Till innehållet

Humanitet och kreativitet i skolan!

Projektet drevs av: Röda Korsets Ungdomsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet Humanitet och Kreativitet i skolan går ut på att inspirera elever till engagemang för mänskliga rättigheter på skoltid. Det görs genom inspirationsworkshops samt handledning och uppföljning av projekt som elever själva driver.

Projektet syftar till att att skapa möjlighet för gymnasieelever att engagera sig för mänskliga rättigheter lokalt och globalt på skoltid. Vi vill att elever ska kunna engagera sig snabbt och lätt och få tilltro till sin egen förmåga att förändra - något som genererar egenmakt och en positiv självbild.  Projektets mål är att nå  600 ungdomar på 10 skolor runtom i Sverige, genom att hålla workshops och inspirera dem till att engagera sig. Ramarna för engagemanget sätts av eleverna och de ska kunna engagera sig i nära samband med skolan – både som skolarbete och genom att driva aktiviteter i nära anslutning till skolan. Genom att engagera sig med Röda Korsets Ungdomsförbund får eleverna träna sin innovativa förmåga, öva på att arbeta i grupp och känna att de gör något positivt för samhället - både lokalt och globalt. Vi tror att ideellt engagemang stärker barn och ungas självkänsla och känsla av social delaktighet. Ett samhälle som ger ungdomar möjlighet till eget engagemang uppfyller Röda Korsets Ungdomsförbunds vision om ett humant samhälle som respekterar barn och unga och som ser dem som en resurs.

Metoden för engagemang är att en representant från Röda Korsets Ungdomsförbund besöker en klass och spelar ett inspirationsspel. Spelet utgår ifrån de olika kompetenserna som en social entreprenör behöver, och eleverna får i grupper på ett roligt och inspirerande sätt gå igenom de olika stadierna av projektplanering, nämligen research, brainstorming, projektplanering och kommunikation. I slutet av denna workshop har varje grupp en projektidé som de sedan kan gå vidare med att utföra under läsåret. De som väljer att driva sitt projekt vidare får stöd och handledning av Röda Korsets Ungdomsförbund, både online och genom återbesök under elevernas handledningstimmar i skolan. I slutet av projektåret sker uppsamlingsträffar för elever som valt att engagera sig, där de får berätta för varandra och nya intresserade elever om de projekt som har drivits under året. All information om projektet och de olika möjligheterna till engagemang finns även på Röda Korsets skolsajt (www.redcross.se/skolsajt). Här kan elever från hela landet få inspiration och information om hur de kan engagera sig. Elever på samarbetsskolor som väljer att engagera sig får också tillgång till en projekthandbok där de kan dokumentera sina projekt. Målet med projektet är att 600 elever på 10 skolor ska ha engagerat sig på något sätt under en treårsperiod. Under läsåret 2013-14 har 648 elever spelat spelet och det har genererat 21 registrerade projekt.

En stor del av projektets avslutande fas berör överföringen av projektets metoder till linjeverksamhet. Detta sker genom att kontinuerligt informera och delaktiggöra tjänstemän och frivilliga på de orter där projektet finns. Ungdomsförbundets lokalföreningar och Röda Kors-kretsar i anslutning till intresserade skolor kan bli kontaktperson för dessa och möjlighet ska finnas för dessa att fortsätta implementerandet av projektkonceptet efter projektets slut. Projektet dokumenteras och sprids kontinuerligt genom skolsajten, en aktivitetsbank på Röda Korsets blogg, intranät och genom Facebook. Detta gör att intresserade inom Ungdomsförbundet och Röda Korset kan ta del av hur projektet fortlöper. Genom att fler lokalföreningar och kretsar intresserar sig bidrar detta också till en spridning inom organisationerna. Projektet sprids också genom deltagande på mässor och vid events för skolpersonal, elever och andra intresserade där konceptet presenteras. Projektet har också varit synligt vid events och aktiviteter som skett tillsammans med andra organisationer som är aktiva i skolfrågor.

Idén till projektet 'Humanitet och Kreativitet i skolan' kom av att en grupp elever som startat en 'Henrys Vänner-grupp' dvs en RKUF-skolgrupp eftersökte ett bättre koncept och klarare riktlinjer för hur engagemang på skolor skulle se ut i en motion till Ungdomsförbundets Riksårsmöte. Detta ledde till att ett koncept för att ta tillvara på elevengagemang skulle tas fram. Efter att ha intervjuat elever på olika gymnasieskolor i Stockholm i en förstudie till projektet upptäcktes att många av dessa elever skulle vilja engagera sig för mänskliga rättigheter och andra samhällsfrågor, men inte hade kunskap om hur de skulle gå tillväga. Målgruppen har alltså varit delaktig redan som initiativtagare tilll projektet och sedan i förstudien. Under projektets gång har elevernas input och feedback varit ovärderlig för projektets fortlöpande och utveckling, både genom spontana utvärderingar under skolbesök, men också genom den referensgrupp som varit knuten till projektet där elever har varit med och tyckt till både under konceptutvecklingen och under projekttiden.

Projektet bedrivs i samarbete med Svenska Röda Korset. I referensgruppen ingår representanter från Svenska FN-förbundet. Inom projektet har även samarbetats med det Arvsfondsfinansierade projektet 'Gränslöst'. Kortare samarbeten sker också med andra organisationer som arbetar med socialt entreprenörskap i skolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Detta projekt avbröts i juni 2021.

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.