Till innehållet

Inflytande i rättspsykiatrin

Projektet drevs av: NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på landets rättspsykiatriska kliniker för att involvera patienterna, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) startat ett arvsfondsprojekt med fokus på rättspsykiatrin.

Syftet med projektet är att inspirera personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. På så sätt ökar möjligheterna till egenmakt och återhämtning vilket leder till en större framtidstro.

Projektet riktar sig till patienter som vårdas eller har vårdats på rättspsykiatriska kliniker och patienter inom öppen rättspsykiatrisk vård. I projektet ingår även anhöriga som kan bidra med viktiga kunskaper.

Projektet genomförs i samarbete med sex rättspsykiatriska kliniker vilket gör att vi tillsammans med klinikerna får möjlighet att:

 • stärka patienternas egenmakt och minska självstigma
 • öka patienternas möjligheter att påverka sin egen vård och hur vården bedrivs på klinikerna
 • öka klinikernas möjlighet att styra sina verksamheter utifrån patienternas behov och synpunkter.

Efter projektet

Projektet ledde till att personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård och deras anhöriga fått vara delaktiga i att öka sin egen och andras inflytande och delaktighet i vården. De samverkande rättspsykiatriska klinikerna fick prova olika metoder för att främja patientdelaktighet och har därigenom kunnat utveckla sina verksamheter och arbetssätt så att patienterna blir mer delaktiga i sin egen vardag och vård. Resultaten av detta har presenterats vid kunskapsdagar och seminarier i och utanför vården, där profession, brukarrörelse och allmänhet har bjudits in.

Aktiviteter som genomförts har utvärderats tillsammans med kliniker och samverkande föreningsrepresentanter. Projektet har stöttat klinikerna i implementering av metoder och arbetssätt som främjar delaktighet. NSPH:s medlemsorganisationer har genom projektet fått bättre kunskap om rättspsykiatri, vilket har resulterat i ett intressepolitiskt ståndpunktspapper.

Verksamheten lever vidare genom att de samverkande rättspsykiatriska kliniker fortsätter med olika aktiviteter som främjar patientinflytande. Exempel på sådana aktiviteter är brukarstyrda brukarrevisioner, dialogträffar, studiecirklar och patientforum.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i mars 2023.

Tre tecknade personer, en kvinna och två män, mot en vit bakgrund.

Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2020 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

  Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

 • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

  Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

 • Hälsoprojektet - för och av äldre

  Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

Sidan uppdaterades 2023-11-25.