att upptäcka, utforska och utöva e-sport. För att uppnå detta med ett fokus på tjejer/kvinnor, hbtq-personer och personer med normbrytande funktionalitet, gör denna delen av projektet punktinsatser i form av egna evenemang och verksamheter, samt aktiveringar på externa event, men också genom ett fortlöpande anpassningsarbete av våra maskiner.
 • Gymnasiemästerskapet – Gymnasiemästerskapet är en tävling där olika gymnasieskolor möts och utmanar varandra i e-sport. Eleverna samlar ihop sig och skapar lag, som sedan representerar skolan i kampen om att kunna säga att just deras skola är bäst på e-sport. Genom att skapa en tävling med värdegrunderna hos Digital Social Fritid och projektets samarbetsorganisationer, kan en positiv och respektfull tävling skapas, där alla är välkomna.
 • Integration – Digital Social Fritid vill integrera nyanlända barn och ungdomar genom e-sport. Spel och lek bygger broar, och en meningsfull fritid – med tillgång till alternativa fritidssysselsättningar – och är en förutsättning för att integrationen ska fungera. Inom ramen för projektet görs både riktade verksamheter och stödverksamheter. Båda med intentionen att skapa och presentera en inkluderande mötesplats.

Målet med Digital Social Fritid är att göra e-sporten till en trygg mötesplats för alla. Detta vill DSF uppnå genom att ge Malmös ungdomar en plattform och en gemenskap där alla får chansen att utöva e-sport på lika villkor, både online och i den fysiska världen. E-sporten är unik i att det finns plats för alla, oavsett funktionsvariation, kön, sexuell läggning, bakgrund, bostadsort, ekonomiska förutsättningar eller tidigare spelerfarenhet. Tillsammans vill vi skapa en e-sport där vi använder oss av potentialen och styrkan i sportens unika förutsättningar.

Projektet förväntas fortsätta i föreningens ordinarie verksamhet med stöd från Malmö stad, det lokala näringslivet och samarbeten med andra föreningar.

Efter projektet

Föreningen erbjuder nu betydligt fler riktade insatser mot barn och unga i närområdet med fokus på personer från socioekonomiskt svaga områden. Föreningen har aktivt verkat för en attitydförändring avseende språkbruk, jämställdhet och sexism. Aktiviteterna har medverkat till att fler hittat en meningsfull fritid. Centrets placering var avgörande för dess framgång. Många ur målgruppen kände sig hemma i miljön. Det var vissa svårigheter att rekrytera nyanlända eftersom den målgruppen ofta hade andra utmaningar än de som föreningen kunde avhjälpa.

Gymnasiemästerskapen genomfördes enligt plan år 1 och 2 men fick justeras inför år 3 på grund av coronapandemin.

Det är fortfarande svårt att rekrytera tjejer till verksamheten men kunskapen om målgruppen har vuxit vilket bör leda till nya och starkare metoder i framtiden.

Verksamheten fortsätter i föreningens ordinarie verksamhet samt som kunskap som överförts till samverkansparter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Myter och verkligheter

  Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

 • Tjejdriven – kulturfusion på tjejers villkor

  Projektet ska öka förutsättningarna för att fler unga kvinnor/flickor med utländsk bakgrund i Malmö tar aktiv del i civilsamhälle och föreningsliv.

 • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

  Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

Sidan uppdaterades 2021-09-21.