Till innehållet

Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

Projektet drevs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Därmed erbjuda en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp.

Syftet med projektet är att genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition. Därigenom erbjuds en väg till ny identitet, nytt sammanhang, stärkt självförtroende och hopp. Målsättningen är att alla deltagare i projektet ska uppleva att detta stärkt dem, att de via projektmedverkan fått ett nytt sammanhang, att projektets medverkan inneburit att de synliggörs och utvecklats. Minst hälften av deltagarna förväntas fortsätta vara aktiva med musik även efter projektets genomförande. Deltagarna ska få möjlighet att utveckla egna resurser och/eller att återerövra funktioner så de kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering samt erhålla förbättrad livskvalitet. Även att de ska utveckla färdigheter så att en framtida utslussning kan ske mer naturligt, så att de redan känner sig del av någonting utanför. Projektet vill utgöra en brygga mellan inne och ute, mellan behandlingshem och samhälle, samt inspirera deltagarna till att engagera sig i samhället och att skapa engagemang och förståelse för arbetsbörda-/ansvar, planering, utförande och resultat.

Ett indirekt mål i projektet är nationell uppmärksamhet på vikten av att ge alla barn och ungdomar likartade förutsättningar att utvecklas, även genom musik och kultur – men även att inspirera till ett ökat samarbete mellan HVB-hem och företrädare för svenskt kulturliv.  Allt vi lyckas skapa tillsammans kommer vi att publicera som en musikskiva i slutet av första året, ett album som kommer att vara tillgängligt för alla via projektets egna hemsida och Spotify. Deltagarna kommer att driva och vara delaktiga i hela processen, när vi sammanställer musikskivan och planerar distributionen, tar kontakt med olika distributionsbolag osv. Så att de alltid får arbeta själv, utifrån vägledning, och se hur en skapelse sedan blir till en produkt, och hur att se på affärsmöten samt de förhandlingar det medför. Under första året kommer projektet att anlita sakkompetens inom personlig utveckling, berättande, textförfattande och skrivande. Som en del av arbetsprocessen i deltagarnas utveckling och som ett övande av sociala färdigheter, kommer deltagarna att få arbeta tillsammans med slutmålet att gemensamt planera, arrangera och genomföra en stor offentlig konsert inom samhällets ramar och riktlinjer vilket genomförs och utvärderas under projektets andra år.    

Om projektet faller väl ut, och med hänsyn till vikten av den här typen av satsningar genomförs, kommer Kulturens att år 4 och 5 genomföra riktade insatser mot sammanlagt tio HVB-hem i Sverige, i första hand om seminarier, workshops och kurser. Detta projekt är nytt i sitt slag och det kommer att innebära värdefulla erfarenheter som vi tar vidare efter projektavslut.  Vi har uppvaktat behandlingshem för att diskutera hur vi gemensamt ska kunna göra insatser för målgruppen efter projektavslut, vi har diskuterat med bland annat: Duvgården HVB (för tjejer mellan 14-18 år), Frösunda HVB, Sirius LVU och så har Mångsbo HVB som deltar i detta projekt även uttalat att de vill vara med om insatser efter projektavslut. Idén är berörda behandlingshem själva också ska gå in ekonomiskt i satsningarna inom år 4 och 5. Behandlingshemmen har i dialogen tillfrågats om att ställa sig bakom satsningen år 4 och 5 även ekonomiskt då det visar att de har ett riktigt engagemang. Redan under projektperioden kommer att jobba fram en mer detaljerad plan för satsningar år 4 och år 5 tillsammans med behandlingshem och att de då går in motsvarande lägst Kulturens ekonomiska insatser.  Temurmalik Khudojberdi som är initiativtagare och projektledare kommer att bygga en god kompetens om hur man jobbar med målgruppen med kultur/musik som metod. Så intentionen är att hjälpa ungdomar, för alltid, tillsammans. Cirkeln blir sluten när ungdomarna växer upp och hjälper andra ungdomar i och utanför projektet.

Idén kommer från ungdomarna själva och deras egna önskemål. Ungdomarna kommer att få vara delaktiga i hela processen när projektet startar inklusive projektplanering utifrån givna ramar, det vill säga det som är ursprungliga önskemål och tankegångar om exempelvis ett musikalbum, en öppen konsert ute i samhället, att dokumentera deltagarnas personliga resor i bokform. Projektet utvärderas varje kvartal utifrån egenutvärdering. En egen hemsida är målet där dagliga nyheter kan spridas om träffarna, ungdomarna och arbetet men också för att agera som en plattform där eventuella uppdragsgivare kan följa ungdomarna och ge dem möjligheter därutefter. Det kommer också få spridning via Kulturens och upSweden. År ett ges en skiva ut, vid projektets slut (år3) så kommer all dokumentation samlas och sammansättas för att sedan publiceras i bokformat och finnas tillgänglig för beställning via alla stadsbibliotek i landet. Tanken är också att projektledarna tillsammans med ungdomarna kan föreläsa om erfarenheten, och riktar sig då på mellan-/högstadieskolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar runt om i landet. Projektledare och deltagare kommer att besöka musikhus i tio olika städer för att informera om projektet.  Dokumentationen från projektet kommer också att tillsändas landets HVB-hem. Vi tror att detta projekt är så unikt att det kommer tas upp av media, även så kommer det ske en kommersiell spridning då vi kommer att publicera ett musikalbum samt en bok. 

Kulturens är projektägare i samarbete med riksmusikorganisationen upSweden och HVB hemmet Mångsbo. Dialog om samarbete är påbörjat och visat intresse finns hos/med nationellt verksamma Sirius samt Bärby Ungdomshem, Duvgården HVB, Sävja Kulturcentrum.  BRIS vill vi skapa samarbete med för att hjälpa oss och vi dem att bilda opinion.  KulturAlla som arrangerar Kulturernas karneval i Uppsala har fått frågan och svarat ja till att ställa upp med kompetens och input som gästföreläsare, leda workshop angående arrangörskap.  Sveriges Orkesterförbund har sagt ja till att medverka i workshop för deltagarna år 2 i projektet. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ronjabollen 2.0

    Ronjabollen 2.0 är ett fotbollsprojekt för tjejer i åldrarna 10-15 som bor i resurssvaga områden i Uppsala.

  • Vår framtid - projekt för unga med cystisk fibros och PCD

    Det här projektet handlar om att möjliggöra för barn och unga i åldrarna 8 - 25 år med sjukdomarna cystisk fibros och PCD att bli mer delaktiga i…

  • KNAS HEMMA

    Projektets syfte är att skapa nya möjligheter och arenor för de barn och ungdomar som idag är placerade i familjehemsvård eller på HVB-hem att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.