Till innehållet

Ekonomisk förståelse för unga

Projektet drevs av: Ung Företagsamhet i Sverige

Beskrivning av projektet

Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra medvetna framtidsval och utveckla sin ekonomiska förståelse.

Syftet med projektet är att möta samhällets behov av en ökad ekonomisk förståelse hos unga, genom att bidra med pedagogiska verktyg i form av (det så väl fysiska som digitala) läromedlet Min framtid och ekonomi.

Med läromedlet Min framtid och ekonomi vill Ung företagsamhet i Arvsfondsprojektet Ekonomisk förståelse för unga bidra till att lärare får ett tillgängligt, läroplansanpassat och användarvänligt material att arbeta med i måluppfyllande av såväl värdegrunden som ämneskunskaper i läroplanens kursplaner. Kvantitativa mått mätt är målsättningen att 1000 läromedel distribueras och används av ca. 17 000-18000 elever på skolor i hela landet (under tidsperioden 2014-2016).

Genom kvalitativt utvecklingsarbete med referensgrupper bestående av lärare och elever samlar vi kunskaper och erfarenheter om hur läromedlet används för att utveckla undervisningen och elevers kunskaper om sig själva och ekonomi. En viktig del av arbetet framåt är att samla och kommunicera de nya metoder, erfarenheter och kunskaper som lärare skaffar sig i undervisningen i praktiken. Detta sker dels i vidareutveckling av både läromedlet och tilläggsaktiviterer (t ex digitals stödmaterial) men också via de 24 regionerna som träffar lärare och kan samla och sprida goda exempel. Dessa goda exempel exponeras på webben www.ungforetagsamhet.se och vid de informations/utbildningstillfällen som Ung företagsamhets medarbetare genomför i hela landet. Genom kvantitativa utvärderingar (enkäter) skaffar vi kunskaper om vilka lärare som tar ansvar för utvecklandet av elevers ekonomiska kunskaper, stödjer och följer dem i deras undervisning och hur utvärderar hur eleverna upplever läromedlet. Läromedlet utvecklas utifrån feedback från eleverna och kommer att fortsätta att distribueras så länge rådande läroplan gäller (och kanske än längre).

Ung företagsamhet har 24 regionkontor i vilka medarbetare arbetar aktivt med att både sprida, utvärdera, utveckla och utbilda lärare utifrån läromedlet Min framtid och ekonomi.Delaktigheten i projektet består dock främst utav en nationell referensgrupp av yrkesverksamma lärare, bestående av 8 st. lärare från olika delar av landet. Dessa lärare arbetar i referensgruppen med att pröva ut läromedlet och tillsammans med eleverna utvärdera materialet och bidra med feedforward inför revidering av befintligt material, samt idéer och förslag kring vidareutveckling av tilläggsaktiviteter och digitala stödmaterial.  

Läromedlet Min framtid och ekonomi producerades vintern 2013/2014 av Ung Företagsamhet. Partner och medfinansiär i utvecklandet av det nya läromedlet var Lindorff Sverige. Lindorff är helhets leverantör av kund- och kredithanteringstjänster och arbetar förebyggande och med ett aktivt samhällsansvar. En del av deras arbete innebär att hjälpa ungdomar att lära sig mer om privatekonomi och om hur man kan komma skuldfri in i vuxenvärlden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inkludera flera

    I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

  • Unga engagerar unga

    Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

  • Pegasus - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer

    Inom projektet Pegasus bygger vi vidare på de kunskaper RFSL Ungdom har om målgruppen unga hbtq-personer som har sex mot ersättning. Vi driver…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.