Till innehållet

Elrullstol i trafiken

Projektet drevs av: Nationalföreningen för trafiksäkerheten främjande - NTF

Beskrivning av projektet

Projektet kommer tillsammans med samarbetspartners och målgruppen personer som använder elrullstol arbeta för att ta fram konsumentinformation och webbutbildning för ökad trafiksäkerhet vid användning av elrullstol.

Den genomsnittliga åldern ökar och med den ökar förskrivning av elrullstolar, så även antalet olyckor där elrullstolar varit inblandade. Det finns ett stort behov av tydliga informationsmaterial och utbildningsinsatser för personer som använder elrullstolar samt de som förskriver dessa.

Projektet kommer att bidra med att öka säkerheten kring användandet av elrullstol, något som är av stor vikt, både för individ och samhälle. Det finns idag inget enhetligt nationellt informationsmaterial. Projektet kommer ta fram lättillgängliga filmer och foton för att sprida information om trafiksäkerhet. De kommer även utveckla en webbutbildning tillsammans med målgruppen. Materialet och utbildningen kommer sedan spridas till relevanta aktörer så som pensionärsföreningar, funktionshinderrörelsen, förskrivare, tillverkare och privata återförsäljare.

Informationen och webbutbildningen lever kvar efter projektet på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjandes (NTF) konsumentsidor. En ökad medvetenhet hos återförsäljare, förskrivare och kommuner leder förhoppningsvis till att fler nya elrullstolsanvändare kan få rätt information, säkra fordon och en bättre utformad trafikmiljö.

Efter projektet

Under projekttiden har dialog med drygt femtio kommuner gällande trafikmiljöns utformning ägt rum, vilket var ett av projektets övergripande mål. En annan målsättning var att utbilda tusen personer genom webbutbildning vilket inte uppnåtts då det inte varit möjligt att marknadsföra utbildningen på mässor såsom planerat på grund av coronapandemin. Däremot har man överträffat målet om dialog med återförsäljare av elrullstolar.

Projektet har sammanfattats i en rapport som beskriver resultat och lärdomar av projektet, samt några viktiga områden att arbeta vidare med.

NTF rapport: 2021:7 Elrullstol och elskoter i trafiken

Tack vare projektet har målgruppen synliggjorts och trafikfrågan har lyfts upp på agendan, så förhoppningsvis får den som köper en elrullstol/elskoter bättre information framöver. På hemsidan finns även foldrar, ett lärande quiz och utbildningen som tagits fram tack vare projektet. Under projektet har referensgruppen spelat en viktig roll där en bra blandning av företrädare för målgruppen och förskrivare har gett värdefull kunskap och spridning av projektet.

NTF fortsätter att arbeta för att vända olyckstrenden med elrullstolar/elskotrar. Information, filmer och webbutbildning finns kvar och hålls uppdaterade på NTF:s webbplats. Ökade kunskaper hos samtliga organisationer som medverkat bidrar till att arbetet fortsätter.

NTF:s webbplats

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Solna

Liknande projekt

  • Min digitala livsplattform Digi-JAG - En digital kognitivt tillgänglig lärmiljö

    Projektet ska utveckla en nätpedagogisk modell och en digital lärplattform som stödjer personer med måttlig utvecklingsstörning i det livslånga…

  • Mitt vuxenliv - Livskunskap

    Projektet ska utveckla en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap samt ta fram ett interaktivt och webbaserat utbildningsmaterial på samma tema.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

Sidan uppdaterades 2022-02-28.