Till innehållet

Hemtjänstindex (HTI)

Projektet drevs av: SPF seniorerna

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index för kvaliteten på hemtjänsten i landets kommuner.

Hemtjänstindexet ska utgå från målgruppens önskemål och synpunkter, Socialstyrelsens brukarundersökning, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunenkät samt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det underlag som samlas in under projektets gång ska sammanställas och presenteras på en överskådlig användarvänlig webbsida. Projektet ska resultera i en tjänst riktad till landets kommuner. Tjänsten kommer att avgiftsfinansieras.

Efter projektet

All dokumentation för informations- och kunskapsspridning i form av filmer, dokument, intervjuer och checklistor finns upplagt på Hemtjänstindex webbplats (se Projektets egna kanaler längre ner på sidan). Både fysiska och digitala utbildningar har genomförts för medlemmar och kommuner. Nyhetsbrev har skickats ut och utvärderings- och erfarenhetsseminarium har genomförts. Filmerna och dokument finns tillgängliga på projektets hemsida samt på SPF Seniorernas intranät. En enkät har skickats ut till SPF Seniorernas ca 2 000 aktiva seniorer. Resultatet av den kommer delvis ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Den fortsatta verksamheten ska finansieras genom försäljning av kommunrapporter. Under projekttiden såldes det och levererades sammanlagt 106 rapporter. Betydligt fler än vad projektet hade budgeterat för. Projektgruppen har informerat om Hemtjänstindex och vikten av att kvalitetsuppföljningar görs i kommunernas omsorgsverksamhet hos regeringen (äldreministern), Socialstyrelsen och SKR för att långsiktigt försäkra att kvalitetsmätning inom hemtjänsten är en prioriterad fråga.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i mars 2024.

Beviljat belopp

5 856 592 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i mars 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Frivilliga motverkar ofrivillig ensamhet hos äldre

  • KonsumentRÄTT - ett vägledande projekt

    Projektet ska arbeta för att målgrupperna äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska stärkas i sin roll som konsumenter.

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

Sidan uppdaterades 2024-05-10.