Till innehållet

EJA - En Jour för Alla

Projektet drevs av: Sveriges Kvinno och Tjejjourers Riksförbund

Beskrivning av projektet

Projekt EJA vill uppmärksamma våld mot kvinnor med funktionsnedsättning genom kunskapsspridning och påvisa vikten av en tillgänglig kvinnojour. 

EJA:s syfte är att i första hand skapa tillfällen för kunskapsutbyte mellan Unizons medlemsjourer och föreningar för funktionshinderfrågor. Det finns ett behov av kunskap kring våld mot kvinnor med funktionsnedsättning bland fnktionshinderföreningarna för att kvinnor som utsätts för våld skall kunna få hjälp. Kunskaperna kring funktionsnedsättning behöver stärkas ute på Unizons kvinnojourer och kommunen behöver mer kunskap kring vilken hjälp kvinnojouren kan erbjuda för kvinnor med funktionsnedsättning som utsatts för våld. Då både kvinnojourer och funktionshinderföreningar drivs på ideell basis skall EJA vara en praktiker som ser till att rätt förutsättningar finns för kvinnor med funktionsnedsättning. Målgruppen är kvinnor med funktionsnedsättning. Genom att öka kunskapen på jouren om det våld som kvinnor utsätts för, och göra boendet tillgängligt ökar förutsättningarna för att målgruppen skall få det stöd och den hjälp de har rätt till.

Projektet gör en tillgänglighetsinventering på alla Unizons medlemsjourer, som har boende, där vi kollar på förutsättningarna fysiskt och kunskapsmässigt. Vi hjälper jouren att bli medvetna om vad man bör tänka på och vad det finns för hjälp att få. Detta besök knyts sedan samman genom ett kunskapsutbyte mellan kommun, funktionshinderföreningar och kvinnojouren i respektive kommun. Under detta kunskapsutbyte föreläser vi om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och knyter samman kvinnojouren med funktionshinderföreningarna. Detta blir grunden för ett fortsatt sammarbete i framtiden. Målet är att öka stödet till våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning via jourerna, funktionshinderföreningar och ansvariga i kommunen. Att kommunerna bistår jouren i tillgänglighetsarbetet och ger stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.

När projekttiden är över ska vi ha bidragit till att fler skyddade boenden är tillgängliga för kvinnor med funktionsnedsättning samt att kunskapen har ökat hos målgruppen. Det innebär att besöka alla jourer med boende samt att följa upp inventering och temaseminarium ett halvår efter för att se vad som hänt och ge ett sista stöd i arbetet för ökad tillgänglighet. Förhoppningen är att i framtiden kunna utveckla ett material som blir bestående inom kvinnojouren där exempelvis nya volontärer på jouren kan lära sig mer om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 

EJA bjuder in till öppna seminarium där alla är välkomna. Målgruppen kvinnor med funktionsnedsättning som är utsatta för våld har hela tiden en stor roll i EJA:s arbete. I och med att EJA har en referensgrupp med representanter från olika funktionshinderföreningar finns det hela tiden en delaktighet i EJA:s planering. 

Projekt EJA har en referensgrupp med kvinnor från olika funktionshinderföreningar där vi kan få hjälp med frågor och funderingar och hjälp med spridning av projektet. Följande föreningar finns med i referensgruppen: Handikappförbunden genom representanter för RSMH; förbundet för social och mental hälsa/ NSPH- Nationell Samling för Psykisk Hälsa   FUB; Förbunder för Utvecklingsstörda barn, unga och vuxna. DHR; förbunder för Delaktighet, handlingskraft och rörelsehinder. BOJ; Brottsofferjouren med projektet "Våld mot personer med funktionsnedsättning". FQ; Föreningen Kvinnor och funktionshinder.  Attention; intresseorganisation för personer med neuropsykiatiska funktionsnedsättningar (NPF). På mötena med referensgruppen går vi igenom hur arbetet fortskrider och vad vi vill förändra samt presentera material vi tagit fram. Här får vi feedback och ytterligare idéer om hur vi skall utvecka projektet. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.