Till innehållet

Inspelet - ett utvecklingsprojekt för tillgänglig idrott i Örebro län

Projektet drevs av: Örebro läns Handikappidrottsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet Inspelet riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Man vet att funktionsnedsatta har den sämsta folkhälsan och har mycket svårt att komma in i idrottsföreningar. Projektet arbetar för att föreningar öppnar sina dörrar.

Syftet med projektet är att: Barn och unga med funktionsnedsättning ska erbjudas meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter genom ett ökat deltagande i idrottsföreningarnas verksamhet i Örebro län.

-20 idrottsföreningar som inte är anslutna till ÖLHIF ska arbeta aktivt för att öppna sina dörrar för nya medlemmar med funktionsnedsättning. -För varje år i projektet ska antalet barn och ungdomar med funktionsnedsättning som är aktiva, i idrottsföreningars verksamhet, öka. -Höja kompetensen hos ledare om idrott för personer med funktionsnedsättning. -Idrottens egen värdegrund Idrotten Vill och barnrättsperspektivet ska genomsyra föreningarnas arbete. -Örebro Universitet ska tillsammans med minst 5 nya idrottsföreningarna starta och följa ”idrottsskolor” för barn med och utan funktionsnedsättning. -Handikappsidrottsfrågorna ska integreras i ÖLIF:s ordinarie verksamhet. -Skapa en strategi för en långsiktighet i organisation och samverkan för att vidmakthålla och fortsätta utveckla det som byggts upp under projektets gång.

För att nå mål och syfte har vi avsikten att: -bjuda in idrottsföreningar i länet till en samverkan för att skapa ett nätverk av intresserade som vill öka kunskapen i sin förening till att "öppna sina dörrar" och erbjuda idrott för alla och i synnerhet barn och unga med någon funktionsnedsättning. De föreningar som vill vara delaktiga i projektet ges stöd från projektgruppen och SISU idrottsutbildarna genom att starta utvecklingsarbete i varje förening. Idrottsföreningar som vill "öppna sina dörrar" kan stödjas ekonomiskt med idrottslyftsmedel. -i samarbete med idrottslärarutbildningen, Örebro universitet, där idrottslärarstudenter startar upp "idrottsskolor" där barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning får prova på olika idrotter där tävling och prestation tonas ner. Syftet med "idrottsskolan" är att studenterna får erfarenhet av att möta heterogena grupper där man anpassar aktiviteter där alla kan vara delaktiga. Därmed får studenterna en djupare kompetens kring möten med barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning. -skapa ett samarbete mellan föreningar "som öppnat sina dörrar" och Örebro Universitet. Genom "idrottsskolorna" bjuds föreningar som "öppnat sina dörrar" in där de får presentera sin aktivitet för deltagarna och välkomna dem till sina aktiviteter. -skapa en utbildningsplan för föreningsliv och Örebro universitet. Grundkonceptet i utbildningsplanens innehåll skall genomsyras bland annat av bemötande och förhållningssätt.  

Målgruppen som projektet riktar sig mot är:

 • Barn och unga med funktionsnedsättningar i åldrarna 7-25 år
 • Ledare, aktiva och föräldrar i idrottsföreningar i Örebro län
 • Studerande på idrottslärarprogrammet vid Örebro universitet
Mot den första målgruppen har vi i avsikt att få föreningar att bilda råd bestående av barn och ungdomar. Där ges utrymme för barnen att komma till tals så att deras synpunkter och inflytande blir en viktig del av verksamhetsutveckling. Mot den andra målgruppen har vi i avsikt att skapa ett nätverk mellan redan befintliga föreningar som bedriver verksamhet med fokus på inkludering. Deras erfarenheter blir ett viktigt verktyg för att skapa intresse hos andra föreningar av att bedriva verksamhet mot inkludering. Mot den tredje målgruppen har vi i avsikt att stötta studenternas iddeèr vid bildandet av "idrottsskolor". Projektgruppen kommer att fungera mer som handledare.  

En viktig grupp och samarbetspartner i projektet är referensgruppen. Referensgruppen följer projektarbetet och är rådgivande. Referensgruppen har representanter från Örebro läns idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, Arvsfondsprojektet ROTA, Barn och ungdomshabiliteringen, Kultur och fritidsförvaltningen Örebro kommun, Örebro universitet, Autism och Asbergerföreningen, Samhällsmedicinska enheten, Syncentralen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Riksförbundet för rörelsehindrade ungdomar (RUB), För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB). Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Liknande projekt

 • WeSign - Teckenspråk och Kultur

  Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad…

 • VildVackerVuxen

  Vild Vacker Vuxen är ett kulturprojekt för vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum. Vi anordnar kurser, arrangemang och…

 • Dövas Kulturarv

  Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.