Till innehållet

Hörande föräldrar till hörselskadade barn

Projektet drevs av: Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Beskrivning av projektet

Föräldrar saknar ofta egen erfarenhet av att leva som hörselskadad. De behöver få kunskap om sina barns möjligheter och rättigheter i skolan. HRF vill skapa en kunskapskälla och verktygslåda där de kan hämta information,erfarenhet och kraft.

Det egentliga syftet med projektet är att hörselskadade barn och ungdomar ska få en bra skolsituation där de är fullt delaktiga och kan utvecklas på sina egna villkor. Men själva projektet vänder sig framförallt till föräldrar eftersom de som målsmän företräder barnet i mötet med förskolan och skolan. Man vi vill även nå ut till personal och ansvariga inom skolan. Syftet med projektet är att samla, publicera och sprida kunskap till berörda. HRFs informationstjänst Hörsellinjen (horsellinjen.se) är i sammanhanget en viktig informationskanal.

Vårt mål är att föräldrar till hörselskadade barn och ungdomar ska få råd och stöd om hörselskadade barns behov i skolan samt information om hur man kan ta stöd av lagar och regler samt forskning och beprövad erfarenhet inom skolområdet. Vi vill också erbjuda fördjupad rådgivning till föräldrar angående bland annat stöd i skolan. Delmål under projekttiden: – Regionala och lokala seminarier för föräldrar runt om i landet. – Två konferensdagar för personal inom skola och habilitering med flera. – Kunskapsbank på webben. – Studiepaket som riktar sig till föräldrar och som ska användas lokalt. – Kompetensutveckling av HRFs informationstjänst Hörsellinjen. – Utveckla fördjupat juridiskt stöd till föräldrar. – Utöka antalet aktiva i HRFs facebookgrupp för föräldrar. – Informationsspridning om kunskapsbanken, studiematerialet och det fördjupade stödet.

Genom vårt projekt kommer vi att samla in bred kunskap om hörselskadades situation och förutsättningar i skolan, som kommer att vara till stor nytta i förbättringsarbete inom skolvärlden. Vi kommer också att kunna analysera problembilder och utveckla vårt informationsstöd via horsellinjen.se och Hörsellinjens personliga rådgivning. HRFs informationstjänst Hörsellinjen kommer att fortsätta ge fördjupat, individuellt stöd i skolfrågor, bland annat när det gäller juridiska aspekter. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera och utveckla vår skolinformation i vår kunskapsbank på horsellinjen.se. Vi kommer även att informera om denna resurs, bland annat via hörselhabiliteringen runtom i landet. Vi kommer att implementera våra skoljuridiska kunskaper i vårt reguljära bevaknings- och informationsarbete. De nätverk som bildas i samband med våra seminarier och annan utbildningsverksamhet kommer med HRFs uppmuntran att kunna leva vidare och eventuellt även ge upphov till lokala och regionala grupper. Inom ramen för nätverk kan föräldrar fortsätta utbyta erfarenheter och söka stöd hos varandra. HRF kommer att vara bättre rustade att möta och stödja föräldrar till hörselskadade barn.

Hörselskadade och föräldrar är centrala i projektet: – Föräldrar inom Hörselskadades Riksförbund efterfrågar stöd för at kunna vara bättre rustade i stödet till sina hörselskadade barn under uppväxten. – En projektgrupp bestående av fyra vuxna barndomshörselskadade, i olika generationer, med egen erfarenhet av hur det är att vara hörselskadad i skolan tillsattes i initialskedet av projektet.   Gruppen - som planerat och genomfört sex regionala seminarier till föräldrar samt utarbetat underlag till informations- och studiematerialet – bestod av två personer med juridisk utbildning, en person med specialpedagogutbildning samt en sakkunnig i skolfrågor. En person i gruppen är förälder till hörselskadat barn.  – De sex genomförda seminarierna har bekräftat behovet av sådant stöd som HRFs projekt kan erbjuda. Deltagande föräldrar har bidragit till att identifiera de frågeställningar som behöver klarläggas och informeras om. Unga vuxna hörselskadade – som nyligen lämnat skola och utbildning – har berättat om sina erfarenheter från skolan till föräldrarna. Detta har skett i samarbetet med ungdomsorganisationen Unga Hörselskadade. – HRFs informationstjänst Hörsellinjen – som vänder sig till hörselskadade och allmänheten med kunskap om hörselskadade, möjligheter och rättigheter – bemannas av professionella informatörer som själva är hörselskadade.

Unga Hörselskadade (UH) är en intresseorganisation för hörselskadade barn och ungdomar. UH deltagare som föreläsare vid seminarier till föräldrar och i konferensen med professionen. När barnaktiviteter är aktuellt planerar och genomför de aktiviteten. UHs ledare är själva hörselskadade och inom organisationen är man van att hantera många av de tankar och frågor kring identitet samt hinder och möjligheter som hörselskadade har/upplever. Vid projektets arbete med kunskapsmaterial är ungas erfarenhet viktiga. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Planering och genomförande av skolkonferenserna för personal och ansvariga inom skolvärlden har skett i samarbete med SPSM. SPSMs erfarenhet av såväl kontakter med hörselvården som kommunerna samt  av att anordna fortbildning bland lärare visade sig vara en  utmärkt utgångspunkt för planering och genomförande av de två konferensdagarna. En arbetsgrupp bestående av representanter från HRF samt SPSM tillsattes. HRF föreningar och distrikt Regionala och lokala seminarier till föräldrar planeras och genomförs i samarbete med HRFs föreningar och distrikt. Hur samarbetet ser ut varierar beroende på lokala förutsättningar. Landstingen hörselhabilitering (pedagogiska hörselvård) Det är landstingens hörselvård som bäst känner till vilka hörselskadade barn och ungdomar som finns i länet. Därför är de en viktig kanal för att nå ut med information till föräldrar. Samarbetet med hörselhabiliteringen är viktigt för projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Liknande projekt

  • Projektet PEER Support

    Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och…

  • Jämlik ishall

    Projektet Jämlik ishall handlar om att ge funktionsnedsatta ökad tillgänglighet i ishallar. Genom nya hjälpmedel ska föreningar och kommuner ge…

  • LifeRing

    LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert liv. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.