Till innehållet

Inkludera flera

Projektet drivs av: Inkludera Invest

Beskrivning av projektet

I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera Flera kopplar ihop arbetslösa ungdomarnas behov av jobb med barnens behov av goda förebilder.

Projektet Inkludera Flera har två syften; att minska arbetslöshet bland ungdomar och samtidigt stärka och utveckla barn och unga genom att förse dem med goda förebilder.   För att minska ungdomsarbetslösheten kommer projektet att testa och ta fram en anställningsform för ungdomar som av olika anledningar befinner sig utanför arbetsmarknaden. I anställningen, som är tänkt att vara begränsad till 1-2 år, ingår dels arbete i en social verksamhet, kompetensstärkande och arbetslivsförberedande utbildning, individuellt stöd av en mentor samt studiebesök på olika arbetsplatser. Genom denna anställning skall ungdomarna få erfarenheter och meriter, kunskap och ökad tilltro till sin egen förmåga, vilket sammantaget leder till ökad anställningsbarhet. Det andra syftet, att stärka barn och unga, sker genom att de får kontinuerlig kontakt med en ungdomsledare som kan agera god förebild.

På lång sikt skall projektet leda till socioekonomiska vinster för samhället i form av minskad ungdomsarbetslöshet och ett minskat utanförskap bland barn och unga.  Målet för ungdomarna som anställs är att de ska få:

 • Arbetserfarenhet och meriter
 • Utökat nätverk
 • Ökad kompetens
 • Ökad tro på sin egen förmåga
​För de barn och unga som ungdomsledarna möter på sina respektive arbetsplatser är målen anpassade till barnen/ungdomarnas specifika behov. Under projektet kommer anställningsformen att testas inom två verksamheter; Idrott utan gränser och Maskrosbarn (se vidare information under samarbeten). För barnen och ungdomarna inom Idrott Utan Gränsers verksamhet är målet att stärka deras självförtroende och självkänsla. I Maskrosbarns verksamhet handlar det om att barnen/ungdomarna ska få kunskap om sin situation och sina möjligheter, kunna skapa en egen identitet, skild från föräldrarnas och rollen i familjen, skapa meningsfulla relationer och forma sin egen framtid.

Anställningsmodellen som tas fram under projektet Inkludera Flera ska, genom att påvisa goda, mätbara resultat under projekttiden, kunna spridas till fler sociala verksamheter, kommuner och privata aktörer. Genom projektet skall en långsiktigt hållbar modell för finansiering av anställningsformen tas fram, där kostnaderna för framtida anställningar fördelas mellan primärt offentlig sektor (b.la kommuner och Arbetsförmedlingen), privata företag och sociala verksamheter. 

I utformningen av anställningsformen är de ungdomsledare som anställts inom ramen för projektet mycket delaktiga. Detta omfattar till exempel att sätta innehåll och format för utbildningsprogram, mentorprogram och studiebesök. 

Projektet bedrivs i dagsläget tillsammans med Idrott utan Gränser (http://iug.se/) och Maskrosbarn (http://www.maskrosbarn.org/), där anställningsformen testas. För att säkra anställningsmodellens långsiktiga fortlevnad förs dialog med kommuner, arbetsförmedlingen och olika företag som på olika sätt skulle kunna finansiera anställningsformen efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

  Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och…

 • Integration genom Aktiv Rehabilitering

  Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska…

 • ParaMe

  Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.