Till innehållet

Dina rättigheter som placerad i familjehem/HVB-hem

Projektet drivs av: Föreningen Knas hemma

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en nationell utbildning för barn och unga som är samhällsplacerade för att de ska få god kännedom om sina rättigheter, ha goda möjligheter att påverka villkoren för sin placering, känna sig delaktiga och få sina röster hörda.

De ska även få kunskap om vart de kan vända sig om något inte fungerar som det är tänkt i placeringen. Målgruppen är själva med och utformar utbildningen och man vill nå en heterogen grupp vad det gäller kön, bakgrund, ålder och funktionsvariationer. Sekundär målgrupp är familjehem, vårdnadshavare, socialtjänst, skolpersonal, kommun, polis, frivillighetsorganisationer, primärvård och även högskolor med utbildningar inom pedagogik, social/vård- och övriga rättsinstanser. Efter projektets slut kommer utbildningen som tas fram att spridas nationellt i digital form och man kommer även att sälja in utbildningspaketet till kommuner och socialtjänst samt via familjehemsutbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Personligt ombud för unga

    Projektet syftar till att testa möjligheten att bredda användningen av stödformen personligt ombud (PO) till att omfatta målgruppen unga mellan…

  • Plattform för samverkan för och med barn och unga

    Reach for change ska, tillsammans med målgruppen unga personer i utanförskapsområden, utveckla en digital plattform for sociala entreprenörer.

  • Regional Youth Project

    Syftet med projektet är att öka ungas delaktighet i regional politik och att främja en mer inkluderande regionpolitik.

Sidan uppdaterades 2021-03-24.