Till innehållet

Insatser för små barn med autism: Kunskap, metodutveckling och bemötande ur ett delaktighetsperspektiv

Projektet drevs av: Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Enheten för Barnneuropsykiatri

Beskrivning av projektet


Det huvudsakliga syftet med projektet är att förbättra omhändertagandet av föräldrar i samband med utredning och diagnostisering av små barn med autism. Projektet som är 3-årigt drivs på Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. BNK är en specialiserad mottagning för utredning och behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De problem som barnen och ungdomarna har är t.ex. försenad utveckling av språk- och inlärningsförmåga eller koncentrations- och uppmärksamhetsproblem. BNKs uppgift är att utreda orsaken till barnens svårigheter och att skapa förståelse för deras sätt att fungera. Sådan förståelse kan vara viktig för att få rätt bemötande och hjälp under uppväxten. Ofta leder utredningen fram till att man kan sätta ett namn på svårigheterna i form av en diagnos. I andra fall kan man istället utesluta en diagnos som man som förälder kanske gått och funderat på att barnet kan ha. Båda resultaten är betydelsefulla för framtida hjälp.

I projektet ingår tre delar: a) Att utveckla en föräldrakurs som erbjuds i samband med att barnet får diagnos på BNK. Kursen ska erbjudas innan habiliteringsinsatser hunnit komma igång och är tänkt att ge föräldrarna en djupare förståelse av och kunskap om vad diagnosen innebär, konkreta råd och verktyg för att kunna ta sig an och förändra svåra situationer i vardagen och också som en plats att möta andra föräldrar i en liknande situation. Det långsiktiga målet är att utveckla ett material och arbetssätt som kan användas också av andra enheter som utreder små barn med autism. b) Att undersöka och utveckla metoder för att möta behoven hos förskolepersonal som möter små barn med autism. Också för denna grupp rör det sig om att vi vill kunna erbjuda insatser som leder till djupare förståelse av och kunskap om vad diagnosen innebär, konkreta råd och verktyg för att kunna ta sig an och förändra svåra situationer i vardagen. c) Att bygga upp en hemsida med information om vad en utredning på BNK innebär och hur utredningen går till.  På lång sikt är ambitionen att bygga upp en omfattande, interaktiv hemsida. Som en grund för samtliga insatser har intervjuer genomförts med föräldrar till 11 barn som genomgått utredning på BNK för två år sedan. Föräldrarna har fått berätta om sina upplevelser av tiden innan, under och efter utredning; både vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.

År 1 arbetade vi intensivt med att ta fram, pröva och revidera metoder och material för vår föräldrakurs. Nu har vi ett koncept där vi träffar föräldrar till barn som nyligen diagnostiserats med autism 5 tillfällen x 2 timmar. Vid varje kurstillfälle pratar vi om något huvudtema (”Autism”, ”Kommunikation och socialt samspel”, ”Lek”, ”Beteende, perception och problem i vardagen”, ”Samhällsinformation”) och varvar teori med samtal, praktiska övningar och konkreta råd och tips på hur man kan ta sig an och hantera olika situationer som kan vara utmanande när man har ett barn med autism. Vid varje tillfälle får föräldrarna med sig en liten hemuppgift att fundera över eller prova till nästa gång. Nu i maj har vi start omgång tre + fyra av våra kurser; den här gången med två av våra kollegor från kliniken, som alltså inte ingår i projektgruppen – implementering pågår! Vi har en kurs på förmiddagen (logoped + pedagog) och en på eftermiddagen (pedagog + psykolog). Vid det första tillfället kom totalt 18 föräldrar till 10 barn. Vi ser fram emot att fortsätta möta dessa grupper fyra veckor framöver! I övrigt har vi haft ett referensgruppsmöte (se ”Om projektet” för mer information om deltagare) som var mycket givande och gav många tankar kring hur vi ska fortsätta framåt. Vi har precis dragit igång år 2 i vårt projekt. Fokus nu kommer att vara att utveckla metoder för att möta behoven hos förskolepersonal.

En referensgrupp med representanter från Göteborgs stad, Gillbergcentrum, DART, Barn- och ungdomshabiliteringen Göteborg & Södra Bohuslän samt Autism- och Aspergerförbundet träffar projektgruppen med representanter från BNK två-tre gånger per år för diskussioner, input och som ett led i implementeringen av projektinsatserna till andra verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Gränslöst

    Att vara med och skapa ett projekt som skrider över flera ämnen och gränser och som ska landa i ett skolmaterial för skolklasser som lär om…

  • Personlig koordinator - för familjer som har barn och ungdomar med rörelsehinder/flerfunktionshinder

    Projektets syfte är att underlätta vardagen för familjer som har barn med funktionsnedsättning. Personliga koordinatorer ska ge avlastning och råd…

  • Barn som anhöriga

    "Vem ser vad jag behöver och gör något?" – barn som anhöriga där förälder eller annan vårdnadshavare har allvarlig sjukdom.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.