Till innehållet

IC-bility för unga i Sverige

Projektet drevs av: Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking, en utbildningsprocess där ungdomar får verktyg att hantera sitt förhållningssätt till sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Stiftelsen Fryshuset ska etablera och sprida modellen Integrative Complexity Thinking (ICT) i Sverige, en utbildningsprocess där ungdomar får nya verktyg att hantera sitt förhållningssätt till både sig själva, sin omgivning, möten med andra människor och konfliktfyllda situationer.

Målet är att bygga en långsiktigt, hållbar och nyskapande verksamhet där unga får ta del av det svenska ICT-programmet vilket möjliggör för unga att bidra till att motverka en destruktiv polarisering i samhället. Modellen riktar sig till alla unga och utgår från ett främjande av psykisk hälsa, vilket gör att man undviker att stigmatisera och polarisera vissa grupper. Den primära målgruppen är unga mellan 16–25 år och den sekundära målgruppen är de som på olika sätt möter och påverkar ungas liv exempelvis lärare, pedagoger, samfunds- och idrottsledare. Målsättningen är att det ska finnas ett validerat ICT-program i Sverige som är spritt, etablerat och efterfrågat i hela landet. Verksamheten ska då finansieras genom bland annat försäljning av utbildningar och handledning samt längre avtal med olika kommuner eller myndigheter.

Efter projektet

Projektet har nästan nått ända fram med att evidensbasera det svenska IC-programmet men i och med pandemin, då mycket av genomförandet pausades, så har man inte nått i mål till den slutgiltiga utvärderingen och därmed inte heller evidensbaseringen. Processledar- och ToF (Trainers of Facilitators)-utbildningarna fick på grund av pandemin skjutas på framtiden men är istället väl förberedda med detaljerad kursplanering, innehåll och kursmaterial. Man har startat förberedelser på ToF-utbildningen och PL-utbildningen beräknas starta i oktober 2023. Både ToF- och PL-utbildningarna planeras att vara färdiga i slutet av 2024 (via utvecklingsprojektet).

Under det sista året av projektet, när skolorna öppnat upp igen, så har 110 unga gått programmet. Där har man fått fördjupad feedback som bidragit till vidareutvecklingen och det underlag som behövts för att ta fram en modell för en utbildning/nätverksträff för IC-ambassadörer (eller IC-förebilder).

Unga har genom egna berättelser, feedbackenkäter, uppföljningsträffar och diskussioner i fokusgrupper bekräftat att IC-bility gör en konkret och meningsfull skillnad i vardagen. De har uttryckt t.ex en ökad förståelse för egna och andras tankar, känslor och beteenden, ökad självreglering, ökad förmåga att kunna lyssna på andra, konstruktiv konflikt- och problemlösning samt möjlighet att hantera motsättningar och skillnader i mötet med andra som tänker annorlunda. De uttrycker också att fler unga borde få möjlighet att gå programmet.

Verksamheten bedrivs nu av Fryshuset och det har lämnats in en ansökan för ett 3-årigt utvecklingsprojekt för ett IC-center med och för unga till Allmänna arvsfonden. Det projektet kan realisera de förutsättningar som man lyckats skapa trots de stora utmaningar man har haft i och med pandemin. Utvecklingsprojektet skapar den grund som behövs för att verkligen kunna sprida och sälja IC-bility till skolor, kommuner, idrottsförbund, RF, verksamheter som arbetar med unga och näringslivet med stor mångfald och unga.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i juni 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2020 och avslutades i juni 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

  • MIN STORY

    MIN STORY syftar till att synliggöra, lyfta och utbilda om frågan barn och unga som upplever våld i hemmet och ägs av Ericastiftelsen som driver…

Sidan uppdaterades 2023-08-16.