Till innehållet

FC Ibra

Projektet drevs av: Futsal Club Ibra

Beskrivning av projektet

  Att arbetskvalicifiera ungdomar mellan 19 och 25 år, som saknar gymnasiekompetens och/eller arbete och som inte uppbär någon form av samhällsstöd samt riskerar att hamna i kriminalitet. Målsättningen är att engagera minst 30 ungdomar i projektet.

Ungdomar som står utanför samhället och inte är upptagna inom vare sig utbildning, arbete eller någon åtgärd utgör ett stort problem, Borås är inget undantag. Denna grupp har visat sig vara särdeles svår att nå med befintliga insatser och genom tidigare riktade projekt. Borås stad har historiskt sett haft svårt att finna effektiva metoder för att fånga upp denna målgrupp. Ungdomarna har ofta en utbredd misstro mot myndigheter, men även mot samhället i stort. Vilket är mycket allvarligt eftersom avståndstagandet leder till ett glapp mellan dem och samhället.

Arbetskvalificera minst 30 ungdomar som befinner sig allra längst bort från arbetsmarknaden och som är synnerligen svåra att nå med befintliga insatser. De skall bryta ett negativt beteende till att bli positiva förebilder, som tar ansvar för sin stadsdel. Detta sker genom att delta i en så kallad coop-utbildning, dvs varvar arbete med studier, vilket leder till gymnasiekompetens, yrkesexamen och arbetslivserfarenhet. Vid projektets slut skall de ha ett CV med 3 års arbetslivserfarenhet och referenser, gymnasieutbildning via folkhögskola – Ungdomscoacher, Socialpedagoger, Fritidsledare m.m., dvs vara väl rustade för arbetsmarknaden. Därtill skall de också engagera och påverka områdets yngre i positiv riktning som goda förebilder och framförallt fånga upp dem som befinner sig i riskzon. Arbetet utförs både på stadsdelens hög- och mellanstadieskolor och som fält/fritidsarbete inom stadsdelen på kvällar och helger, vilket omfattar ca 500 ungdomar.

Projektet bör löpa över minst tre år för bästa möjlighet till varaktig beteendeförändring och etablering på arbetsmarknaden. Detta är en viktig del av projektet, d.v.s. att starta upp en verksamhet som finns kvar efter projekttiden, som också påvisar behovet likväl som den goda effekten. Det nära samarbetet med arbetsförmedlingen samt stadsdelsförvaltningen skall också ge ökad kunskap om hur man kan skapa reella möjligheter till ett nytt sätt att hantera ungdomsarbetslöshet och ungdomsproblematik på ett varaktigt sätt samt tillvarata ungdomars kunskap och erfarenhet inom sitt område.

Projektets grundidé bygger på att nyttja ungdomarnas/deltagarnas erfarenheter som en kunskap och en väg till förändring. I uppstartsfasen görs en behovsanalys av gruppen och individen. Därefter gör varje individ valet att delta i projektet eller ej. Det är mycket viktigt att man gör det egna valet istället för att bli placerad av någon myndighet eller som en arbetsmarknadsåtgärd. Det utgör grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Ungdomarnas egeninsats är helt avgörande för projektets utförande, eftersom det är de som planerar, driver och marknadsföra det.

Stadsdel Öster och Arbetslivsförvaltningen är våra viktigaste samarbetspartners. Stabschefen, Hans Johansson, på Arbetslivsförvaltningen har varit med sen start och varit behjälplig med att finansiera de flesta tjänsterna samt bidragit med ersättning för diverse aktiviteter så som resa till Kolmården m.m. Enhetschefen på Medborgarkontoret, Lena Westin, sköter allt administrativt runt projektet samt är behjälplig med finansiering kring tjänster och aktiviteter. Bodaskolan är vår största arbetsplats och där har vi en kamratstödjande funktion, men kan också närvara under vissa lektioner för att skapa lungn och arbetsro. Vi ser till att det är ett trivsamt klimat och att arbetar aktivt för minskad frånvaro. Vi arbetar också tillsammans med områdets fritidsgårdar. Hyresgästföreningen Hässleholmen samverkar vi med kring vissa evenemang och får riktade uppdrag vid problem på området så som skadegörelse eller/och kriminalitet. De å sin sida hjälper oss med viss finansiering vid aktiviteter. De har också varit behjälpliga med att låna ut lokal till oss. AB Bostäder är också en viktig samverkande part. I år har vi utfört visst områdesarbete för dem under sommaren med ferieungdomar. Vi tar emot ca 20 ferieungdomar varje sommar. De har en önskan om att vi skall bilda en ungdomsgrupp för att kunna diskutera områdets utveckling, vilket kommer att ske under hösten. De har tillsammans med Hyresgästföreningen bidragit med en lokal samt renoverat golv och fönster i den.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Borås

Liknande projekt

  • Aktivitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv

    Projektet syftar till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillgång till högre utbildning och en ingång på arbetsmarknaden.

  • Idrott för alla

    IDROTT FÖR ALLA ska arbeta för att integrera och engagera elever från särskolorna i fritids- och idrottsverksamheter. Målet är också att integrera…

  • Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

    Borås Stad vill genom projektet Jämlik Hälsa för personer med funktionsnedsättningar göra en satsning på idrott och hälsa för den här målgruppen och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.