Till innehållet

En webbutbildning om utvecklingsstörning, åldrande och demens

Projektet drivs av: Stiftelsen Svenskt Demenscentrum

Beskrivning av projektet

Svenskt Demenscentrum ska ta fram en avgiftsfri webbutbildning, riktad till huvudmålgruppen och personal, om utvecklingsstörning, åldrande och demens. Kunskaper inhämtas från ämneskunniga och referensgrupper med brukare och personal. Klart nov 2017.

Det saknas kunskaper om personer med utvecklingsstörning och åldrande, både hos gruppen personer med utvecklingsstörning själva och hos anhöriga och personal. Projektet syftar till att öka kunskaperna hos berörda målgrupper generellt, om vad det innebär att åldras med utvecklingsstörning och hur demenssjukdomar kan påverka gruppen mer specifikt. Målsättningen med projektet är att utveckla en webbaserad utbildning som är tillgänglig via Svenskt Demenscentrums hemsida. Webbutbildningen ska delas upp i två delar, en som är riktad till personer med utvecklingsstörning och en till personal, anhöriga, beslutsfattare, tjänstemän, sjukvårdspersonal etc.

Målet är att ta fram en webbaserad avgiftsfri utbildning som är tillgänglig via Svenskt Demenscentrums hemsida. Webbutbildningen får två delar. En riktad till personer med utvecklingsstörning, och en riktad till personal, anhöriga och andra berörda. Aktuell kunskap inom området samlas in från ämneskunniga, från litteratur, intresseföreningar och referensgrupper med brukare respektive personal och stödpersoner. Den insamlade information ligger sedan till grund när den webbaserade utbildningen produceras.  

SDC har stor vana av att producera webbaserade och avgiftsfria utbildningar för att nå ut till så många som möjligt. Hittills har t.ex. mer än 70 000 personer genomfört utbildningen Demens-ABC som är en basutbildning för personal inom demensomsorgen. Den nya webbutbildningen om utvecklingsstörning, åldrande och demens, som även den blir avgiftsfri, kommer att finnas på SDC´s hemsida och även underhållas av SDC efter projekttidens slut.

Personer med olika nivåer av utvecklingsstörning och ytterligare funktionsnedsättningar kommer att finnas med i de referensgrupper som ska bildas initialt för att samla information. När det gäller personer med omfattande funktionsnedsättningar som inte har möjlighet att företräda sig själv, kommer en företrädare delta i referensgruppen. Personer med utvecklingsstörning kommer också vara delaktiga i produktionen som sakkunniga och som skådespelare. Personal inom vård och omsorg om personer med utvecklingsstörning kommer finnas med i de referensgrupper som skapas.  

Följande organisationer arbetar med projektet: Stiftelsen Svenskt Demenscentrum (SDC) är ett nationellt centrum med uppgift att samla in och sprida kunskaper inom demensområdet. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Kunskapsbanken byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vården och omsorgen för ett mer demensvänligt samhälle. Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB har drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar FUB:s grundsyn. FUB arbetar dels med intressepolitiskt påverkansarbete, dels med kunskapsspridning internt och externt. Genom kampanjer, närvaro i media, riktade skrivelser till myndigheter, remissvar, politikeruppvaktningar och deltagande i en mängd olika referensgrupper hos myndigheter uppmärksammas gruppens behov.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ARC-projektet

    Utveckling av Arbetsträning och Rehabiliteringsarbete samt Certifiering i sociala arbetskooperativ. Utbildning i offentlig upphandling och…

  • Clown i demensvården

    Glädjeverkstan, clown i demensvården. Glädjeverkstans clowner besöker 4 demensboenden i Stockholm och avd. R73 på Huddinge sjukhus. Glädjeverkstans…

  • Compoz – det ljudande rummet

    I projektet skapar personer med intellektuella funktionsnedsättningar ljud, rörelse och text. Materialet installeras på Audiorama och besökare…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.