Till innehållet

Experiment för alla

Projektet drevs av: Berättarministeriet

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög arbetslöshet och socioekonomiskt utsatta områden.

Man vill stärka barns och ungdomars upptäckarglädje och därigenom höja studiemotivationen hos dem. Projektet riktar sig till elever åk 4-9 i grundskolan, totalt 8-12 klasser på tre skolor under två år.

Berättarministeriet samarbetar med Karolinska Institutet (KI) och dess forskare som kommer att fungera som mentorer inom ramen för ”den tredje uppgiften för lärare och forskare”, dela med sig av kunskap. Elever, lärare och forskare kommer tillsammans utveckla ett mentorsprogram som kräver samarbete, undersökning, kritiskt tänkande och verklighetsnära case som stärker elevernas analysförmåga och egna formuleringar. Programmet/metoden ska ha en tydlig koppling till skolans lärandemål inom alla naturvetenskapliga ämnen och skolans läroplan, men där elevernas idéer och kreativitet ska få utrymme att påverka mentor-programmets innehåll.

Målsättningen är att flera lärare och forskare, engagerar sig på samma sätt inom ramen för högskolelagens mål: "Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet".

Efter projekttiden kommer programmet att leva vidare på Berättarministeriet och KI, samt med målet om att samtliga stora universitet inleder samarbete med lokala grundskolor.

Efter projektet

Projektet ledde till ett nytt samarbete mellan Berättarministeriet, deras målgrupp och Karolinska Institutet och deras doktorander. Utbildningsmaterial har tagits fram som bygger på Berättarministeriets metod att arbeta med språklig inlärning. Man har tagit fram elev- och lärarmaterial som möter målgruppens önskemål för ett lustfyllt lärande som skolorna har fått tillgång till. Det pedagogiska upplägget bygger på läroplanen för grundskolans årskurs 4-6. Eleverna besökte och utförde experiment på KI med hjälp av doktorander. Åtta skolklasser har under projektet gått programmet och på så sätt bidrar man utöver lärandemålen även till att skapa kontaktytor mellan olika samhällsaktörer som normalt inte möts.

Verksamheten fortsätter genom att allt material, erfarenheter och dokumentation är tillgängligt på KI:s och BM:s webbplatser och andra digitala kanaler. Programutvärderingen kommer att leda till utveckling och förbättring av identifierade element för att stärka det språkutvecklande stödet, tillgången till högre utbildning och övriga mål för projektet. Samarbetet med KI kommer att fortsätta på motsvarande sätt som under projektperioden. Projektet har utvecklat, framtagit och implementerat utbildningsmaterial för såväl lärare som elever så som lärarhandledningar och forskningspaket bestående av artefakter och experimentkit som bygger på Berättarministeriets metod för språklig inlärning och som är förankrade i läroplan och ämneskunskapskrav för årskurserna

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • Tredje kraften

    Projektet ska utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att…

  • Arion

    Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.