Till innehållet

Förstudie: Med lagen som verktyg

Projektet drivs av: Stiftelsen Institutet för Independent Living

Beskrivning av projektet

Förstudien kommer att undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen; samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha.

”Lagen som verktyg” – är en förstudie som ska ligga till grund för ett tänkt 3-årsprojekt.  Att använda lagen som verktyg för samhällsförändring på funktionshinderområdet har fått successivt större betydelse genom Sveriges EU-inträde och EU:s anti-diskrimineringslagar. Resultatet är en ökad medvetenhet om förekomsten av diskriminering i Sverige – inte minst inom funktionshinderområdet. FN:s nya konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, och studier som visar på ökande skillnader i levnadsförhållanden mellan människor med funktionshinder och majoritetsbefolkningen, bidrar också till fördjupad insikt om förekomst av diskriminering.   Förstudien kommer att undersöka behovet av ökad juridisk expertis på medborgarrättsfrågor hos funktionshinderrörelsen; samt vilka uppgifter och resurser en sådan verksamhet bör ha. Inledningsvis kommer behovet av juridisk spetskompetens inom området att granskas: kartläggning av funktionshinderförbundens och de relevanta myndigheternas roller, kompetenser och resurser; juristkårens intresse i för frågorna.    

När behov analyserats kommer förstudiens slutfas att resultera i en fullständig och i målgruppen förankrad projektansökan till Allmänna Arvsfonden med syfte att bygga upp en sådan verksamhet.

Medsökande är: DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Personskadeförbundet RTP - rehabilitering, tillgänglighet och påverkan, STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige, Lika Unika, Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Diskrimineringsombudsmannen har förmedlat sitt stöd till projektet. Independent Living Institute kommer också att under förstudien vända sig utåt till experter på diskriminering på såväl funktionshinder som andra diskrimineringsgrunder genom nätverkmöten. Vår förhoppning är att kunskapsöverföring och personliga kontakter mellan nyckelpersoner ska skapa synergieffekter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2011 och avslutades i oktober 2014.

Liknande projekt

  • Din rätt

    Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt projekt vars mål är att minska förekomsten av…

  • Dövstudier för alla

  • Egen styrka

    Egen styrka är projektet som uppmärksammar, stärker föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd och sprider kunskap om vad gruppen behöver och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.